Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Brüssel, 7. november 2006

Kliiring ja arveldus: volinik McCreevy tervitab asjaomase sektori uue käitumiskoodeksi vastuvõtmist

Euroopa Komisjon tervitab kliiring- ja arveldussektori uue käitumiskoodeksi (edaspidi "koodeks") vastuvõtmist ja leiab, et see on esimene tähtis samm ELi ühendatud ja tõhusa kauplemisjärgsete teenuste turu loomise suunas. Koodeksis kirjeldatud meetmete eesmärk on suurendada läbipaistvust ja konkurentsi kauplemisjärgsete teenuste turul. Koodeksiga liitunud pooled rakendavad järk-järgult selles esitatud meetmed; nende rakendamise lõpptähtaeg on 1. jaanuar 2008. Range seirega tagatakse, et meetmed oleksid rakendatud kavandatud viisil ja õigeks ajaks.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy ütles: "See uus käitumiskoodeks näitab kliiring- ja arveldusteenuste sektori otsustavust liikuda suurema läbipaistvuse, koostalitlusvõime ja konkurentsi suunas. See on tähtis esimene samm. Nüüd tuleks sel sektoril tagada koodeksi rakendamine kavandatud viisil ja kõrvaldada sel turul veel säilinud tõkked. Ja kõik asjaosalised – komisjon, liikmesriigid, infrastruktuuriettevõtjad ja kasutajad – peavad tegema koostööd, et tagada tõhus ja turvaline kauplemisjärgsete teenuste turg Euroopa Liidus."

11. juulil 2006 teatas volinik McCreevy, et kauplemisjärgsete teenuste tõhusa ühise turu loomisel eelistab ta direktiivi ettepaneku esitamisele sellist lähenemisviisi, mis põhineks kõnealuse sektori omaalgatusel (vt SPEECH/06/450), ja kutsus ettevõtjaid üles pakkuma sobivat lahendust. Vastuseks voliniku üleskutsele koostasid kolm selle sektori tähtsamat ühendust – Federation of European Securities Exchanges (FESE), European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) ja European Central Securities Depositories Association (ECSDA) – käitumiskoodeksi, mille kõik nende liikmed täna alla kirjutasid.

Koodeksis esitatud meetmed on pühendatud kolmele peamisele küsimusele:

i) hindade ja teenuste läbipaistvus,

ii) juurdepääs ja koostalitlusvõime,

iii) teenuste eraldamine ja arvelduste lahkuviimine.

Iga meetmete rühma jaoks on koodeksis kehtestatud rakendamise tähtaeg: mõned meetmed rakendatakse varsti pärast koodeksi allakirjutamist, keerulisemate meetmete rakendamiseks on jäetud rohkem aega. Hindade läbipaistvus tuleb tagada 2006. aasta lõpuks, koostalitlusvõime ja juurdepääs – 2007. aasta juuni lõpuks ning teenuste eraldamine ja arvelduste lahkuviimine – 1. jaanuariks 2008.

Range seiremehhanismi abil tagatakse, et kõik meetmed oleksid rakendatud kavandatud viisil ja õigeks ajaks. Kõnealuse mehhanismiga nähakse ette, et kasutatakse välisaudiitoreid, kes kannavad koodeksiga liitunud finantsasutuste kohustuste täitmisest ette erilisele seirekomiteele, kes tegutseb komisjoni eesistumisel.

Esialgu rakendatakse koodeksit üksnes sularahaarvelduste korral. Komisjon loodab, et kui koodeksi rakendamine on juba käivitunud, siis laiendatakse koodeksit ka teistele finantsvahenditele nagu võlakirjad ja tuletisväärtpaberid. Koodeksiga liitunud finantsasutused võivad aga soovi korral hakata koodeksi kõiki sätteid või osa neist rakendama enamiku või kõigi rahastamisvahendite puhul juba varem ja komisjon kutsub neid üles seda tegema.

Koodeksi tekstiga võib tutvuda aadressil

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar