Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1419

Bruksela, dnia 18 października 2006 r.

Usługi pocztowe: Komisja proponuje pełne otwarcie rynku do 2009 r.

Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem dotyczącym pełnego otwarcia dla konkurencji unijnych rynków usług pocztowych do 2009 r. zgodnie z docelową datą ustaloną w obowiązującej dyrektywie pocztowej. Opierając się na wynikach wszechstronnych badań Komisja uważa, że jest to najlepszy sposób utrzymania świadczenia usługi powszechnej przy jednoczesnej poprawie jakości i możliwości wyboru dla konsumentów i przedsiębiorców unijnych. Pełne otwarcie rynku oznaczać będzie, że operatorzy krajowi nie będą już mieli monopolu w odniesieniu do przesyłek pocztowych poniżej pewnej wagi (obecnie maksymalnie 50 gram), tzw. obszaru zastrzeżonego. Państwa członkowskie będą miały możliwość elastycznego wyboru środków finansowania świadczenia usługi powszechnej lub możliwość podziału obowiązku świadczenia usługi powszechnej między różnych operatorów. Wspomniany wniosek zawiera dalsze wyjaśnienia dotyczące sposobu w jaki można ten cel osiągnąć. Proponowana nowa dyrektywa stanowi końcowy etap długiego procesu, który doprowadził już z bardzo pozytywnymi wynikami do otwarcia dla konkurencji znacznych obszarów unijnych rynków usług pocztowych.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Jestem głęboko przekonany, że utworzenie rynku wewnętrznego w dziedzinie usług pocztowych ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia dalszej poprawy jakości i utrzymania dotychczas uzyskanych postępów i wyników. Przygotowując wniosek na pierwszym miejscu postawiliśmy potrzeby konsumentów i użytkowników. Po osiągnięciu pełnego otwarcia rynku w 2009 r. możemy spodziewać się dalszych innowacji, lepszej jakości usług i poprawy efektywności ekonomicznej. Bez tego rynki pocztowe UE byłyby coraz mniej zdolne sprostać wyzwaniom rewolucji komunikacyjnej. Otwarcie rynków odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu długoterminowej rentowności sektora oraz tworzonych w jego ramach miejsc pracy.”

Utrzymanie świadczenia usługi powszechnej

We wspomnianym wniosku utrzymano zobowiązania państw członkowskich dotyczące zapewnienia wysokiej jakości usługi powszechnej obejmującej dostarczanie i odbiór poczty co najmniej raz na pięć dni dostępnych dla wszystkich obywateli UE. Doprowadzi to również do dalszego wzmocnienia ochrony konsumenta i zwiększy rolę krajowych organów regulacyjnych. We wniosku utrzymano obowiązek zapewnienia przystępnych cenowo usług pocztowych, jak również możliwość nakładania przez państwa członkowskie jednolitej opłaty za poszczególne jednostki taryfowe. W przypadku konieczności pokrycia pozostałych kosztów netto świadczenia usługi powszechnej państwa członkowskie będą mogły wybrać jedną z kilku możliwości, np. pomoc państwa, przetarg publiczny, fundusz kompensacyjny i podział kosztów. Do państw członkowskich będzie należała decyzja co do wyboru sposobu finansowania najlepiej odpowiadającego ich potrzebom.

Korzyści wynikające z pełnego otwarcia rynku

Wraz z usunięciem obszarów zastrzeżonych użytkownicy mogą spodziewać się, że usługi pocztowe, z których korzystają będą rozwijane i o coraz wyższej jakości. Możliwości konkurencji ze strony nowych uczestników rynku sprawi, że podmioty świadczące usługi powszechne uzyskają motywację do dążenia do większej wiarygodności i wydajności oraz do pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów. Pełne otwarcie rynków również bezpośrednio przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach pocztowych oraz pośrednio w branżach zależnych od sektora pocztowego.

Informacje ogólne

Usługi pocztowe w Unii Europejskiej regulowane są dyrektywa pocztową (97/67/WE) z 1997 r. Dyrektywa ta stworzyła ramy prawne, które gwarantują obywatelom dostęp do usług powszechnych, jednocześnie ograniczając zakres obszarów zastrzeżonych (początkowo przesyłki pocztowe o wadze poniżej 350 gram, w 2002 r. zmieniono do 100 gram, a od dnia 1 stycznia 2006 r. ograniczono do 50 gram). Dyrektywa ma na celu zapewnienie jak najlepszej jakości świadczonych usług poprzez stopniowe otwieranie rynków i ustalenie docelowego terminu pełnego otwarcia na 2009 r. Zobowiązuje ona również Komisję przedstawiania okresowych sprawozdań dotyczących jej wdrażania oraz, przed końcem 2006 r., potwierdzenia, czy termin 2009 r. pozostaje osiągalny. Obecnie Komisja w nowej zmieniającej dyrektywie proponuje potwierdzenie tego terminu. Kilka państw członkowskich otworzyło już swoje rynki dla pełnej konkurencji lub ma poważne plany związane z dokonaniem tego przed docelowa datą 2009 r.

Odpowiedzi na dalsze pytania dostępne są w załączonych odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania (MEMO/06/383)

Wniosek, badania, na których się opierano oraz ostatnie sprawozdanie dotyczące wdrażania dyrektywy dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm


Side Bar