Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1429

Bρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2006

LIFE-Τρίτες Χώρες 2006: Η Επιτροπή προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για 16 περιβαλλοντικά έργα σε γειτονικές χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 16 νέων περιβαλλοντικών έργων στις περιοχές της Μεσογείου και της Βαλτικής Θαλάσσης, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Τρίτες Χώρες για το 2006. Tα εν λόγω έργα θα υλοποιηθούν στην Αλβανία, την Αλγερία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Μαρόκο, τη Ρωσία, τη Συρία, την Τυνησία και την Τουρκία. Στα έργα συμπεριλαμβάνονται επίσης και δύο διεθνούς χαρακτήρα. Τα ως άνω έργα αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό μεγαλύτερο από 60% δίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έργα αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος στις ανωτέρω χώρες και στηρίζουν τις προσπάθειες για αειφόρο ανάπτυξη, δημιουργώντας ή ενισχύοντας θεσμικούς φορείς, ασκούμενες πολιτικές, μέσα παρακολούθησης, μονάδες επιμόρφωσης, δίκτυα και βάσεις δεδομένων. Πραγματεύονται μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα, από τη διαχείριση των αποβλήτων και την πρόληψη και έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέχρι τη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και τον αειφόρο τουρισμό, ενώ παράλληλα προάγουν την εναρμόνιση προς τις κοινοτικές περιβαλλοντικές κανονιστικές διατάξεις.

Το πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE-Τρίτες Χώρες αποτελεί σκέλος του προγράμματος LIFE. Το LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έργα για το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες υποψήφιες, προσχωρούσες και γειτονικές χώρες. Με το πρόγραμμα επιδιώκεται συμβολή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων. Από το 1992 και μετά, το LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 2.750 έργα, προσφέροντας περίπου 1,35 δις ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το LIFE-Τρίτες Χώρες συμβάλλει συγκεκριμένα στη δημιουργία υποδομής και διοικητικών δομών, ενώ παράλληλα συνεπικουρεί τις τρίτες χώρες που διαβρέχονται από τη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα στην εκπόνηση περιβαλλοντικών πολιτικών και την κατάρτιση προγραμμάτων δράσης. Τα δύο άλλα σκέλη του LIFE, το LIFE-Φύση και το LIFE-Περιβάλλον, εστιάζονται αντιστοίχως στη διατήρηση της φύσης και σε καινοτόμα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Για τα έργα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του LIFE-Φύση και του LIFE-Περιβάλλον, βλέπε δελτία Τύπου IP/06/1428 και IP/06/1430.

LIFE+

Το τρέχον πρόγραμμα LIFE III τερματίζεται στα τέλη του 2006. Έπειτα, στο διάστημα 2007-2013, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα, το “LIFE+”, με προϋπολογισμό περίπου 2,1 δις €. Η πρόταση για το LIFE+ ευρίσκεται τώρα στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βλ. το παράρτημα για μια περίληψη των 16 νέων έργων LIFE- -Τρίτες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε έργο διατίθενται στις εξής ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/environment/life/infoproducts/lifetcycompilation_06.pdf και http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γενική εικόνα των έργων LIFE- Τρίτες Χώρες ανά χώρα

AΛΒΑΝΙΑ

Δημιουργία υποδομής για την ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού

Δικαιούχος: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο των Τιράνων, στην Αλβανία

Συμμετοχή του LIFE: 504.545 ευρώ

Tο έργο αποσκοπεί στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της Αλβανίας, πρωτίστως με τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την επίτευξη των στόχων του τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. Θα διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, θα αναπτύξει, δοκιμάσει και εφαρμόσει μέσα περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα στηρίξει τη συγκρότηση νέας διοικητικής δομής η οποία θα ασχολείται με θέματα αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και θα συμβάλει στη διαμόρφωση και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Ιταλο-αιγυπτιακή συνεργασία δημιουργίας υποδομής για ολοκληρωμένη ύδρευση και αποχέτευση

Δικαιούχος: Εταιρεία Holding για το νερό και τα λύματα

Συμμετοχή του LIFE: 559.900 ευρώ

Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση και προστασία των υδατικών πόρων της Αιγύπτου από τη ρύπανση. Με το έργο επιδιώκονται η ενίσχυση της ικανότητας των συμμετεχόντων αιγυπτιακών οργανισμών κοινής ωφελείας να διαχειρίζονται κατά τρόπο αειφόρο τους υδατικούς πόρους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των καίριας σημασίας εμπλεκομένων φορέων στον τομέα του ύδατος και η στήριξη των προγραμμάτων της αιγυπτιακής κυβέρνησης για επέκταση των αποχετευτικών δικτύων στις αγροτικές περιοχές.

Κατακλυσμοί στην Αίγυπτο: προστασία και διαχείριση

Δικαιούχος: Ερευνητικό ινστιτούτο υδατικών πόρων - Αίγυπτος

Συμμετοχή του LIFE: 540.000 ευρώ

Συνολικός στόχος του έργου είναι η επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χερσόνησο του Σινά. Με το έργο θα συγκροτηθεί καινοτόμο σύστημα πρόβλεψης της βροχόπτωσης και έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση κινδύνου κατακλυσμιαίων βροχών στην περιοχή πιλοτικής εφαρμογής του στο Wadi Watier (Νότιο Σινά). Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί ρυθμιστικό σχέδιο για τη διαχείριση κατακλυσμιαίων βροχών καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης, από κοινού με τις τοπικές αρχές στην περιοχή πιλοτικής εφαρμογής του.

IΣΡΑΗΛ

Προστασία των διαμεθοριακών πηγών υπογείων υδάτων από τη ρύπανση: έρευνα, επιμόρφωση και χάραξη κατευθύνσεων για δήμους και κοινότητες στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη

Δικαιούχος: EcoPeace / Οι φίλοι της γης στη Μέση Ανατολή

Συμμετοχή του LIFE: 279.342 ευρώ

Συνολικό στόχο αποτελεί η μείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων σε δήμους και κοινότητες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Με το έργο επιδιώκεται να διερευνηθούν οι ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση, διαχείριση και μείωση των πηγών ρύπανσης των υπογείων υδάτων σε δήμους και κοινότητες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, να ενισχυθεί η τεχνογνωσία και να δημιουργηθεί δίκτυο Ισραηλινών και Παλαιστινίων αρμοδίων για τη διαχείριση του νερού σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να αναληφθούν δεσμεύσεις εκ μέρους δήμων και κοινοτήτων στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στις περιοχές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους.

ΔΙΕΘΝΩΣ

Προστασία της Βιοποικιλότητας στα κατακλυζόμενα πεδία της λεκάνης του ποταμού Sava

Δικαιούχος: IUCN – World Conservation Union

Συμμετοχή του LIFE: 601.210 ευρώ

Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση του μοναδικού τοπίου και της βιοποικιλότητας του ποταμού Sava και θα οδηγήσει στο σχεδιασμό ενός συνεπούς διαμεθοριακού οικολογικού δικτύου. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για το νερό, την οδηγία για τα άγρια πτηνά και την οδηγία για τα οικολογικά ενδιαιτήματα (οικοτόπους) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάπτυξη στρατηγικών αειφόρων τουριστικών επενδύσεων στις μεσογειακές χώρες

Δικαιούχος: Πρόγραμμα Δράσεων Προτεραιότητας, Κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης (MAP), που είναι μέρος του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP)

Συμμετοχή του LIFE: 419.923 ευρώ

Το έργο αποσκοπεί στην καθιέρωση διαρκούς διαδικασίας σχεδιασμού και διαχείρισης υπέρ της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στις παράλιες περιοχές της Αλγερίας, του Μαρόκου και της Τυνησίας. Με αυτό θα καθιερωθούν μηχανισμοί λήψης αποφάσεων για την αποτελεσματική διαχείριση τουριστικών προορισμών σε τρεις περιοχές επίδειξης. Παράλληλα θα επιτευχθεί η χάραξη κατευθύνσεων, η ενίσχυση του επενδυτικού δυναμικού στον τουριστικό τομέα καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού έναντι των αειφόρων τουριστικών πρακτικών και η διάδοσή τους.

MΑΡΟΚΟ

Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων για μικρές αστικές κοινότητες στο Μαρόκο

Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο του Chouaib Doukkali, Σχολή Θετικών Επιστημών, El Jadidia - Mαρόκο

Συμμετοχή του LIFE: 435.750 ευρώ

Στόχο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και η διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος για τη βιωσιμότερη διαχείριση, εκ μέρους των εθνικών αρχών, των απορριμμάτων στα αστικά κέντρα του Μαρόκου.

Το έργο θα βασιστεί σε φιλοσοφία στρατηγικού σχεδιασμού και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών για τη βελτίωση του μηχανισμού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων σχετικά με τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Θα περιλάβει πιλοτικό σύστημα επίδειξης σε συγκεκριμένη αστική περιοχή του Μαρόκου και δραστηριότητες επιμόρφωσης και διάδοσης.

Επεξεργασία λυμάτων και επαναχρησιμοποίησή τους για αρδευτικούς σκοπούς: επίδειξη, διαχείριση και δημιουργία διοικητικής υποδομής για την αειφόρο χρήση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος

Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Hassan I, Settat - Mαρόκο

Συμμετοχή του LIFE: 338.151 ευρώ

Το έργο αποσκοπεί στην επίδειξη της χρήσης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, τη μείωση της ρύπανσης, την επαναχρησιμοποίηση του νερού για αρδευτικούς σκοπούς και τη δημιουργία διοικητικής υποδομής για τη συνολική διαχείριση του κύκλου του ύδατος, ιδίως στην επαρχία Settat. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τη στήριξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την προώθηση στρατηγικών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης στη γεωργία και στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

ΡΩΣΙΑ (ΚΑΛΙΝΙΝΓΡΑΝΤ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ)

Ολοκληρωμένες γεωλογικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαχείρισης αστικών κέντρων για την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων

Δικαιούχος: Επιτροπή για την αξιοποίηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική ασφάλεια – Πόλη της Αγίας Πετρούπολης

Συμμετοχή του LIFE: 327.100 ευρώ

Tο έργο αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, με την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών της Αγίας Πετρούπολης σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά την αξιοποίηση γεωλογικών πληροφοριών κατά τη λήψη αποφάσεων πολεοδομικού χαρακτήρα. Αναμένεται να μειώσει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους βελτιώνοντας τις αποφάσεις σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης των βιομηχανικών μονάδων, των υπογείων δεξαμενών πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλων υποδομών.

Παράλληλα θα περιορίσει τους κινδύνους ρύπανσης των υπογείων υδάτων, χρησιμοποιώντας κατά τη λήψη των αποφάσεων κατάλληλο μοντέλο της ροής τους, θα βελτιώσει το σύστημα σχεδιασμού της πόλης και θα διευκολύνει την πρόσβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, του ιδιωτικού τομέα και του κοινού σε γεωλογικές πληροφορίες.

Ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της κυκλοφορίας του Kαλίνινγκραντ: σχεδιασμός, εγκατάσταση και επικύρωση συστήματος εκπόνησης μοντέλων

Δικαιούχος: Municipal Institution Environmental Centre (Δημοτικό Κέντρο Περιβάλλοντος) “ECAT-Kaliningrad”

Συμμετοχή του LIFE: 283.950 ευρώ

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία επιχειρησιακού μέσου εκπόνησης μοντέλων που θα χρησιμοποιηθεί από το ECAT-Kαλίνινγκραντ για τη μελέτη των μηχανισμών πρόκλησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων στο Kαλίνινγκραντ. Το έργο θα συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη κυκλοφορία σε “καίρια σημεία” της πόλης του Kαλίνινγκραντ, με την εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτιστοποίηση της μείωσης των εκπομπών. Θα υποστηρίξει επίσης τον αποτελεσματικό έλεγχο και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα των μεταφορών.

