Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Bryssel den 8 februari 2006

Kommissionen: nya insatser för att främja produktionen av biodrivmedel

Europeiska kommissionen antog i dag en ambitiös EU-strategi för biodrivmedel som innehåller potentiella marknadsbaserade lagstiftnings- och forskningsåtgärder för att främja produktionen av drivmedel från jordbruksråvaror. Dokumentet bygger på handlingsplanen för biomassa som antogs i december 2005. Det fastställs tre viktiga mål: att främja biodrivmedel både i EU och i utvecklingsländer; att förbereda en storskalig användning av biodrivmedel genom att göra dem attraktivare ur kostnadssynpunkt och utvidga forskningen om andra generationens drivmedel; att stödja utvecklingsländer där produktionen av biodrivmedel kan främja en hållbar ekonomisk tillväxt. En ökad användning av biodrivmedel kommer att medföra många fördelar, bland annat minska Europas beroende av import av fossila bränslen, minska utsläppen av växthusgaser och skapa nya marknader för jordbrukare liksom nya ekonomiska möjligheter i flera utvecklingsländer.

”Det har aldrig varit så angeläget som idag att framhålla biodrivmedlens betydelse”, sade Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. ”Råoljepriserna är forfarande höga. Vi måste uppnå Kyotoprotokollets ambitiösa mål. Den senaste tidens kontroverser om importen av rysk gas visar att det är viktigt att Europa i större utsträckning blir självförsörjande på energiområdet. Råvaror för produktion av biodrivmedel kan också skapa en ny marknad för Europas jordbrukare, som genom reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken fått möjlighet att bli verkliga företagare.”

Louis Michel, kommissionsledamot med ansvar för utveckling, framhöll de möjligheter som produktionen av biodrivmedel kan skapa för utvecklingsländerna, särskilt de länder som påverkas av sockerreformen. ”Många utvecklingsländer har goda förutsättningar att producera råvaror för biodrivmedel, framför allt de som traditionellt varit stora sockerproducenter. Den växande EU-marknaden för biodrivmedel kommer att skapa nya exportmöjligheter för dessa länder. EU kommer att hjälpa dem att dra största möjliga nytta av denna möjlighet genom att ge stöd för kunskapsöverföring och utveckling av deras marknadspotential.”

Strategin omfattar sju prioriterade områden inom vilka kommissionen kommer att vidta åtgärder för att främja produktion och användning av biodrivmedel.

1) Främja efterfrågan på biodrivmedel.

År 2006 kommer det att offentliggöras en rapport om en eventuell omarbetning av direktivet om biodrivmedel. Medlemsstaterna måste uppmuntras att främja biodrivmedel (även andra generationens produkter), och införandet av krav på en viss andel biodrivmedel kommer att övervägas. Kommissionen har lagt fram ett förslag om främjande av miljövänliga och energieffektiva fordon.

2) Skapa miljöfördelar.

Kommissionen kommer att undersöka hur biodrivmedel bäst kan bidra till utsläppsmålen, arbeta för att garantera hållbarhet när det gäller odling av råvaror för biodrivmedel och ompröva gränserna för andelen biodrivmedel i bensin och diesel.

3) Utveckla produktion och distribution av biodrivmedel.

Kommissionen kommer att föreslå att det inrättas en särskild grupp som undersöker biodrivmedlens möjligheter i program för landsbygdsutveckling. Kommissionen kommer dessutom att intensifiera sin övervakning för att se till att biodrivmedlen inte särbehandlas negativt.

4) Utöka utbudet av råmaterial.

Kommissionen har vidtagit åtgärder för att det inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna ges stöd för produktion av socker som bearbetas till bioetanol. Den kommer också att bedöma möjligheterna att bearbeta spannmål som finns i interventionslager, finansiera en informationskampanj för jordbrukare och skogsägare, lansera en handlingsplan för skogsbruket och se över möjligheterna att använda animaliska biprodukter och miljövänligt avfall.

5) Förbättra handelsmöjligheterna.

Kommissionen kommer att undersöka om det behövs ett förslag om separata nomenklaturnummer för biodrivmedel och eftersträva balans i handelsförhandlingarna med etanolproducerande länder. Den kommer att föreslå ändringar av kraven på biodiesel.

6) Stödja utvecklingsländer.

Kommissionen kommer att se till att stöd för utvecklingen av bioetanolproduktion kan ges via åtgärder för de länder som omfattas av sockerprotokollet till AVS/EG-konventionen och som påverkas av EU:s sockerreform. Kommissionen kommer även att utarbeta ett stödpaket för biodrivmedel för utvecklingsländerna och undersöka hur nationella och regionala plattformar för biodrivmedel bäst kan stödjas.

7) Forskning och utveckling.

Kommissionen kommer att fortsätta att stödja utvecklingen av en industriledd teknikplattfrom för biodrivmedel som kommer att ge rekommendationer om forskning i denna sektor. Inom sjunde ramprogrammet kommer forskning om biodrivmedel att få hög prioritet, framför allt forskning om bioraffinaderier – för att finna användningsområden för alla växtdelar – liksom forskning om andra generationens biodrivmedel. Genom forskning skulle produktionskostnaderna kunna minska kraftigt efter 2010. Genom programmet för intelligent energi för Europa kommer kommissionen att stödja marknadsinförandet och spridningen av beprövad teknik.

Bakgrund

I EU svarar transporterna för nästan en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser. Det är därför nödvändigt att hitta sätt att minska utsläppen från transportsektorn.

Nästan all energi som används för transporter kommer från olja, och när det gäller olja är EU i hög grad importberoende.

Biodrivmedel, som framställs av biomassa (en förnybar resurs), kan ersätta fossila bränslen inom transportsektorn och kan lätt integreras i system för drivmedelsförsörjning.

Stöd till sektorn för biodrivmedel skapar också nya inkomstmöjligheter i landsbygdsregioner och bidrar till Lissabonagendan genom utveckling av produkter som på lång sikt kan ersätta fossila bränslen.

I flera utvecklingsländer kan produktionen av biodrivmedel stimulera ekonomi och ge miljömässiga fördelar, skapa sysselsättning, minska kostnaderna för energiimport och öppna potentiella exportmarknader. Bioetanol kan t.ex. bli ett realistiskt alternativ för sockerproducerande länder som påverkas av den sockerreform som EU nyligen genomförde.

EU måste också fortsätta att stödja forskning om andra generationens biodrivmedel, såsom etanol från lignocellulosa, Fischer-Tropsch-biodiesel och biodimetyleter.

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar