Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Bryssel 7. marraskuuta 2006

Selvitys- ja toimitusala: komissaari Charlie McCreevy pitää myönteisinä alan uusia käytännesääntöjä

Euroopan komissio pitää myönteisinä selvitys- ja toimitusalan uusia käytännesääntöjä ja katsoo niiden olevan tärkeä ensiaskel kohti yhdentyneitä ja tehokkaita kaupan jälkeisiä toimia EU:n arvopaperimarkkinoilla. Käytännesäännöissä määritellyillä toimilla pyritään lisäämään avoimuutta ja kilpailua tällä alalla. Käytännesääntöjen allekirjoittajien on toteutettava nämä toimet asteittain ja saatettava ne päätökseen 1. tammikuuta 2008 mennessä. Tiukalla seurannalla varmistetaan, että toimet toteutetaan asianmukaisesti ja ajoissa.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy totesi seuraavaa: "Uudet käytännesäännöt osoittavat, että selvitys- ja toimitusala on vahvasti sitoutunut lisäämään avoimuutta, yhteentoimivuutta ja kilpailua. Tämä on tärkeä ensiaskel. Alan on nyt huolehdittava siitä, että käytännesäännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että jäljellä olevat markkinaesteet poistetaan. Kaikkien osapuolten – komission, jäsenvaltioiden, infrastruktuurin tarjoajien ja käyttäjien – on tehtävä yhteistyötä tehokkaiden ja turvallisten kaupan jälkeisten toimien luomiseksi EU:hun."

Heinäkuun 11. päivänä vuonna 2006 komissaari Charlie McCreevy ilmoitti suosivansa alajohtoista lähestymistapaa tehokkaiden ja turvallisten kaupan jälkeisten toimien luomiseksi EU:hun, missä tapauksessa komission ei tarvitsisi antaa direktiiviehdotusta (ks. SPEECH/06/450), ja kehotti alaa löytämään sopivan ratkaisun. Vastauksena komissaarin kehotukseen kolme suurinta alajärjestöä – Federation of European Securities Exchanges (FESE), European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) ja European Central Securities Depositories Association (ECSDA) – laati käytännesäännöt, jonka kaikki niiden jäsenet allekirjoittivat tänään.

Käytännesäännöissä määritellyt toimet koskevat pääosin

1) hintojen ja palvelujen avoimuutta

2) saatavuutta ja yhteentoimivuutta

3) palvelujen ja kirjanpidon eriyttämistä.

Käytännesäännöissä asetetaan kullekin toimien ryhmälle täytäntöönpanon määräaika: jotkin toimista on pantava täytäntöön välittömästi käytännesääntöjen allekirjoittamisen jälkeen, kun taas monimutkaisemmille toimille myönnetään enemmän aikaa. Näin ollen hintojen avoimuus on toteutettava vuoden 2006 loppuun mennessä, saatavuus ja yhteentoimivuus vuoden 2007 kesäkuun loppuun mennessä ja palvelujen ja kirjanpidon eriyttäminen viimeistään 1. tammikuuta 2008.

Käyttöön otetaan tiukka seuranta, jolla varmistetaan, että kaikki toimet toteutetaan asianmukaisesti ja ajoissa. Seuranta toimii siten, että ulkoiset tarkastajat raportoivat allekirjoittajien sitoumusten täytäntöönpanosta tilapäiselle seurantakomitealle, jonka puheenjohtajana toimii komissio.

Käytännesääntöjä sovelletaan aluksi ainoastaan likvideihin osakkeisiin, mutta täytäntöönpanon edetessä komissio odottaa soveltamisalan laajenevan asteittain myös muihin rahoitusvälineisiin, kuten joukkovelkakirjalainoihin ja johdannaisiin. Allekirjoittajat voivat kuitenkin halutessaan soveltaa käytännesääntöjä kokonaan tai osittain kaikkiin tai useimpiin rahoitusvälineisiin jo alusta lähtien, ja komissio kannustaa niitä tekemään näin.

Käytännesäännöt ovat saatavilla Internet-osoitteessa

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar