Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV EL ET

IP/06/14

V Bruselu dne 10. ledna 2006

Vnitřní trh: Komise přijímá opatření, aby zajistila provádění právních předpisů EU ze strany sedmi členských států

Evropská komise se rozhodla postoupit v řízení pro porušení Smlouvy proti sedmi členským státům, které ve vnitrostátním právu neprovedly jednu nebo více z osmi různých směrnic týkajících se vnitřního trhu. Komise se rozhodla žalovat následující členské státy u Evropského soudního dvora pro nesdělení vnitrostátních opatření k provedení některých směrnic: Českou republiku ve věci směrnic o uznávání zubařských a lékařských kvalifikací, Estonsko ve věci směrnice o poštovních službách, Řecko a Itálii ve věci směrnice o modernizaci účetnictví, Lucembursko a Švédsko ve věci směrnice o doplňkovém dozoru nad finančními konglomeráty a Řecko ve věci směrnice o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí. Kromě toho Komise v souladu s článkem 228 Smlouvy o ES rozhodla o zaslání dalších „odůvodněných stanovisek“, a sice Francii s požadavkem neprodleného splnění dřívějšího rozsudku Soudního dvora ohledně neprovedení směrnice o autorských právech z roku 2001 a Lucembursku s požadavkem neprodleného splnění dřívějšího rozsudku Soudního dvora, který Lucembursku nařizuje provést právní předpisy EU v oblasti právní ochrany biotechnologických vynálezů. V případě, že Francie a Lucembursko tyto požadavky nesplní, může Komise požádat Soudní dvůr o uložení denních pokut.

Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy řekl: „Členské státy dosáhly v poslední době v provádění práva v oblasti jednotného trhu značného pokroku a doufám, že tento trend bude potvrzen i v hodnotícím dokumentu Internal Market Scoreboard v příštím měsíci. Avšak některé členské státy jsou stále pozadu a upírají tak občanům a podnikům z celé Evropy plný prospěch z jednotného trhu a z opatření, která jejich vlády samy schválily. Musím znovu říci, že Komise bude členským státům se včasným prováděním právních předpisů v nejvyšší možné míře pomáhat, ale zároveň bude v případech, v nichž to bude třeba, nadále přijímat nápravná opatření.“

Česká republika: uznávání zubařských a lékařských kvalifikací

Komise se rozhodla obrátit na Soudní dvůr ve věci neúplného sdělení vnitrostátních opatření k provedení směrnic 78/686/EHS a 93/16/EHS, které se týkají vzájemného uznávání diplomů zubních lékařů a lékařů, ze strany České republiky.

Podle smlouvy o přistoupení měla Česká republika přijmout veškerá opatření nezbytná pro dosažení souladu s těmito směrnicemi nejpozději 1. května 2004.

Tyto směrnice se vztahují jak na usazování, tak na dočasné poskytování služeb. K usnadnění volného pohybu služeb poskytovaných dotčenými pracovníky byl stanoven postup, který je zjednodušený oproti postupu požadovanému v případě usazování.

Česká republika sice přijala a sdělila Komisi různá opatření k provedení uvedených směrnic, avšak nikoliv opatření zjednodušující dočasné poskytování služeb pracovníků usazených v jiných členských státech.

Poštovní služby: Estonsko

Komise se rozhodla žalovat Estonsko u Evropského soudního dvora za to, že jí nesdělilo vnitrostátní právní předpisy, kterými se ve vnitrostátním právu provádí směrnice 2002/39/ES, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních služeb v EU hospodářské soutěži.

Směrnice o modernizaci účetnictví: Řecko a Itálie

Komise se rozhodla žalovat Řecko a Itálii u Evropského soudního dvora za to, že ve vnitrostátním právu neprovedly směrnici o modernizaci účetnictví (2003/51/ES). Lhůta pro provedení uplynula 1. ledna 2005. Přestože v červenci 2005 bylo zasláno odůvodněné stanovisko (viz IP/05/1037), Komisi dosud nebyla sdělena žádná vnitrostátní prováděcí opatření.

Přijetí směrnice o modernizaci bylo součástí akčního plánu pro finanční služby. Touto směrnicí se mění čtvrtá směrnice v oblasti práva společností (78/660/EHS) o ročních účetních závěrkách a sedmá směrnice v oblasti práva společností (83/349/ES) o konsolidovaných účetních závěrkách. Směrnice o modernizaci aktualizuje řadu účetních kategorií a umožňuje společnostem větší flexibilitu při sestavování ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Neprovedení této směrnice ve vnitrostátním právu upírá některým italským a řeckým společnostem možnost používat aktualizovaný účetní rámec a ztěžuje srovnatelnost jejich účetních závěrek s konkurenty z jiných zemí Evropského hospodářského prostoru.

Doplňkový dozor nad finančními konglomeráty: Lucembursko a Švédsko

Evropská komise se rozhodla žalovat Lucembursko a Švédsko u Evropského soudního dvora za nesdělení opatření, kterými se ve vnitrostátním právu provádí směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu. Tato směrnice stanoví zvláštní opatření pro obezřetnostní dohled nad finančními konglomeráty, tj. finančními skupinami činnými jak v oblasti bankovních/investičních služeb, tak v pojišťovnictví. Až ji všechny členské státy řádně provedou, stane se přínosem pro spotřebitele, vkladatele a investory v Evropské unii, neboť bude stimulovat výkonnost finančního trhu a zvyšovat hospodářskou soutěž. Lhůta pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu uplynula 11. srpna 2004. Ani Lucembursko ani Švédsko dosud Komisi nesdělily žádná opatření k provedení směrnice ve vnitrostátním právu, třebaže oběma zemím bylo v červenci 2005 zasláno odůvodněné stanovisko.

Reorganizace a likvidace úvěrových institucí: Řecko

Komise se rozhodla žalovat Řecko u Evropského soudního dvora za to, že ve vnitrostátním právu neprovedlo směrnici 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí. Směrnice stanoví, že v případě úpadku úvěrové instituce s pobočkami v různých členských státech je likvidace předmětem jediného konkurzního řízení, které se zahajuje v tom členském státě, kde má úvěrová instituce sídlo (rovněž označovaném jako domovský stát), a řídí se výhradně úpadkovým právem domovského státu. Vzhledem k tomu, že směrnice není plně provedena všemi členskými státy, existuje riziko střetu jurisdikcí a není zaručeno rovné zacházení s věřiteli v různých členských státech. Řecko dosud Komisi nesdělilo žádná opatření k provedení směrnice ve vnitrostátním právu, třebaže lhůta pro provedení uplynula 5. května 2004 a v červenci 2005 bylo Řecku zasláno odůvodněné stanovisko.

Směrnice o autorských právech z roku 2001: Francie

Komise se rozhodla v souladu s článkem 228 Smlouvy o ES zaslat Francii další odůvodněné stanovisko s požadavkem neprodleného splnění dřívějšího rozsudku Evropského soudního dvora ve věci neprovedení směrnice o autorských právech z roku 2001.

Směrnice o autorských právech z roku 2001 je zásadním prvkem aktualizace právních předpisů EU v oblasti autorských práv s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany autorských práv jak autorům, tak i ostatním držitelům práv v digitálním prostředí. V této souvislosti vyžaduje směrnice o autorských právech od členských států, aby poskytly odpovídající právní ochranu před „hackováním“ a jiným obcházením protikopírovacích prostředků a dalších zařízení na ochranu autorských práv k dílům vydávaným elektronicky. Skutečnost, že Francie dosud ustanovení směrnice ve vnitrostátním právu neprovedla, je proto politováníhodná.

Uvedená směrnice je navíc prostředkem, kterým Evropská unie a její členské státy provádějí dvě dohody o internetu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) z roku 1996, které přizpůsobují ochranu autorských práv digitálním technologiím. Potřeba zajistit provedení směrnice ve vnitrostátním právu je o to naléhavější.

Právní ochrana biotechnologických vynálezů: Lucembursko

Komise se rozhodla v souladu s článkem 228 Smlouvy o ES zaslat Lucembursku další odůvodněné stanovisko s požadavkem neprodleného splnění dřívějšího rozsudku Evropského soudního dvora, který Lucembursku nařizuje provést ve vnitrostátním právu směrnici 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů (věc C-450/03, 9. září 2004). Směrnice měla být ve vnitrostátním právu provedena do 30. července 2000. Jejím cílem je vyjasnit některé zásady patentového práva v oblasti biotechnologických vynálezů a zajistit dodržování přísných etických norem. Toto vyjasnění má zásadní význam pro plné využití lékařského, ekologického a hospodářského potenciálu biotechnologie v souladu s přísnými etickými normami. Jen dva členské státy směrnici dosud neprovedly: Lucembursko a Lotyšsko. Neprovedení směrnice staví překážky obchodu a narušuje vnitřní trh, což znamená vážné znevýhodnění evropského odvětví biotechnologie.


Side Bar