Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/06/1428

Bruselj, oktober 2006

LIFE – Narava 2006: Komisija z več kot 70 milijoni EUR financira 61 projektov ohranjanja narave v 20 državah

Evropska komisija je odobrila financiranje 61 projektov ohranjanja narave v 20 državah članicah v okviru programa LIFE – Narava za leto 2006. Projekti bodo obnovili območja varovanja narave, njihovo živalstvo in rastlinstvo, vzpostavili strukture za trajnostno upravljanje in okrepili ozaveščenost javnosti ter sodelovanje z interesnimi skupinami. Tako bodo nadalje prispevali k zaščiti biotske raznovrstnosti v Evropi in zlasti izboljšali omrežje zavarovanih območij Natura 2000 v celotni EU. Izbrani projekti so v Avstriji, Belgiji, Češki, Danski, Finski, Franciji, Nemčiji, Madžarski, Italiji, Latviji, na Malti, v Nizozemski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Španiji, Sloveniji, Slovaški, Švedski in Združenem kraljestvu. Pomenijo skupno naložbo v vrednosti 141,6 milijona EUR, od katere bo EU krila 70,1 milijona EUR.

Komisija je od partnerstev društev za ohranjanje narave, vladnih organov, nevladnih organizacij ter drugih strank prejela 228 predlogov za financiranje v okviru LIFE Narava. Šestnajst od 61 izbranih projektov vključuje dve ali več držav.

Cilj večine projektov je obnavljanje območij Natura 2000 ali omrežij območij, načrtovanje in izvajanje načrtov za upravljanje, izboljševanje vodotokov, postavljanje temelja za dolgoročno upravljanje z območji in odstranjevanje invazivnih vrst. Cilj vrste projektov je izboljšanje stanja ohranjenosti posebno ogroženih prosto živečih vrst.

Natura 2000 je omrežje za ohranjanje in varstvo posebnih območij v celotni EU. Ustanovljeno je bilo z Direktivo o habitatih EU[1] in vključuje območja, opredeljena v Direktivi o pticah[2]. Skupaj zajema več kakor 20 000 območij in obsega skoraj 20 % ozemlja EU. Natura 2000 je temelj politike EU za zaščito biotske raznovstnosti Evrope.

Slovenija – 2 projekta – Financiranje v okviru LIFE v znesku največ 2,3 milijona EUR

Prvi projekt se bo osredotočil na ohranitev mokrišč reke Mure na dveh območjih Natura 2000. Njegovi cilji vključujejo izboljšanje stanja ohranjenosti 1 200 ha gozdov na poplavnih površinah in 20 ha vlažnih travišč ter izvajanje vrste ukrepov (izkopavanje kanalov in rokavov, namestitev zapornic, ponovno odpiranje stranskih kanalov, odstranitev utrditve obrežja) za ponovno vzpostavitev bolj naravnega vodnega toka.

Drugi projekt je pri Cerkniškem jezeru, ki je presihajoče jezero, ki poplavlja pozimi in popolnoma presahne poleti. Njegov cilj je zagotoviti dolgotrajno ohranitev jezerskih habitatov (travnikov in presihajočih jezer) ter ohranitev s tem povezanih vrst z obširnim programom renaturacije prejšnjih vodotokov. Projekt bo tudi zagotovil nakup 250 hektarov za ohranjanje narave.

Program LIFE

LIFE je finančni instrument EU, ki podpira projekte za ohranjanje okolja in narave v EU kot tudi v nekaterih državah kandidatkah, pristopnicah in sosednjih državah. V okviru LIFE je bilo od leta 1992 sofinanciranih okoli 2 750 projektov, kar je prispevalo približno 1,35 milijarde EUR k varstvu okolja.

LIFE – Narava izrecno prispeva k izvajanju Direktive o habitatih in Direktive o pticah ter zlasti k evropskemu omrežju Natura 2000. Dva druga sestavna dela tega programa, LIFE – Okolje in LIFE – Tretje države, se osredotočata na prikazovanje inovativnih okoljskih tehnik ter vzpostavitev institucij in kadrov na področju okolja v državah, ki mejijo na Sredozemsko in Baltsko morje. Za projekte, odobrene v okviru LIFE – Narava in LIFE – Tretje države, glejte sporočila za javnost IP/06/1429 in IP/06/1430.

LIFE+

Sedanji program LIFE III se zaključi konec leta 2006. Po tem se bo začel nov program „LIFE+“, ki bo trajal od leta 2007 do 2013, s proračunom okoli 2,1 milijarde EUR. Predlog programa LIFE+ je trenutno v drugi obravnavi v Evropskem parlamentu.

Dodatne informacije

Pregled novih projektov LIFE – Narava najdete v spodnji prilogi. Več informacij o vsakem projektu je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/life/infoproducts/lifenatcompilation_06.pdf in http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm.

Več o omrežju Natura 2000 najdete na strani:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm


[1] Direktiva 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

[2] Direktiva Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic


Side Bar