Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SL

IP/06/1428

Βρυξέλλες,19 Οκτωβρίου 2006

LIFE-Φύση 2006: η Επιτροπή χρηματοδοτεί με ποσό πάνω από 70 εκατ. € 61 έργα διατήρησης της φύσης σε 20 χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 61 έργων διατήρησης της φύσης σε 20 κράτη μέλη, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Φύση 2006. Με τα έργα θα αποκατασταθούν περιοχές προστασίας της φύσης και η πανίδα και χλωρίδα των περιοχών αυτών, θα συγκροτηθούν δομές αειφόρου διαχείρισης και θα ενισχυθεί η συνειδητοποίηση των προβλημάτων από το κοινό και η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Με τον τρόπο αυτό, τα έργα θα συμβάλουν περαιτέρω στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη – και ειδικότερα στη βελτίωση του δικτύου προστατευόμενων τόπων Natura 2000 το οποίο εκτείνεται σε όλη την ΕΕ. Τα επιλεγέντα έργα ευρίσκονται στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 141,6 εκατ. €, από τα οποία η ΕΕ θα καλύψει 70,1 εκατ. €.

Η Επιτροπή έλαβε 228 προτάσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του LIFE Φύση, από συμπράξεις φορέων διατήρησης της φύσης, κρατικές αρχές, ΜΚΟ και άλλους φορείς. Δεκαέξι από τα 61 επιλεγέντα έργα αφορούν δύο ή περισσότερες χώρες.

Τα περισσότερα έργα στοχεύουν στην αποκατάσταση τόπων Natura 2000 ή δικτύων των τόπων αυτών, στη μελέτη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, στη διαρρύθμιση υδατορευμάτων, στη θεμελίωση μακροχρόνιας διαχείρισης προστατευόμενων τόπων και στην εξάλειψη διεισδυτικών ειδών. Ορισμένα έργα στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης, από πλευράς διατήρησης, ιδιαίτερα απειλούμενων ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Το Natura 2000 αποτελεί δίκτυο ειδικών ζωνών διατήρησης και προστασίας, το οποίο εκτείνεται σε όλη την ΕΕ. Συγκροτήθηκε βάσει της κοινοτικής οδηγίας για τα ενδιαιτήματα[1] και περιλαμβάνει τόπους οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της οδηγίας για την πτερωτή πανίδα[2]. Ολόκληρο το δίκτυο περιλαμβάνει πάνω από 20.000 τόπους και καλύπτει σχεδόν το 20% του εδάφους της ΕΕ. Το Natura 2000 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινοτικής πολιτικής για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα LIFE

Το LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες υποψήφιες, προσχωρούσες και γειτονικές χώρες. Από το 1992 και μετά, το LIFE συγχρηματοδότησε περίπου 2.750 έργα, συνεισφέροντας γύρω στα 1,35 δις € για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το LIFE-Φύση συμβάλλει συγκεκριμένα στην εφαρμογή των οδηγιών για τα ενδιαιτήματα και την πτερωτή πανίδα και, ειδικότερα, του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000. Τα δύο άλλα σκέλη του προγράμματος αυτού, δηλαδή το LIFE-Περιβάλλον και το LIFE-Τρίτες Χώρες, επικεντρώνονται αντίστοιχα στην επίδειξη καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνικών και στην απόκτηση περιβαλλοντικής ικανότητας σε χώρες που διαβρέχονται από τη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα. Για τα εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του LIFE-Φύση και LIFE-Τρίτες Χώρες, βλ. δελτία τύπου IP/06/1429 και IP/06/1430

LIFE+

Το τρέχον πρόγραμμα LIFE III τερματίζεται στα τέλη του 2006. Έπειτα, στο διάστημα 2007-2013, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα, το “LIFE+”, με προϋπολογισμό περίπου 2,1 δις €. Η πρόταση για το LIFE+ ευρίσκεται τώρα στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βλ. το κατωτέρω παράρτημα για μια περίληψη των νέων έργων LIFE-Φύση. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε έργο διατίθενται στις εξής ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/environment/life/infoproducts/lifenatcompilation_06.pdf και http://ec.europa.eu/environment/life/έργο/index.htm.

