Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1371

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2006

Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της αδράνειας που επέδειξε όσον αφορά τις παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), επειδή δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων που είχαν διαπιστωθεί σε μία βρετανική γαλακτοκομική εγκατάσταση. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η αδυναμία των εθνικών αρχών να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα κατά παράνομων και ανθυγιεινών πρακτικών στην εγκατάσταση "Bowland Dairy" (βλ. IP/06/1337) συνιστά παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή φρονεί ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους κοινοτικούς κανόνες και να αμβλύνει τους κινδύνους για την ασφάλεια των καταναλωτών, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πλήρως τα σοβαρά προβλήματα που διαπιστώθηκαν από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της ΕΕ στην εν λόγω εγκατάσταση. Η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για το ότι οι βρετανικές αρχές δέχθηκαν να διατεθεί στην αγορά γάλα, για το οποίο τα αποτελέσματα των δοκιμών όσον αφορά τα αντιβιοτικά ήταν θετικά και το οποίο δεν αποδείχθηκε ότι βρισκόταν εντός των απαιτούμενων ανώτατων ορίων υπολειμμάτων της ΕΕ.

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν τη νομοθεσία σχετικά με τα τρόφιμα, καθώς και να παρακολουθούν και να επαληθεύουν ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις από τους αρμόδιους των επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, καλούνται να διατηρήσουν ένα σύστημα επίσημων ελέγχων και επιτήρησης της ασφάλειας των τροφίμων, και πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν τη λήψη διορθωτικών μέτρων όταν αυτά κρίνονται αναγκαία. Ειδικότερα, κάθε φορά που διαπιστώνεται έλλειψη συμμόρφωσης, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.

Η βρετανική αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (FSA) ενημερώθηκε ήδη από τα μέσα Ιουνίου για τις παραλείψεις και τις παράνομες πρακτικές που εντοπίστηκαν από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην επιχείρηση Bowland Dairy Products Ltd. στο Lancashire. Η FSA ενημερώθηκε επίσης για τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με την παράνομη διάθεση στην αγορά νωπού γάλακτος του οποίου η συμμόρφωσή του με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της ΕΕ όσον αφορά τα αντιβιοτικά δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί.

Η Επιτροπή έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στις βρετανικές αρχές και επανειλημμένως ζήτησε από τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις βρετανικές αρχές να επιλύσουν αμέσως τα προβλήματα και να μην επιτρέψουν σε ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση προϊόντα να φθάσουν στους καταναλωτές. Η υπόθεση Bowland εξετάστηκε από όλα τα κράτη μέλη αρκετές φορές, όπως, π.χ., στις συνεδριάσεις της μόνιμης επιτροπής τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο. Κατά την επιθεώρηση παρακολούθησης του ΓΤΚΘ το Σεπτέμβριο διαπιστώθηκε παρατεινόμενη έλλειψη συμμόρφωσης στη γαλακτοκομική εγκατάσταση, ενώ από εκτενείς συνομιλίες μεταξύ της Επιτροπής και των βρετανικών αρχών προέκυψε ότι δεν ελήφθη κανένα αποτελεσματικό μέτρο για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της γαλακτοκομικής εγκατάστασης με τους κοινοτικούς κανόνες για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η σοβαρότητα των παραβιάσεων θα έπρεπε να είχε οδηγήσει τη FSA στη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου, αφενός, να επιβεβαιώσει κατά πόσον τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονταν και αλλού στο ΗΒ και, αφετέρου, να είχε εξασφαλίσει την άμεση παύση των παράνομων πρακτικών. Κανένα διορθωτικό μέτρο δεν εφαρμόστηκε στην πράξη από την FSA.

Επόμενα βήματα

Το ΗΒ έχει 5 ημέρες για να απαντήσει στους ισχυρισμούς της Επιτροπής. Εάν δεν δώσει απόλυτα ικανοποιητική απάντηση, θα εκδοθεί αιτιολογημένη γνώμη δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης και, ενδεχομένως, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει συνοδεύεται από ένα μέτρο διασφάλισης που απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά πηγμένου γάλακτος για τυρί από τη μη συμμορφούμενη γαλακτοκομική εγκατάσταση, λόγω των πιθανών κινδύνων που αυτό το τυρί μπορεί να παρουσιάζει για την υγεία. Σκοπός του μέτρου διασφάλισης είναι να προστατευθεί η δημόσια υγεία, έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ενέχει ως προς την επιβολή της κοινοτικής νομοθεσίας.


Side Bar