Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL CS ET

IP/06/14

Bryssel den 10 januari 2006

Inre marknaden: Kommissionen vidtar åtgärder för att se till att sju medlemsstater genomför EU-lagstiftningen

Europeiska kommissionen har beslutat att inleda överträdelseförfaranden mot sju medlemsstater för att de inte införlivat ett eller flera av åtta olika direktiv för den inre marknaden i sin nationella lagstiftning. Kommissionen har beslutat att väcka talan vid EG-domstolen mot följande medlemsstater eftersom de inte anmält nationella åtgärder för genomförande av vissa direktiv: Republiken Tjeckien angående direktiven om erkännande av behörighetsbevis för tandläkare och läkare, Estland när det gäller ett direktiv om posttjänster, Grekland och Italien angående direktivet om modernisering av EU:s redovisningssystem, Luxemburg och Sverige angående ett direktiv om extra tillsyn över finansiella konglomerat och Grekland angående ett direktiv om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut. Dessutom har kommissionen i enlighet med artikel 228 i EG-fördraget beslutat att skicka ytterligare motiverade yttranden till Frankrike med begäran om att landet omedelbart ska följa en tidigare domstolsdom om underlåtelse att genomföra direktivet om upphovsrätt från 2001, och till Luxemburg med begäran om att landet omedelbart ska följa en tidigare domstolsdom där landet ålades att genomföra EU-lagstiftningen om rättsligt skydd av biotekniska uppfinningar. Om Frankrike och Luxemburg inte följer domstolens beslut kan kommissionen be domstolen att utdöma böter.

– Medlemsstaternas framsteg på senare tid när det gäller att genomföra lagstiftning om den inre marknaden har varit imponerande och jag hoppas att resultattavlan för nästa månad visar att trenden fortsätter. En del medlemsstater ligger emellertid efter och nekar i själva verket medborgare och företagare i hela Europa rätten att fullt utnyttja den inre marknaden och de åtgärder som deras regeringar själva enats om. Jag vill upprepa att kommissionen kommer att göra allt för att hjälpa medlemsstaterna att genomföra lagstiftningen i tid, men att den kommer att fortsätta att vidta åtgärder om så behövs, sa Charlie McCreevy, kommissionär med ansvar för frågor som rör den inre marknaden och tjänster.

Tjeckien: erkännande av behörighetsbevis för tandläkare och läkare

Kommissionen har beslutat att väcka talan vid domstolen eftersom Republiken Tjeckien endast delvis anmält de nationella åtgärderna för genomförande av direktiven 78/686/EEG och 93/16/EEG om ömsesidigt erkännande av behörighetsbevis för tandläkare respektive läkare.

I enlighet med anslutningsfördraget skulle Tjeckien vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa bestämmelserna i dessa direktiv senast den 1 maj 2004.

Direktiven gäller såväl etableringsrätten som friheten att tillfälligt tillhandahålla tjänster. För att underlätta för de berörda yrkesverksamma att fritt tillhandahålla tjänster ska man enligt direktiven införa ett enklare förfarande än det som krävs för etablering.

Tjeckien har visserligen antagit och underrättat kommissionen om flera genomförandeåtgärder för direktiven, men inte de åtgärder som syftar till att underlätta tillfälligt tillhandahållande av tjänster för yrkesverksamma etablerade i övriga medlemsstater.

Posttjänster: Estland

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Estland vid EG-domstolen eftersom landet inte underrättat kommissionen om den nationella lagstiftning som införlivar bestämmelserna i direktiv 2002/39/EG om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen.

Direktivet om modernisering av EU:s redovisningssystem: Grekland och Italien

Kommissionen har beslutat att dra Grekland och Italien inför EG-domstolen eftersom de inte införlivat direktivet om modernisering av EU:s redovisningssystem (direktiv 2003/51/EG). Direktivet skulle ha införlivats senast den 1 januari 2005. Trots att ett motiverat yttrande skickades i juli 2005 (se IP/05/1037) har inga nationella genomförandeåtgärder ännu anmälts till kommissionen.

Antagandet av moderniseringsdirektivet var ett led i handlingsplanen för finansiella tjänster. Direktivet ändrar det fjärde bolagsrättsdirektivet (78/660/EEG) om årsbokslut och det sjunde bolagsrättsdirektivet (83/349/EG) om sammanställd redovisning. Genom moderniseringsdirektivet uppdateras ett antal redovisningskategorier och företagen får större flexibilitet när det gäller årsbokslut och sammanställd redovisning. I och med att direktivet inte införlivats har italienska och grekiska företag inte tillgång till ett modernt ramverk för redovisning, och deras räkenskaper blir svårare att jämföra med konkurrenter från övriga EES-länder.

Extra tillsyn över finansiella konglomerat: Luxemburg och Sverige

Europeiska kommissionen har beslutat att dra Luxemburg och Sverige inför EG-domstolen eftersom de inte har anmält åtgärder för införlivande av direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat. I detta direktiv fastställs särskilda åtgärder för tillsyn av finansiella konglomerat, dvs. finansiella grupper med verksamhet inom både bank-/investeringstjänster och försäkringsbranschen. Direktivet kommer att gagna konsumenter, insättare och investerare i Europeiska unionen genom att finansmarknaden blir mer effektiv och konkurrensen ökar, men först måste alla medlemsstater införliva det. Sista dag för att införliva direktivet var den 11 augusti 2004. Varken Luxemburg eller Sverige har hittills underrättat kommissionen om några åtgärder för införlivande av direktivet i nationell lagstiftning, trots att ett motiverat yttrande skickades till båda länderna i juli 2005.

Rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut: Grekland

Kommissionen har beslutat att dra Grekland inför EG-domstolen eftersom landet inte har införlivat direktiv 2001/21/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut. I direktivet fastställs att om ett kreditinstitut med filialer i andra medlemsstater går i konkurs, ska ett enda likvidationsförfarande inledas i den medlemsstat där kreditinstitutet har sitt säte (dvs. hemlandet), och följa ett enda lands konkurslagstiftning, nämligen hemlandets. Så länge direktivet inte har genomförts fullt ut av alla medlemsstater kan behörighetskonflikter uppstå, och man kan inte garantera att borgenärer behandlas lika i de olika medlemsstaterna. Grekland har ännu inte underrättat kommissionen om några åtgärder för att införliva direktivet i nationell lagstiftning, trots att sista dagen för införlivande var den 5 maj 2004 och att kommissionen skickade Grekland ett motiverat yttrande i juli 2005.

Direktivet om upphovsrätt från 2001: Frankrike

Kommissionen har beslutat att i enlighet med artikel 228 i EG-fördraget skicka ytterligare ett motiverat yttrande till Frankrike med begäran om att landet omedelbart ska följa en tidigare dom i EG-domstolen om Frankrikes underlåtelse att genomföra direktivet om upphovsrätt från 2001.

Direktivet om upphovsrätt från 2001 är viktigt när det gäller att uppdatera EU:s upphovsrättslagstiftning och skapa ett adekvat skydd för upphovsmän och andra rättshavare i den digitala miljön. Direktivet kräver att medlemsstaterna ska garantera ett adekvat rättsligt skydd mot dataintrång eller andra sätt att sätta ur spel de anordningar som förhindrar otillåten kopiering och annan utrustning som används för att skydda upphovsrätten när verk publiceras digitalt. Det är därför beklagligt att Frankrike ännu inte införlivat bestämmelserna i nationell lagstiftning.

Det är dessutom genom detta direktiv som EU och dess medlemsstater genomför WIPO:s två ”Internetavtal” från 1996 som innebär att upphovsrättsskyddet anpassas till den digitala tekniken. Detta gör det ännu mer angeläget att införliva direktivet.

Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar: Luxemburg

Kommissionen har beslutat att i enlighet med artikel 228 i EG-fördraget skicka ytterligare en formell underrättelse till Luxemburg och begära att en tidigare dom i EG-domstolen (mål C-450/03, 9 september 2004) om att införliva direktiv 1998/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar i nationell lagstiftning verställs omedelbart.

Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 30 juli 2000. Direktivets syfte är att klargöra hur vissa patenträttsliga principer ska tillämpas på biotekniska uppfinningar och samtidigt se till att stränga etiska regler följs. Klargörandena har visat sig oundgängliga för att man fullt ut ska kunna utnyttja bioteknikens medicinska, miljömässiga och ekonomiska potential enligt höga etiska krav. Hittills har bara två medlemsstater – Luxemburg och Lettland – underlåtit att genomföra direktivet. Detta skapar handelshinder och undergräver den inre marknaden, och missgynnar därigenom allvarligt den europeiska bioteknikindustrin.


Side Bar