Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

IP/06/1512

Bruksela, dnia 6 listopada 2006 r.

Bezpieczne surfowanie: program UE wskazuje drogę

Z oceny niezależnych ekspertów wynika, że program UE „Bezpieczniejszy Internet” (Safer Internet), propagujący bezpieczniejsze korzystanie z Internetu, zwłaszcza przez dzieci, okazał się bardzo skuteczny w rozwiązywaniu kwestii związanych z obecnością nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania wolności słowa. Komisja weźmie pod uwagę zalecenia ekspertów podczas realizowanego w latach 2007-2008 programu „Bezpieczniejszy Internet +” (Safer Internet plus). Tymczasem obecny program służy za wzór dla innych regionów świata.

Poczyniliśmy w krótkim czasie duże postępy”, stwierdziła Viviane Reding, Komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Przez wiele lat program „Bezpieczniejszy Internet” skutecznie propagował bezpieczniejsze korzystanie z Internetu i innych technologii sieciowych, zwłaszcza przez dzieci, oraz przyczyniał się do zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści, takich jak dziecięca pornografia, bądź treści rasistowskie. Komisja zachęcała również sektor przemysłu do podjęcia działań w zakresie zapewnienia bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.”

Ocena planu działań „Bezpieczniejszy Internet” została dokonana przez niezależnych ekspertów w pierwszej połowie 2006 r. Wnioski wynikające z tej oceny wskazują na duże znaczenie tego europejskiego programu. Zainteresowane strony uważają UE za pioniera w kwestii bezpieczeństwa Internetu, gdyż rozpoznała ona wcześnie problem nielegalnych i szkodliwych treści. W chwili obecnej projekt i idea planu działań „Bezpieczniejszy Internet” są wykorzystywane w wielu krajach Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej jako wzór postępowania z tego rodzaju treściami internetowymi przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania wolności słowa.

Eksperci wskazują również na skuteczność programu. Wśród największych osiągnięć programu należy wymienić: utworzenie europejskiej sieci 21 krajowych numerów interwencyjnych umożliwiających końcowemu użytkownikowi anonimowe informowanie o nielegalnych treściach internetowych; utworzenie 23 krajowych ośrodków odpowiedzialnych za podnoszenie świadomości w celu propagowania bezpieczniejszego użytkowania Internetu wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Internetowych Numerów Interwencyjnych (International Association of Internet Hotlines, INHOPE) w 2005 r. do krajowych i międzynarodowych organów ścigania wpłynęło około 65 000 wniosków o podjęcie dalszych działań lub wszczęcie dochodzenia.

W celu utrwalenia tego dobrego wyniku w ramach programu UE „Bezpieczniejszy Internet +” (2005-2008) wspiera się połączenie numerów interwencyjnych z ośrodkami odpowiedzialnymi za podnoszenie świadomości. Począwszy od 2007 r. finansowane będą projekty pilotażowe zachęcające do współpracy pomiędzy obsługującymi numery interwencyjne a organami ścigania. Państwa członkowskie powinny w większym stopniu propagować informacje na temat numerów interwencyjnych wśród końcowych użytkowników oraz wspierać ściślejszą współpracę pomiędzy obsługującymi numery interwencyjne a innymi zainteresowanymi stronami, w szczególności policją i dostawcami usług sieciowych. Koordynator INSAFE, European Schoolnet Partnership, publiczne konsorcjum finansowane przez 26 ministerstw edukacji, usprawni dialog z organami administracji krajowej oraz pomiędzy nauczycielami a ośrodkami odpowiedzialnymi za podnoszenie świadomości.

Istotną rolę w identyfikowaniu problemów i opracowywaniu stosownych rozwiązań odgrywają opinie wyrażane przez dzieci. Nowy, finansowany z zasobów UE projekt „Eukids online” przyczyni się do poprawy stanu wiedzy na temat zachowania dzieci surfujących w Internecie oraz ich zdolności do uświadamiania sobie niebezpieczeństw. W celu upowszechniania wiedzy na temat narzędzi do filtrowania, zwłaszcza wśród rodziców i w szkołach, Komisja finansuje również dokonywanie oceny stosowanych obecnie programów i usług filtrujących (SipBench). Pierwsze wyniki tej oceny oczekiwane są w grudniu br.

W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała dwa komunikaty:

• Komunikat dotyczący realizacji wieloletniego wspólnotowego programu wspierania bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (Safer Internet Plus) dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/evaluations/index_en.htm

• Komunikat w sprawie oceny końcowej wieloletniego planu działań „Safer Internet ” za lata 2003-2004 dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/evaluations/index_en.htm

Dalsze informacje:

Program Komisji „Safer Internet plus”: http://ec.europa.eu/saferinternet

Numery interwencyjne: http://www.inhope.org/

Ośrodki odpowiedzialne za podnoszenie świadomości: http://www.saferinternet.org/

Program „EUKids Online”: http://www.eukidsonline.net/

Sipbench: http://www.sip-bench.org


Side Bar