ΣΥΡΙΑ

Συγκρότηση προγράμματος αειφόρου διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στη Συρία

Δικαιούχος: Συριακή Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος

Συμμετοχή του LIFE: 246.552 ευρώ

Κύριο στόχο αποτελεί η χάραξη στρατηγικής για την αειφόρο διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Συρία. Το έργο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των νομοθετικών απαιτήσεων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και στη διατύπωση συστάσεων για την ενίσχυση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, θα συμβάλει στην επιμόρφωση στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο υπουργείων, περιφερειακών και τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών ομάδων-στόχων και της κοινωνίας των πολιτών, διαδίδοντας ταυτόχρονα τα συμπεράσματα του έργου σε σειρά εμπλεκόμενων παραγόντων και διατυπώνοντας συστάσεις σχετικά με τις ανάγκες για υποδομές.

TΥΝΗΣΙΑ

Δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του ύδατος

Δικαιούχος: Εθνική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (ANPE)

Συμμετοχή του LIFE: 448.620 ευρώ

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ρύπανσης του ύδατος. Θα αναβαθμίσει τον εξοπλισμό παρακολούθησης, θα οδηγήσει στην εκπόνηση εγχειριδίου διαδικασιών και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και διάδοσης. Το έργο αποσκοπεί επίσης στην προαγωγή του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την παρακολούθηση του ύδατος.

TΟΥΡΚΙΑ

Αειφόρος διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Κωνσταντινούπολη

Δικαιούχος: Μητροπολιτικός Δήμος της Ισταμπούλ

Συμμετοχή του LIFE: 495.092 ευρώ

Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή συστήματος αειφόρου διαχείρισης για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (WEEE) στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αποσκοπεί στην προαγωγή της χωριστής συλλογής και του χωριστού χειρισμού των χρησιμοποιημένων ειδών ηλεκτρικού εξοπλισμού, την πρόληψη και τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται από τα διάφορα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στην επεξεργασία και την εξουδετέρωση των επικινδύνων και τοξικών αποβλήτων που περιέχονται στα WΕΕΕ.

Ανάπτυξη συστήματος στήριξης του μηχανισμού λήψης αποφάσεων βάσει γεωγραφικών πληροφορικών για τη διαχείριση της ποιότητας της ατμόσφαιρας του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη της Ισταμπούλ

Δικαιούχος: Μητροπολιτικός δήμος της Ισταμπούλ

Συμμετοχή του LIFE: 160.295 ευρώ

Tο έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του δημοτικού προσωπικού της Ισταμπούλ να παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα και να εφαρμόζει νέες πολιτικές για τη διαχείριση της. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί προηγμένο σύστημα στήριξης του μηχανισμού λήψης αποφάσεων βάσει συστήματος γεωγραφικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς αξιολόγησης και της χαρτογράφησης της ποιότητας του περιβάλλοντα αέρα στην Ισταμπούλ, ενώ παράλληλα θα επιχειρηθεί γενική απογραφή των εκπομπών και χαρτογράφηση των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ώστε να εκπονηθεί αντίστοιχο μοντέλο για την ποιότητα του αέρα.

Διαφύλαξη ιαματικών υδάτων και αειφόρος εκμετάλλευση των τουριστικών δραστηριοτήτων θεραπευτικού χαρακτήρα

Δικαιούχος: Δήμος του Karahayit

Συμβολή του LIFE: 240.000 ευρώ

Στόχος του έργου είναι να διαφυλαχθούν τα ιαματικά ύδατα της περιοχής του Karahayit και του Pamukalle. Tο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την έναρξη εφαρμογής πλήρως τεκμηριωμένων σχεδίων για την κανονιστική ρύθμιση της χρήσης των ιαματικών υδάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η αειφορία των αντίστοιχων πόρων και να δημιουργηθούν ιαματικές εγκαταστάσεις με παράλληλη ανάπτυξη του θεραπευτικού τουρισμού.

Βελτίωση της διαχείρισης των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων στην Τουρκία

Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων

Συμμετοχή του LIFE: 579.570 ευρώ

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στην Τουρκία, καθώς και η αντιμετώπιση της σημαντικής αύξησης της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και των συνακόλουθων κινδύνων για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο του έργου θα διαμορφωθεί μεσοπρόθεσμη συνολική προσέγγιση για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της καταγραφής τους. Με το έργο θα στηριχθεί επίσης η δημιουργία υποδομής στους τομείς της ταυτοποίησης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των επικίνδυνων αποβλήτων και θα οριστούν λεπτομερείς διαδικασίες για την επεξεργασία τους.


Side Bar