Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT

IP/06/1378

Bruxelles, den 12. oktober 2006

Kontrol med strålekilder: Kommissionen skrider ind over for Danmark, Frankrig, Portugal og Sverige

Europa-Kommissionen besluttede i dag at fremsende begrundede udtalelser til fire medlemsstater, som endnu ikke har givet meddelelse om gennemførelsesforanstaltninger vedrørende direktivet om kontrol med lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede strålekilder[1]. Fremsendelsen af begrundede udtalelser til Danmark, Frankrig, Portugal og Sverige er anden etape i en overtrædelsesprocedure. Hvis medlemsstaterne ikke fremsender meddelelse om gennemførelsen i national ret inden for en nærmere fastlagt frist, indbringer Kommissionen sagen for Domstolen[2].

Blandt de berørte medlemsstater har Danmark allerede meddelt en delvis gennemførelse, medens Frankrig, Portugal og Sverige endnu ikke har vedtaget nogen endelige gennemførelsesforanstaltninger.

Direktivet fastlægger specifikke samordnede krav, som skal sikre, at der altid er kontrol med alle lukkede højaktive strålekilder i Europa. Hermed forbedres sporbarheden af de radioaktive kilder. Direktivet skal også sørge for en bedre beskyttelse af befolkningen og arbejdstagerne ved at begrænse sandsynligheden for, at de eksponeres for ioniserende stråling, hvad der kan være tilfældet, hvis der ikke er tilstrækkelig kontrol med radioaktive strålekilder, navnlig når de ikke længere er i brug.

Radioaktive strålekilder anvendes til mange formål i bl.a. industrien, sundhedssektoren og forskningen. Når de anvendes til disse formål, er risiciene normalt velkendte, og eksponering, der skyldes fejlagtig eller utilsigtet håndtering er derfor sjælden. Det kan dog ske, at de flyttes eller fjernes uden tilladelse og uden, at der er virkelig kontrol med risiciene. Af og til dukker der også strålekilder op på skrotpladser og i metalforarbejdningsanlæg, hvor de ligger blandet sammen med andre materialer. Disse strålekilder er ukontrollerede strålekilder, som kan udgøre en alvorlig fare.


[1] Rådets direktiv 2003/122/Euratom af 22. december 2003 (EUT L 346 af 31.12.2003, s. 57). I henhold til direktivet skal medlemsstaterne senest den 31. december 2005 have sat de nødvendige retlige, reguleringsmæssige og administrative bestemmelser i kraft for at overholde direktivets bestemmelser.

[2] Jf. den procedure, der er fastsat i Euratom-traktaten.


Side Bar