Περισσότερα στοιχεία για το δίκτυο Natura 2000 διατίθενται στον εξής δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γενική εικόνα των έργων LIFE-Φύση 2006 ανά χώρα

Αυστρία – 3 έργα – ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 2,4 εκατ. €

Το πρώτο έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης, από πλευράς διατήρησης, των ανοικτών ξηρών λειμώνων του Bisamberg, κοντά στη Βιέννη. Το πρόγραμμα προβλέπει τη διατήρηση και αποκατάσταση των ημι-φυσικών ξηρών και στεπωδών λειμώνων και των παννονικών δασών λευκής δρυός. Το έργο προορίζεται κυρίως για τον αετομάχο Lanius collurio, τη δενδροσιταρήθρα Lullula arborea και τον ψαλτοτσιροβάκο Sylvia nisoria, καθώς και τον ευρωπαϊκό σπερμόφιλο (Spermophilus citellus).

Ένα δεύτερο έργο, που αφορά τόπο Natura 2000 κοντά στο Σάλτζμπουργκ, στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης, από πλευράς διατήρησης, ενδιαιτημάτων συνδεδεμένων με βαλτότοπους και τυπικών απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών πεταλούδας όπως η σπάνια (Euphydryas maturna) και η πεταλούδα των ελών (Euphydryas aurinia). Οι κυριότερες σχετικές δράσεις αφορούν τη συντήρηση βαλτότοπων, την ανάπτυξη διευθετημένων παρυφών δάσους και την εκθάμνωση βαλτότοπων.

Το τρίτο έργο αποτελεί συνέχεια προηγούμενου επιτυχούς έργου LIFE-Φύση: “Αποκατάσταση του υγροτόπου και της παρόχθιας περιοχής του άνω ρου του ποταμού Drau”, το οποίο τερματίστηκε το 2003. Το νέο έργο στοχεύει στην αναζωογόνηση και αποκατάσταση των φυσικών παραποτάμιων ενδιαιτημάτων (π.χ. των αλλουβιακών δασών κλήθρας Alnus incana) κατά μήκος τμήματος 69 km του ποταμού. Με το έργο προβλέπεται επίσης η ανταλλαγή διασυνοριακών εμπειριών και η συνεργασία με την Κροατία και την Ουγγαρία.

Βέλγιο – 7 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 10,0 εκατ. €

Το πρώτο έργο στο Βέλγιο αποσκοπεί στην αποκατάσταση των φυσικών ενδιαιτημάτων (συγκεκριμένα της βλάστησης αμμοθινών και θινών-χέρσου εδάφους σε ηπειρωτικές θίνες της ενδοχώρας και τα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά λιμνοστάσια) στο χαμηλής στάθμης έδαφος Averbode Bos en Heide στη Φλάνδρα.

Οι κυριότεροι στόχοι του δεύτερου έργου είναι η προστασία, ανάκτηση και ανάπτυξη διαφόρων τύπων ενδιαιτημάτων (συμπεριλαμβανομένων ενδιαιτημάτων παραποτάμιων δασών και θινών της ενδοχώρας) και των σχετιζόμενων με τα ενδιαιτήματα αυτά ειδών στον τόπο Natura 2000 “Stropers”. Οι προτεινόμενες δράσεις στον υδρολογικό τομέα θα επιφέρουν την επέκταση του κατά προτεραιότητα τύπου ενδιαιτήματος μεσοτροφικού βαλτοδάσους κλήθρας.

Το τρίτο έργο προκύπτει από τη συνεργασία μεταξύ μίας ΜΚΟ και δύο δημόσιων φορέων, με στόχο την αποκατάσταση φυσικού ενδιαιτήματος μεγάλης κλίμακας του Turnhouts Vennengebied, ειδικότερα λειμώνων Nardus και ξηρών αμμωδών χέρσων εδαφών και θινών.

Tο τέταρτο έργο αποτελεί διασυνοριακό εγχείρημα, με στόχο την αποκατάσταση και διατήρηση του τοπίου χέρσας γης και ηπειρωτικών θινών στο πάρκο “De Zoom Kalmthoutse Heide”, το οποίο εκτείνεται εκατέρωθεν της ολλανδοβελγικής μεθορίου.

Κύριος σκοπός του πέμπτου έργου είναι η αποκατάσταση και διατήρηση φυσικών ενδιαιτημάτων των παράλιων θινών και αλμυρών ελών της περιοχής Zwin στη βελγική ακτή.

Το έκτο και μεγαλύτερο εφέτος βελγικό έργο εκτελείται στο οροπέδιο Hautes-Fagnes στις Αρδέννες. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση τυρφωδών και υγρών ενδιαιτημάτων έκτασης 1.400 εκταρίων, την εγκατάλειψη της φύτευσης ερυθρελάτης για φυσικά ενδιαιτήματα σε έκταση 630 εκταρίων και την αναζωογόνηση 400 εκταρίων δασών δρυός και σημύδας.

Το έβδομο έργο στοχεύει στην επίτευξη ουσιώδους αύξησης του αριθμού νυχτερίδων στη Φλάνδρα, ιδιαίτερα των ειδών νυχτερίδας Myotis dasycneme, Myotis emarginatus και Myotis bechsteinii.

Τσεχική Δημοκρατία – 1 έργο – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 0,70 εκατ. €

Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση και διατήρηση 8 ποτάμιων ενδιαιτημάτων της λεκάνης του ποταμού Morávka σε 2 προτεινόμενους ΤΚΕ (τόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος) του τμήματος της Μοραβίας στην Τσεχική Δημοκρατία. Με το έργο αυτό επιδιώκεται η κατάρτιση αποτελεσματικής μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση της κυριότερης απειλής που προέρχεται από το διεισδυτικό ιαπωνικό ζιζάνιο (Reynoutria spp.).

Δανία – 2 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 3,1 εκατ. €

Το πρώτο έργο στοχεύει στη διατήρηση και αποκατάσταση των ευνοϊκών από πλευράς διατήρησης συνθηκών του ενδιαιτήματος δύο απειλούμενων πτηνών λιβαδιών, του νεροκότσυφα (Calidris alpina schinzii) και του φιλόμαχου (Philomachus pugnax), σε τέσσερις τόπους καίριας σημασίας. Τούτο θα επιτευχθεί με την αποκατάσταση των υδρολογικών παραμέτρων, την απομάκρυνση δένδρων, θάμνων και καλαμιών, και με την εξασφάλιση ενδεδειγμένου καθεστώτος βοσκής.

Κύριος στόχος του δεύτερου έργου είναι η διατήρηση και αποκατάσταση ευνοϊκής από πλευράς διατήρησης κατάστασης του ενδιαιτήματος υφάλων στην ανοικτή θάλασσα στο Læsø Trindel και Tønneberg Banke στον κόλπο του Kattegat.

Φινλανδία – 2 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 2,6 εκατ. €

Το πρώτο έργο στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης από πλευράς διατήρησης των τελμάτων aapa και της συνδεδεμένης με αυτά πλούσιας πτερωτής πανίδας σε 3 τόπους Natura 2000 στο Pelkosenniemi της Λαπωνίας (Kemihaaran suot, Luiron suot και Pyhä-Luosto).

Το δεύτερο έργο στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης από πλευράς διατήρησης ενδιαιτημάτων σε υγροτόπους, λιβάδια και δάση και της απειλούμενης με εξαφάνιση πτερωτής πανίδας σε αυτά, σε 8 τόπους Natura 2000 κατά μήκος του ποταμού Kokemäenjoki της νοτιοδυτικής Φινλανδίας.

Γαλλία – 5 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 2,6 εκατ. €

Το πρώτο έργο στοχεύει στη διατήρηση δύο απειλούμενων με εξαφάνιση και ενδημικών ειδών φυτών στην κοιλάδα του Σηκουάνα, στην Άνω Νορμανδία. Η κατανομή της βιολέτας της Ρουέν (Viola hispida) και της βισκουτέλας της Νευστρίας (Biscutella neustriaca) περιορίζεται σε μόλις 130 εκτάρια, σε 2 τόπους Natura 2000, οι δε πληθυσμοί τους απειλούνται με εξαφάνιση.

Το δεύτερο έργο εστιάζεται στην προστασία και διαχείριση απειλούμενων ενδιαιτημάτων και ειδών στα δάση της Basse Lauter και των μέσων Βοσγίων.

Το τρίτο έργο εστιάζεται στη διατήρηση και αποκατάσταση ενδιαιτημάτων των γαλλικών πληθυσμών της απειλούμενης με εξαφάνιση οχιάς Orsini (Vipera ursinii). Θα αναπτυχθεί επίσης ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ρουμανία).

Το τέταρτο έργο στοχεύει στη διαχείριση των ενεργειών διατήρησης έκτασης θινών 2.500 εκταρίων μεταξύ Gâvres και Quiberon στη Βρετάνη, συμπεριλαμβανομένων 1.000 εκταρίων του κατά προτεραιότητα ενδιαιτήματος φαιών θινών.

Το πέμπτο έργο έχει ως στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση περιοχών στα έλη Rochefort της ακτής του Ατλαντικού. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν την υδρολογική και οικολογική διαχείριση έκτασης 225 εκταρίων υγρών λιβαδιών και την αγορά, για σκοπούς διατήρησης, 15 εκταρίων υγρής δασικής έκτασης.

Γερμανία – 4 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 5,3 εκατ. €

Το πρώτο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των λειμώνων, ενεργών δασωδών τυρφώνων και ενδιαιτημάτων σε παραποτάμια δάση, ιδιαίτερα των κατά προτεραιότητα ειδών ενδιαιτημάτων, της περιοχής του Μέλανα Δρυμού στην περιφέρεια Rohrhardsberg. Με το έργο σχεδιάζεται επίσης η ανάπτυξη βιώσιμων πληθυσμών ειδών, όπως ο αγριόκουρκος (Tetrao urogallus) και η αγριόκοτα (Bonasa bonasia).

Το δεύτερο έργο έχει ως στόχο την επανεισαγωγή του απειλούμενου με εξαφάνιση είδους ψαριού αλόζης (Alosa alosa) στο σύστημα του Ρήνου (Κάτω Χώρες, Γερμανία και Γαλλία).

Το τρίτο έργο εκτελείται σε τρεις ειδικές ζώνες προστασίας (βάσει της κοινοτικής οδηγίας για τα άγρια πτηνά), οι οποίες αποτελούν μέρος ενός από τα μεγαλύτερα ανοικτά έλη στο νότιο τμήμα της Κεντρικής Ευρώπης, το Donauried. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης, από πλευράς διατήρησης, τυπικών ειδών πτηνών, όπως ο ερωδιός (Botaurus stellaris), ο λευκός πελαργός (Ciconia ciconia), η ορτυγομάνα (Crex crex) και η στικτοπουλάδα (Porzana porzana).

Το τέταρτο έργο αποτελεί πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ του Λουξεμβούργου, του Βελγίου και της Γερμανίας, με στόχο τη διατήρηση και αναζωογόνηση του πλούσιου σε είδη ενδιαιτήματος λειμώνων Nardus. Χαρακτηριστικό του θα είναι η υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης σε 32 περιοχές του έργου.

Ουγγαρία – 4 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 4,4 εκατ. €

Το πρώτο έργο έχει ως στόχο τη διατήρηση πληθυσμών του απειλούμενου με εξαφάνιση γερακιού Falco cherrug στη λεκάνη των Καρπαθίων (Ουγγαρία και Σλοβακία). Οι ενέργειες αφορούν, ειδικότερα, την εξασφάλιση τόπων φωλιάσματος και τη δημιουργία κατάλληλων ενδιαιτημάτων για το κυριότερο θήραμα του πουλιού, τον ευρωπαϊκό σπερμόφιλο (Spermophilus citellus).

Το δεύτερο έργο στοχεύει στην παγίωση της μακροχρόνιας διατήρησης και αποκατάστασης των φυσικών οικοτόπων στεπωδών δασών δρυός και παννονικών αμμωδών στεπών στον τόπο Natura 2000 Nagykörösi pusztai tölgyesek.

Στόχοι του τρίτου έργου είναι η αποκατάσταση και διαχείριση υγροτόπων στα λιβάδια Felsö-Kongó.

Το τέταρτο έργο έχει ως στόχο τη διατήρηση και σταθεροποίηση του απειλούμενου με εξαφάνιση παννονικού ενδημικού και εξαιρετικά σπάνιου φυτού, του γαρίφαλου μακράς διάρκειας (Dianthus diutinus) στους τρεις γνωστούς ευρωπαϊκούς πληθυσμούς του (όλους στην Ουγγαρία).

