Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

V Bruselu dne 7. listopadu 2006

Zúčtování a vypořádání obchodů s finančními nástroji: komisař McCreevy vítá nový kodex chování

Evropská komise uvítala nový kodex chování (dále jen „kodex“), který přijaly subjekty působící v oblasti zúčtování a vypořádání obchodů s finančními nástroji, a vidí v něm důležitý první krok k vytvoření integrovaného a efektivního trhu se službami zaměřenými na dokončení obchodů s finančními nástroji v EU. Cílem opatření obsažených v kodexu je zvýšit průhlednost a posílit konkurenci v odvětví těchto služeb. Signatáři kodexu budou muset všechna tato opatření postupně uvést do praxe, a to nejpozději do 1. ledna 2008. Řádné a včasné provedení těchto opatření bude přísně kontrolováno.

Komisař pro vnitřní trh a služby McCreevy uvedl: „Tento nový kodex chování ukazuje, že jsou subjekty působící v oblasti zúčtování a vypořádání pevně odhodlány prosazovat průhlednost, interoperabilitu a hospodářskou soutěž. Je to důležitý první krok. Tyto subjekty nyní musejí zajistit řádné uvedení kodexu do praxe a odstranit zbývající překážky na trhu. A všechny zúčastněné strany – Komise, členské státy, poskytovatelé infrastruktury a uživatelé – musí spolupracovat na vytvoření efektivního a bezpečného trhu se službami zaměřenými na dokončení obchodů s finančními nástroji v EU.“

Dne 11. července 2006 komisař McCreevy oznámil, že namísto navržení směrnice dává přednost tomu, aby se iniciativy k vytvoření efektivnějšího a integrovanějšího trhu se službami zaměřenými na dokončení obchodů ujaly subjekty působící na tomto trhu (viz SPEECH/06/450), a vyzval tyto subjekty, aby předložily vhodné řešení. V odpovědi na komisařův požadavek vypracovala tři nejvýznamnější odvětvová sdružení – Federation of European Securities Exchanges (FESE), European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) a European Central Securities Depositories Association (ECSDA) – kodex chování, který dnes všichni jejich členové podepsali.

Opatření obsažená v kodexu se týkají tří hlavních bodů:

i) průhlednost cen a služeb,

ii) přístup a interoperabilita,

iii) rozdělení služeb a oddělené účetnictví.

Pro každou skupinu opatření stanoví kodex konkrétní lhůtu pro provedení. Některá opatření budou muset být provedena krátce po podpisu kodexu, zatímco na realizaci složitějších opatření bude poskytnuto více času. Průhlednost cen tak bude muset být zavedena do konce roku 2006, interoperabilita a přístup do konce června 2007 a rozdělení služeb a oddělené účetnictví pak do 1. ledna 2008.

K zajištění řádného a včasného provedení všech těchto opatření bude vytvořen přísný kontrolní mechanismus. Jeho základem budou externí auditoři, kteří budou mimořádnému kontrolnímu výboru pod předsednictvím Komise podávat zprávy o provádění závazků signatářů.

Zpočátku se bude kodex vztahovat pouze na akcie. Komise předpokládá, že se působnost kodexu v průběhu jeho provádění postupně rozšíří i na další finanční nástroje, jako například na dluhopisy a deriváty. Signatáři však mohou – a Komise je v tom podporuje – použít všechna nebo některá ustanovení kodexu na většinu finančních nástrojů nebo na všechny již od počátku.
Znění kodexu lze najít na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar