Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1488

Bρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2006

Κλιματική αλλαγή: τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών του Κιότο

Οι τελευταίες προβολές δείχνουν ότι οι 15 χώρες που ήσαν και πριν από το 2004 κράτη μέλη της ΕΕ (EΕ-15) μόλις και μετά βίας θα πετύχουν το στόχο τους με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο για την περιστολή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η EΕ-15 έχει δεσμευθεί να μειώσει τις συνολικές εκπομπές της, κατά την περίοδο 2008-2012, σε επίπεδο 8% κατώτερο από εκείνο του έτους βάσης (που είναι το 1990 στις περισσότερες περιπτώσεις). Η έκθεση ετήσιας προόδου της Επιτροπής[1] δείχνει ότι μπορεί να επιτευχθεί το 2010 περικοπή 8% – στο μέσο της περιόδου – υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοσθούν πλήρως όλες οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί από τα κράτη μέλη και ότι αυτές θα αποδώσουν την προβλεπόμενη μείωση εκπομπών. Επτά κράτη μέλη της EΕ-15 προβλέπουν ότι θα υπερβούν τα αντίστοιχα όρια εκπομπών τους, τα οποία είναι δεσμευτικά με βάση την κοινοτική νομοθεσία. Για τα σημερινά 25 κράτη μέλη (EΕ-25), η συνολική μείωση των εκπομπών έως το 2010 θα είναι 10,8%.

"Οι προβολές αυτές δείχνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επανάπαυση ή σφάλματα", δήλωσε ο Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας, αρμόδιος σε θέματα περιβάλλοντος. "Η Επιτροπή συνεχίζει με νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών στην Ευρώπη, όπως αποδεικνύεται από το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση που εξαγγείλαμε την περασμένη εβδομάδα. Πρέπει όμως όλα τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε στη συλλογική δέσμευσή μας. Όσα κράτη μέλη δεν είναι στο σωστό δρόμο οφείλουν επειγόντως να εντείνουν τις προσπάθειες για να επιτύχουν τους στόχους τους, λαμβάνοντας εν ανάγκη εθνικά μέτρα για να μειώσουν τις εκπομπές. Μόνον εάν τα εθνικά σχέδια κατανομής για τη δεύτερη περίοδο του μηχανισμού εμπορίας εκπομπών της ΕΕ είναι αρκετά φιλόδοξα, θα επιτρέψουν στο αντίστοιχο κράτος μέλος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο."

Προοπτικές στην ΕΕ-15

Όπως αναγγέλθηκε τον Ιούνιο (βλ. IP/06/820), το 2004 – τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν ολοκληρωμένα δεδομένα – οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ-15 ήσαν κατά 0,9% χαμηλότερες από τα επίπεδα του έτους βάσης, ενώ την ίδια περίοδο η μεγέθυνση της οικονομίας αντιστοιχούσε σε 32%.

Οι τελευταίες προβολές των κρατών μελών δείχνουν ότι με τις ισχύουσες πολιτικές και μέτρα – αυτές που ήδη εφαρμόζονται σήμερα – και μόνο, οι εκπομπές της ΕΕ-15 το 2010 αναμένεται ότι θα είναι μόλις κατά 0,6% χαμηλότερες από το επίπεδα του έτους βάσης. Με τη λήψη πρόσθετων μέτρων, τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, η μείωση θα διαμορφωθεί σε 4,6%, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσθετα μέτρα θα εφαρμοσθούν πλήρως.

Πέραν αυτού, 10 κράτη μέλη της ΕΕ-15 σχεδιάζουν να λάβουν πιστώσεις μείωσης των εκπομπών από έργα τρίτων χωρών που διεξάγονται στο πλαίσιο των αγοροκεντρικών μηχανισμών του Κιότο. Εάν υλοποιηθούν πλήρως τα σχέδια αυτά, η μείωση των εκπομπών θα διαμορφωθεί το 2010 σε 7,2% έναντι των επιπέδων του έτους βάσης. Αν σε αυτό προστεθούν και οι δραστηριότητες φύτευσης και ανασύστασης δασών, τα οποία σχηματίζουν βιολογικές 'καταβόθρες' απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, η συνολική μείωση μπορεί να φθάσει μόλις το 8,0% που είναι και ο στόχος του Κιότο.

Επτά κράτη μέλη της ΕΕ-15 προβλέπουν ότι οι εκπομπές τους θα είναι υψηλότερες από τις επιτρεπόμενες στο πλαίσιο της συμφωνίας επιμερισμού των βαρών της ΕΕ, με την οποία η δέσμευση για 8% μείωση των εκπομπών μετατρέπεται σε νομικώς δεσμευτικούς μεμονωμένους στόχους εκπομπών σε καθένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ-15. Τα επτά αυτά κράτη μέλη είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία (βλ. Παράρτημα).

Προοπτικές στην ΕΕ-25

Αντίθετα με την ΕΕ-15, η ΕΕ-25 δεν έχει συλλογικό στόχο μείωσης των εκπομπών με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο. Οκτώ από τα δέκα νέα κράτη μέλη (EΕ-10) έχουν δικούς τους στόχους για την περιστολή των εκπομπών τους κατά 6% ή 8% κάτω από τα επίπεδα του έτους βάσης. Η Κύπρος και η Μάλτα δεν έχουν στόχους. Όσα κράτη μέλη έχουν στόχους, προβλέπουν ότι θα τους επιτύχουν.

Οι εκπομπές της ΕΕ-25 μειώθηκαν κατά 7,3% στο διάστημα από το έτος βάσης έως το 2004. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι, με τις ισχύουσες πολιτικές και μέτρα και μόνο, η μείωση αυτή θα συρρικνωθεί το 2010 σε 4,6%. Εάν ληφθούν όμως υπόψη οι πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ήδη συμφωνηθεί, οι εκπομπές θα κυμαίνονται το 2010 σε επίπεδο 8,1% κατώτερο του αντίστοιχου κατά το έτος βάσης. Εάν προστεθεί και η χρήση των μηχανισμών του Κιότο και οι καταβόθρες άνθρακα, η συνολική μείωση των εκπομπών στην ΕΕ-25 θα φθάσει το 10,8%.

Η έκθεση προόδου και περαιτέρω πληροφορίες για την αλλαγή του κλίματος διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Παράρτημα

Κράτος μέλος
Συμφωνία επιμερισμού των βαρών
Με ισχύουσες πολιτικές και μέτρα
Με πρόσθετες πολιτικές και μέτρα
Με πρόσθετα μέτρα, τους μηχανισμούς του Κιότο και τις καταβόθρες άνθρακα
 
Δέσμευση
Προβολές για το 2010
Προβολές για το 2010
Χρήση των μηχανισμών του Κιότο
Χρήση καταβοθρών άνθρακα
Προβολές για το 2010
 
(ποσοστό % του έτους βάσης)
(ποσοστό % του έτους βάσης)
(ποσοστό % του έτους βάσης)
(ποσοστό % του έτους βάσης)
(ποσοστό % του έτους βάσης)
(ποσοστό % του έτους βάσης)
Αυστρία
-13,0%
+14,8 %
+3,3 %
-8,9 %
-0,9 %
-6,5 %
Bέλγιο
-7,5%
+1,2 %
-0,7 %
-5,8 %
 
-6,6 %
Τσεχική Δημοκρατία
-8,0%
-24,4 %
-26,7 %
 
-0,6 %
-27,4 %
Δανία
-21,0%
+4,2 %
+4,2 %
-6,5 %
-0,7 %
-3,0 %
Εσθονία
-8,0%
-56,5 %
-60,0 %
 
 
-60,0 %
Φινλανδία
0,0%
+9,9 %
-1,9 %
-3,4 %
+1,3 %
-4,0 %
Γαλλία
0,0%
+6,4 %
+0,5 %
 
-0,6 %
-0,0 %
Γερμανία
-21,0%
-19,8 %
-21,0 %
 
 
-21,0 %
Ελλάδα
25,0%
+34,7 %
+24,9 %
 
 
+24,9 %
Ουγγαρία
-6,0%
-28,5 %
-28,8 %
 
 
-28,8 %
Ιρλανδία
13,0%
+29,6 %
+29,6 %
-6,5 %
-3,8 %
+19,4 %
Ιταλία
-6,5%
+13,9 %
+4,1 %
-7,8 %
-2,1 %
-5,8 %
Λετονία
-8,0%
-46,1 %
-48,6 %
 
 
-48,6 %
Λιθουανία
-8,0%
-50,5 %
-50,5 %
 
 
-50,5 %
Λουξεμβούργο
-28,0%
-22,4 %
-22,4 %
-23,6 %
 
-46,0 %
Κάτω Χώρες
-6,0%
+3,6 %
+0,7 %
-9,3 %
-0,1 %
-8,6 %
Πολωνία
-6,0%
-12,1 %
-12,1 %
 
 
-12,1 %
Πορτογαλία
27,.0%
+46,7 %
+42,7 %
-3,1 %
-7,8 %
+31,9 %
Σλοβακία
-8,0%
-22,4 %
-24,8 %
 
 
-24,8 %
Σλοβενία
-8,0%
+4,7 %
-1,7 %
 
-8,3 %
-10,0 %
Ισπανία
15,0%
+51,3 %
+51,3 %
-6,9 %
-1,9 %
+42,4 %
Σουηδία
4,0%
-1,0 %
-1,0 %
 
-3,0 %
-3,9 %
Ηνωμένο Βασίλειο
-12,5%
-18,8 %
-23,2 %
 
-0,5 %
-23,7 %
EΕ-15
-8,0%
-0,6 %
-4,6 %
-2,6%
-0,8%
-8,0 %
EΕ-10
-
-21,4 %
-22,4 %
0,0%
-0,3%
-22,6%
EΕ-25
-
-4,6 %
-8,1 %
-2,1%
-0,7%
-10,8%


[1] Έκθεση της Επιτροπής: Πρόοδος ως προς την επίτευξη του στόχου της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου του Κυότο. COM(2006) 658


Side Bar