Οι ενέργειες διατήρησης περιλαμβάνουν αναδιάρθρωση δάσους, την αποκατάσταση του ενδιαιτήματος φυσικών λειμώνων και την παγίωση διασυνδέσεων μεταξύ των πληθυσμών για την αύξηση της γονιδιακής ροής και ποικιλότητας.

Ιταλία – 4 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 3,3 εκατ. €

Το πρώτο έργο έχει ως στόχο τη διατήρηση των απειλούμενων με εξαφάνιση αρπακτικών πτηνών της ειδικής ζώνης προστασίας (ΕΖΠ) “Promontorio del Gargano” στην επαρχία της Foggia, ειδικώς του μικρόσωμου γερακιού (Falco naumanni), του γερακιού Lanner (Falco biarmicus), του αιγυπτιακού γύπα (Neophron percnopterus) και της αετοκουκουβάγιας (Bubo bubo). Οι δύο κύριες σειρές δράσεων είναι η διατήρηση των απειλούμενων τόπων αναπαραγωγής και η αύξηση της παρεχόμενης φυσικής τροφής στα είδη αυτά.

Το δεύτερο έργο στοχεύει στη διασφάλιση 9 τόπων Natura 2000 στο Λάτσιο και στην Καλαβρία, μέσω της αποκατάστασης θαλάσσιων φυσικών ενδιαιτημάτων (ειδικώς εκτάσεων θαλάσσιου βυθού με βλάστηση από φύκια (ποσειδωνίες-Posidonia)) και ενδιαιτημάτων παράλιων θινών.

Στόχος του τρίτου έργου είναι η διατήρηση και αποκατάσταση ασβεστολιθικών ελών σε 3 τόπους Natura 2000, στην πεδιάδα Friuli. Αυτό θα επιτευχθεί με την υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης, την αποκατάσταση φυσικών ενδιαιτημάτων και τη διατήρηση διαφόρων φυτικών ειδών.

Κύριος στόχος του τέταρτου έργου είναι η συγκρότηση δικτύου τόπων κοινοτικής σημασίας και ειδικών ζωνών προστασίας εντός του εθνικού πάρκου Cilento και Vallo di Diano, μέσω της υλοποίησης και της επίσημης θέσπισης 16 σχεδίων διαχείρισης για 29 τόπους Natura 2000. Με το έργο προβλέπεται επίσης η αποκατάσταση δασών οξιάς με ίταμο (Taxus) και ου (Ilex) και η μείωση της όχλησης που προκαλείται από τα οχήματα σε ενδιαιτήματα παράλιων θινών.

Λετονία – 2 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 0,81 εκατ. €

To πρώτο έργο αφορά τη ζώνη στρατιωτικής εκπαίδευσης Adazi, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ζώνη στρατιωτικής εκπαίδευσης στις χώρες της Βαλτικής. Το μεγαλύτερο μέρος της ζώνης αυτής αποτελεί τόπο Natura 2000. Κύριοι στόχοι του έργου είναι η προσαρμογή των στρατιωτικών χρήσεων στις ανάγκες διατήρησης της φύσης, καθώς και η αποκατάσταση ευνοϊκών συνθηκών για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων της περιοχής.

Το δεύτερο έργο στοχεύει στη βιώσιμη διαχείριση των ενδιαιτημάτων οικολογικής αξίας και, ειδικότερα, των σχηματισμών φυσικών και ημιφυσικών λειμώνων, των δασικών ενδιαιτημάτων και ρυακιών και λιμνών, στον τόπο Natura 2000 Vestiena.

Μάλτα – 1 έργο – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 0,46 εκατ. €

Το πρώτο αυτό έργο LIFE-Φύση για τη Μάλτα θα επικεντρωθεί στη διατήρηση της μεγαλύτερης αποικίας μύχου Puffinus yelkouan στον τόπο Natura 2000 Rdum tal-Madonna.

Κάτω Χώρες – 8 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 9,2 εκατ. €

Στόχος του πρώτου έργου είναι η αποκατάσταση διαφόρων φυσικών υγροβιότοπων (ελών με υφάλμυρο νερό, αβαθών κολπίσκων και λειμώνων) και, συνεπώς, η επέκταση του κατάλληλου ενδιαιτήματος για ένα απειλούμενο με εξαφάνιση τρωκτικό, τον αρουραίο των αγρών (Microtus oeconomus). Προβλέπεται επίσης η επιστροφή ορισμένων ελόβιων πτηνών όπως τα γλαρόνια και οι χουλιαρομύτες.

Το δεύτερο έργο προβλέπει τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάπτυξη της ελώδους περιοχής De Zouweboezem στη Νότια Ολλανδία, η οποία είναι μεγάλης σημασίας για διάφορα είδη πτηνών. Κύριος στόχος είναι η διατήρηση της υψηλής βιολογικής αξίας της περιοχής και η βελτίωση των δυνατοτήτων αναπαραγωγής και εξεύρεσης τροφής για όλα τα ελόβια πτηνά και ιδιαίτερα για τον πορφυρό τσικλιά (Ardea purpurea).

Το τρίτο έργο στοχεύει στη διατήρηση και αποκατάσταση των υγροτόπων του Wieden και του Weerribben, που αποτελούν ένα από τα κυριότερα οικοσυστήματα υγροτόπων στη δυτική Ευρώπη. Με το έργο αυτό θα δημιουργηθούν περισσότεροι ανοικτοί·υγροβιότοποι, θα αποκατασταθούν τα έλη και θα βελτιωθούν οι καλαμιώνες.

Το τέταρτο ολλανδικό έργο προβλέπει τη διατήρηση, αποκατάσταση και επέκταση των μη χαμηλών ενεργών τυρφώνων στον τόπο Natura 2000 Engbertsdijksvenen.

Το πέμπτο ολλανδικό έργο έχει ως στόχο την αποκατάσταση φυσικών ενδιαιτημάτων με υφάλμυρα ύδατα στον τόπο Natura 2000 polder Westzaan, ιδίως με την αποκατάσταση της ροής θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή.

Το έκτο έργο στοχεύει στην αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων στη λιμνοθάλασσα του ανατολικού Scheldt, με την επαναφορά της παλίρροιας.

Το έβδομο έργο στοχεύει στην αποκατάσταση της μεταναστευτικής κίνησης για οκτώ είδη ψαριών που απειλούνται με εξαφάνιση, από τον ποταμό Roer έως τον αρχικό τόπο ωοτοκίας. Τούτο θα επιτευχθεί με την κατασκευή ιχθυοδιόδων και την τροποποίηση των τεχνικών έργων των ποταμών ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των ψαριών.

Το όγδοο έργο συνίσταται στη δημιουργία ενός οικολογικού δικτύου και διαδρόμων που θα συνδέουν 3 τόπους Natura 2000 γύρω από το Hoeksche Waard, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση από πλευράς διατήρησης του απειλούμενου με εξαφάνιση αρουραίου των αγρών.

Πολωνία – 2 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 1,6 εκατ. €

Κύριος στόχος του πρώτου έργου είναι η εφαρμογή νέας στρατηγικής για τη βιώσιμη διατήρηση του ευρωπαϊκού βίσονα (Bison bonasus) στο παρθένο δάσος Białowieża. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την εφαρμογή διαφόρων μέτρων για την αποκατάσταση ενδιαιτημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία διαδρόμων, τη μεταφορά των χειμερινών τόπων τροφοδοσίας και την κατασκευή δεξαμενών ύδατος.

Το δεύτερο έργο επικεντρώνεται στη διαχείριση τεσσάρων τόπων Natura 2000 στην κεντρική και ανατολική Πολωνία και στην αποκατάσταση υγρών λειμώνων για έξι είδη πεταλούδας που απειλούνται με εξαφάνιση.

Πορτογαλία – 4 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 3,8 εκατ. €

Σκοπός του πρώτου έργου είναι η προστασία και διατήρηση, σε σταθερή και βιώσιμη κατάσταση διατήρησης, του κυματοβάτη (Pterodroma feae). Έως και 90% του αναπαραγωγικού πληθυσμού (180 – 250 ζεύγη) του εν λόγω σπάνιου και απειλούμενου με εξαφάνιση θαλάσσιου πτηνού γεννά τα αυγά του σε μια αποικία δύο εκταρίων στις Νήσους Desertas (τμήμα του αρχιπελάγους της Μαδέρας).

Το δεύτερο έργο στοχεύει στην αποκατάσταση και διατήρηση ζωνών καίριας σημασίας για το σχετικό ενδιαίτημα στον τόπο Natura 2000 Moura/Barrancos, κατάλληλων για τον ιδιαίτερα απειλούμενο με εξαφάνιση ιβηρικό λύγκα (Lynx pardinus). Ο λυγξ, που θεωρείται ένα από τα πλέον σπάνια αιλουροειδή του πλανήτη, απειλείται από τη συνεχή συρρίκνωση του ενδιαιτήματός του, τις παγίδες και τις οδικές μεταφορές.

Το τρίτο έργο έχει ως στόχο την αποκατάσταση και διαχείριση των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων (λειμώνες θαλάσσιας βλάστησης, ύφαλοι και αμμώδεις πάγκοι) στον τόπο Natura 2000 Arrábida-Espichel. Το έργο προβλέπει την αποκατάσταση λειμώνων θαλάσσιας βλάστησης και την εφαρμογή ενεργού στρατηγικής διαχείρισης για τους υφάλους και τους αμμώδεις πάγκους, τον έλεγχο της παράνομης αλιείας (π.χ. αλιεία με δράγες για τα δίθυρα μαλάκια) και τον καθορισμό αγκυροβολίων.

Το τέταρτο έργο στοχεύει στη διατήρηση ή την αύξηση του πληθυσμού του σπιζαετού (Hieraaetus fasciatus) στη νότια Πορτογαλία, ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό μεγάλο πληθυσμό του είδους που φτιάχνει τη φωλιά του σε δέντρα, στην Ευρώπη.

Ρουμανία – 2 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 0,77 εκατ. €

Το πρώτο έργο θα εκτελεστεί στο φυσικό πάρκο της νησίδας Braila στον κάτω ρου του Δούναβη. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση περίπου 450 εκταρίων αλλουβιακού δάσους, την εξάλειψη της Amorpha fruticosa (διεισδυτικού είδους) από έκταση άνω των 200 εκταρίων και την αποκατάσταση φυσικού υδρολογικού καθεστώτος σε έκταση περίπου 2.500 εκταρίων.

Το δεύτερο έργο αφορά οκτώ νήσους στην επαρχία Călăraşi. Σκοπός του είναι η προστασία και διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης φυσικών ενδιαιτημάτων σε αλλουβιακά εδάφη έκτασης άνω των 600 εκταρίων, με θετικά αποτελέσματα και για ορισμένα είδη ελόβιων πτηνών των νήσων, τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Τοιουτοτρόπως, θα προωθηθεί η ανασύσταση με φυσικό τρόπο των εν λόγω ενδιαιτημάτων στο 30% της επιφάνειας των νήσων, θα φυτευθούν ενδημικά είδη σε έκταση 16 εκταρίων και θα εφαρμοστεί στρατηγική προώθησης του οικολογικού τουρισμού.

Σλοβενία – 2 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 2,3 εκατ. €

Το πρώτο έργο θα επικεντρωθεί στη διατήρηση των υγρότοπων του ποταμού Mura σε δύο τόπους Natura 2000. Στόχος του είναι η βελτίωση της κατάστασης, από πλευράς διατήρησης, 1.200 εκταρίων αλλουβιακών δασών και 20 εκταρίων υγρών λειμώνων, καθώς και η εκτέλεση σειράς ενεργειών (βυθοκόρηση καναλιών και εγκαταλελειμμένων διακλαδώσεων, κατασκευή στομίων εκκενώσεως, επαναλειτουργία παράπλευρων καναλιών, αφαίρεση επενδύσεων όχθης κλπ.) προκειμένου να αποκατασταθεί μια περισσότερο φυσική ροή ύδατος.

Το δεύτερο έργο αφορά τη λίμνη Cerknika, η οποία είναι εποχική λίμνη που γεμίζει με νερό το χειμώνα και ξηραίνεται τελείως το καλοκαίρι. Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των ενδιαιτημάτων της λίμνης (λειμώνων και πολγών) και η διατήρηση των ειδών που συνδέονται με αυτά, μέσω εκτεταμένου προγράμματος αποκατάστασης των παλαιών υδατορευμάτων. Το έργο προβλέπει επίσης την αγορά 250 εκταρίων για σκοπούς διατήρησης της φύσης.

Σλοβακία – 2 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 1,7 εκατ. €

Το πρώτο έργο επικεντρώνεται στην αποκατάσταση ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης των απειλούμενων με εξαφάνιση φωλεοποιών και μεταναστευτικών πτηνών στους υγροβιότοπους δύο τόπων Natura 2000 (Senné και Mezibodrozie) μέσω της διατήρησης κατάλληλων υδρολογικών παραμέτρων σε τοποθεσίες καίριας σημασίας.

Το δεύτερο έργο έχει ως στόχο τη διατήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση των αμμοθινών της ενδοχώρας και των ενδιαιτημάτων ξηρών χέρσων εδαφών της στρατιωτικής ζώνης εκπαίδευσης Zahorie.

Ισπανία – 4 έργα – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 11,9 εκατ. €

Το πρώτο έργο έχει ως στόχο την ανάκτηση των ενδημικών πληθυσμών της γιγάντιας σαύρας της La Gomera (Gallotia bravoana) στις Καναρίους Νήσους, μέσω της διαχείρισης των υφιστάμενων εκτάσεων και της αποκατάστασης νέων, καθώς και μέσω της βελτίωσης του προγράμματος αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία, που άρχισε να εφαρμόζεται το 2001. Ένα πρόγραμμα επανεισαγωγής πρόκειται να εφαρμοστεί δοκιμαστικά στις προσφάτως αποκατασταθείσες περιοχές.

Το δεύτερο έργο έχει ως στόχο τη διατήρηση του λύγκα της Ιβηρικής, του πλέον απειλούμενου αιλουροειδούς του πλανήτη. Το έργο θα επικεντρωθεί στη σταθεροποίηση και διατήρηση των υφιστάμενων πληθυσμών, στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που τους αποτελούν, την επέκταση της περιοχής διασποράς τους και στη δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ απομονωμένων υποπληθυσμών. Με το έργο προτείνεται επίσης για πρώτη φορά η επαναφορά, στο φυσικό τους περιβάλλον, λυγκών που έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία.

Το τρίτο έργο στοχεύει στην εφαρμογή προγράμματος για την αποκατάσταση, διαχείριση και παρακολούθηση 35 μικρών υγροτόπων που συνδέονται με τη διώρυγα της Castilla (Palencia), οι οποίοι περιλαμβάνουν τρεις ειδικές ζώνες προστασίας και ένα τόπο κοινοτικής σημασίας. Το έργο θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση και διαχείριση των υγροτόπων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, από άποψη ενδιαιτήματος, των απειλούμενων με εξαφάνιση πτηνών, όπως ο ήταυρος (Botaurus stellaris) και η νεροποταμίδα (Acrocephalus paludicola).

Το τέταρτο έργο προβλέπει, σε συνεργασία με εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, την προώθηση ενός νέου σχεδίου για τις επικίνδυνες εναέριες ηλεκτρικές γραμμές σε πέντε ειδικές ζώνες προστασίας Natura 2000 για τα πτηνά στην περιφέρεια της Murcia.

Σουηδία – 1 έργο – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 0,38 εκατ. €

Το έργο στοχεύει στην προστασία των απειλούμενων με εξαφάνιση ενδιαιτημάτων δασωδών τυρφώνων και αλκαλικών ελών στο Hejnum Kallgate, καθώς και στην προστασία του κυριότερου τόπου ενδιαίτησης της πεταλούδας των ελών και του μοναδικού τόπου στον οποίο φύεται το κυπριπέδιο το πεδιλόμορφο (Cypripedium calceolus L.) στη Νήσο Gotland.

Ηνωμένο Βασίλειο – 1 έργο – Ανώτατη χρηματοδότηση LIFE: 2,8 εκατ. €

Το έργο αυτό στοχεύει στην αποκατάσταση περίπου 3.300 εκταρίων ενεργών επιφανειακών τυρφώνων σε δύο τόπους Natura 2000 (Berwyn και Migneint) στην Ουαλία. Οι προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την έμφραξη αποστραγγιστικών τάφρων μήκους 100 χιλιομέτρων, την απομάκρυνση δένδρων και θάμνων από 225 εκτάρια, την αγορά 180 εκταρίων για σκοπούς διαχείρισης της διατήρησης και την απομάκρυνση των διεισδυτικών φυταρίων Rhododendron και Picea από έκταση 900 εκταρίων.


[1] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

[2] Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών.


Side Bar