Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1419

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2006

Ταχυδρομικές υπηρεσίες: η Επιτροπή προτείνει πλήρες άνοιγμα της αγοράς από το 2009

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για το πλήρες άνοιγμα των ταχυδρομικών αγορών της ΕΕ στον ανταγωνισμό το αργότερο από το 2009, ακολουθώντας τη συμφωνηθείσα ημερομηνία-στόχο που προβλέπεται στην ισχύουσα ταχυδρομική οδηγία. Κατόπιν εκτεταμένης έρευνας, η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η καθολική υπηρεσία, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και των δυνατοτήτων επιλογής που διαθέτουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ. Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς συνεπάγεται ότι οι εθνικοί φορείς δεν θα διαθέτουν πλέον μονοπώλιο στην αλληλογραφία κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο βάρους (επί του παρόντος, το πολύ 50 γραμμάρια), γνωστό ως «αποκλειστικός τομέας». Tα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους μια ευέλικτη επιλογή μέσων για τη χρηματοδότηση της παροχής καθολικής υπηρεσίας ή τη δυνατότητα να κατανείμουν την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας μεταξύ διαφόρων φορέων. Στην πρόταση αποσαφηνίζεται περαιτέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Η προτεινόμενη νέα οδηγία αποτελεί το τελικό βήμα σε μια μακρά διαδικασία μεταρρύθμισης, με την οποία εκτεταμένοι τομείς των ταχυδρομικών αγορών της ΕΕ έχουν ήδη ανοιχτεί στον ανταγωνισμό, με θετικότατα αποτελέσματα.

Ο Charlie McCreevy, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες δήλωσε: «Είμαι πεπεισμένος ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση περαιτέρω βελτιώσεων και για τη διατήρηση της προόδου και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Κατά τη σύνταξη της πρότασης, πρωταρχικό μας μέλημα ήταν οι ανάγκες των καταναλωτών και των χρηστών. Με το πλήρες άνοιγμα της αγοράς το 2009, μπορούμε να προσβλέπουμε σε περισσότερες καινοτομίες, καλύτερες υπηρεσίες και βελτίωση της σχέσης κόστους-οφέλους. Χωρίς αυτό, οι ταχυδρομικές αγορές της ΕΕ θα είναι ολοένα και λιγότερο σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της επανάστασης στις επικοινωνίες. Το άνοιγμα της αγοράς διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα και των θέσεων απασχόλησης που δημιουργεί.»

Διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας

Η πρόταση διατηρεί τις σημερινές υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την εξασφάλιση καθολικής υπηρεσίας υψηλής ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον μία διανομή και συλλογή πέντε ημέρες την εβδομάδα για κάθε πολίτη της ΕΕ. Επίσης, θα ενισχύσει περαιτέρω την προστασία των καταναλωτών, καθώς και τον ρόλο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Στην πρόταση διατηρείται η υποχρέωση να εξασφαλίζονται προσιτές τιμές των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως είναι η δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν ενιαίο τιμολόγιο για τις αποστολές που χρεώνονται ανά μονάδα, όπως η απλή αλληλογραφία.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθεί το υπολειπόμενο καθαρό κόστος για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέξουν μέτρα μεταξύ ενός φάσματος επιλογών, στις οποίες συγκαταλέγονται, παραδείγματος χάριν, οι κρατικές ενισχύσεις, οι δημόσιες συμβάσεις, τα αντισταθμιστικά κονδύλια και ο επιμερισμός του κόστους. Θα εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποια μέτρα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Οφέλη από το πλήρες άνοιγμα της αγοράς

Με την κατάργηση των αποκλειστικών τομέων, οι χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να αναμένουν ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα αποκτήσουν κίνητρα ώστε να γίνουν πιο αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί και να επικεντρωθούν ακόμη περισσότερο στον πελάτη, ενόψει του ενδεχόμενου ανταγωνισμού από νεοεισερχομένους στην αγορά. Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα προωθήσει επίσης άμεσα τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε νέες ταχυδρομικές εταιρείες, και έμμεσα, στους κλάδους που εξαρτώνται από τον ταχυδρομικό τομέα.

Ιστορικό

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες της ΕΕ καλύπτονται από την ταχυδρομική οδηγία του 1997 (97/67/ΕΚ). Με την οδηγία αυτή δημιουργήθηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εγγυάται στους πολίτες την παροχή καθολικής υπηρεσίας, περιορίζοντας ταυτοχρόνως σταδιακά την έκταση του αποκλειστικού τομέα (αρχικά, κάλυπτε αλληλογραφία βάρους κάτω των 350 γραμμαρίων, βάρος που μειώθηκε το 2002 σε 100 γραμμάρια και στη συνέχεια, από την 1/1/2006, σε 50 γραμμάρια). Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί η παροχή όσον το δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών, μέσω του σταδιακού ανοίγματος της αγοράς, με τελικό στόχο το πλήρες άνοιγμα το 2009. Η οδηγία απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της και να επιβεβαιώσει, πριν από το τέλος του 2006, ότι το 2009 εξακολουθεί να είναι η κατάλληλη προθεσμία. Η Επιτροπή προτείνει τώρα, με περαιτέρω τροποποιητική οδηγία, επιβεβαίωση της εν λόγω προθεσμίας. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη ανοίξει πλήρως την αγορά τους στον ανταγωνισμό ή έχουν συγκεκριμένα σχέδια για πλήρες άνοιγμα πριν από την ημερομηνία-στόχο του 2009.

Λεπτομερέστερες ερωτήσεις και απαντήσεις παρέχονται στις σχετικές συχνές ερωτήσεις (MEMO/06/383).
Η πρόταση, οι συναφείς μελέτες και η πλέον πρόσφατη έκθεση εφαρμογής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm


Side Bar