Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Briuselis, 2006 m. lapkričio 7 d.

Tarpuskaita ir atsiskaitymai: Komisijos narys McCreevy sveikina naują sektoriaus elgesio kodeksą

Europos Komisija sveikina naująjį sektoriaus elgesio kodeksą (toliau – kodeksas) ir yra tos nuomonės, kad tai svarbus pirmasis žingsnis integruotos ir veiksmingos ES poprekybinės rinkos link. Kodekse numatytomis priemonėmis siekiama didinti poprekybinio sektoriaus skaidrumą ir konkurenciją. Kodeksą pasirašę subjektai šias priemones turės laipsniškai įgyvendinti, o visas priemones reikės įgyvendinti iki 2008 m. sausio 1 d. Griežtas kontrolės procesas užtikrins, kad priemonės būtų įgyvendintos tinkamai ir laiku.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys McCreevy sakė: „Šis naujasis elgesio kodeksas rodo tvirtą tarpuskaitos ir atsiskaitymų sektoriaus įsipareigojimą laikytis skaidrumo, sąveikos ir konkurencijos principų. Tai reikšmingas pirmasis žingsnis. Dabar sektorius turi užtikrinti, kad kodeksas būtų tinkamai įgyvendintas, ir panaikinti likusias kliūtis rinkoje. Visi suinteresuotieji subjektai – Komisija, valstybės narės, infrastruktūros teikėjai ir naudojai – privalo dirbti išvien ir sudaryti sąlygas veiksmingai ir saugiai poprekybinei rinkai Europos Sąjungoje.“

2006 m. liepos 11 d. Komisijos narys McCreevy pareiškė, kad jam priimtinesnis paties sektoriaus nustatytas požiūris į veiksmingesnę ir integruotą poprekybinę rinką Europos Sąjungoje, o ne siūlymas parengti direktyvą (žr. SPEECH/06/450). Komisijos narys paragino sektorių pateikti tinkamą sprendimą. Atsakydamos į Komisijos nario raginimą, trys svarbiausios sektoriaus asociacijos – Europos vertybinių popierių biržų federacija (FESE), Europos centrinių kliringo namų asociacija (EACH) ir Europos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų asociacija (ECSDA) – parengė elgesio kodeksą, kurį šiandien pasirašė visi jų nariai.

Kodekse numatytos trijų svarbiausių sričių priemonės:

i) kainų ir paslaugų skaidrumas;

ii) prieinamumas ir sąveika;

iii) paslaugų atsiejimas ir apskaitos atskyrimas.

Kodekse numatyta kiekvienos priemonių grupės konkreti įgyvendinimo data: kai kurias priemones reikės įgyvendinti tuoj po to, kai bus pasirašytas kodeksas, o kitoms sudėtingesnėms priemonėms įgyvendinti bus duota daugiau laiko. Taigi kainų skaidrumo reikalavimus reikės įgyvendinti iki 2006 m. pabaigos, sąveikos ir prieinamumo – iki 2007 m. liepos mėn., o atsiejimo ir atskyrimo – iki 2008 m. sausio 1 d.

Bus sukurtas griežtas kontrolės mechanizmas, kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad visos priemonės būtų įgyvendintos tinkamai ir laiku. Bus pasikliaunama išorės auditoriais, kurie Komisijos pirmininkaujamam ad hoc stebėsenos komitetui teiks kodeksą pasirašiusių subjektų įsipareigojimų vykdymo ataskaitas.

Iš pradžių kodeksas bus taikomas tik į turtą investuotiems gryniesiems pinigams. Komisija tikisi, kad kodekso įgyvendinimo laikotarpiu kodekso taikymo sritis palaipsniui išsiplės ir bus įtrauktos kitos finansinės priemonės, pvz., obligacijos ir išvestiniai vertybiniai popieriai. Tačiau, jei kodeksą pasirašę subjektai norės (o Komisija skatina taip daryti), galės taikyti visas arba kai kurias kodekso nuostatas daugumai arba visoms finansinėms priemonėms.

Kodeksą galima rasti adresu:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar