Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA PT

IP/06/1378

Bryssel den 12 oktober 2006

Kontroll av radioaktiva källor: kommissionen vidtar åtgärder mot Danmark, Frankrike, Portugal och Sverige

Europeiska kommissionen beslutade i dag att rikta motiverade yttranden till fyra medlemsstater som ännu inte meddelat nödvändiga införlivandeåtgärder för att följa direktivet om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor[1]. De motiverade yttrandena till de fyra medlemsstaterna är det andra steget i ett överträdelseförfarande. Om dessa medlemsstater inom den fastställda tidsfristen inte meddelar åtgärderna för införlivande i nationell lagstiftning måste kommissionen föra ärendena vidare till EG-domstolen[2].

Av de berörda medlemsstaterna har Danmark redan meddelat åtgärder som delvis införlivar lagstiftningen, medan Frankrike, Portugal och Sverige ännu inte meddelat några slutliga åtgärder för införlivande.

I direktivet fastställs specifika harmoniserade krav som skall garantera att alla slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet i Europa alltid står under kontroll. Direktivet gör det således möjligt att förbättra spårbarheten när det gäller radioaktiva källor. Det syftar också till ett bättre skydd för befolkningen och arbetstagare genom att minska risken för oavsiktlig exponering för joniserande strålning på grund av otillräcklig kontroll av radioaktiva källor, framför allt sådana som inte längre används.

Radioaktiva källor används för många ändamål i de industriella, medicinska och vetenskapliga sektorerna. Då de används för sådana ändamål är riskerna i allmänhet väl kända och det är därför ovanligt med exponering till följd av felaktig eller oavsiktlig hantering. Det kan dock inträffa att de flyttas eller avlägsnas utan tillstånd eller någon verklig kontroll av riskerna. Man upptäcker ibland också radioaktiva källor i skrotupplag och stålverk där de blandas med andra material. De kallas då "herrelösa strålkällor" och kan medföra allvarliga risker.


[1] Rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 (EUT L 346, 31.12.2003, s. 57). Enligt direktivet skall medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet före den 31 december 2005.

[2] I enlighet med det förfarande som föreskrivs i Euratomfördraget.


Side Bar