Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Bruselj, 8 februarja 2006

Komisija išče nov zagon za povečanje proizvodnje biogoriv

Evropska komisija je danes sprejela visoko zastavljeno strategijo EU za biogoriva, ki predvideva vrsto tržno usmerjenih, zakonodajnih in raziskovalnih ukrepov za povečanje proizvodnje goriv iz kmetijskih surovin. Dokument, ki temelji na akcijskem načrtu za biomaso, sprejetem decembra 2005, ima tri glavne cilje: spodbujanje biogoriv v EU in državah v razvoju; pripravo na povečano rabo biogoriv z izboljšanjem stroškovne konkurenčnosti in spodbujanjem raziskav o gorivih „druge generacije“; podpiranje držav v razvoju, v katerih bi lahko proizvodnja biogoriv pospešila trajnostno gospodarsko rast. Povečana raba biogoriv bo prinesla številne prednosti, saj bo zmanjšala odvisnost Evrope od uvoza fosilnih goriv, znižala emisije toplogrednih plinov, zagotovila nove trge za kmete in odprla nove gospodarske možnosti v več državah v razovju.

„Do zdaj še ni bilo boljšega trenutka za prodor biogoriv“ je dejala Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja. „Cene surove nafte ostajajo visoke. Kjotski protokol določa stroge cilje. Nedavne polemike o uvozu ruskega plina so pokazale, kako pomembno je, da Evropa poveča samooskrbo z energijo. Surovine za proizvodnjo biogoriv lahko odprejo tudi nove trge za evropske kmete, ki jim je reforma SKP omogočila, da postanejo pravi podjetniki.“

Komisar za razvoj Louis Michel je poudaril možnosti, ki jih lahko imajo države v razvoju pri proizvodnji biogoriv, zlasti tiste, ki čutijo posledice sladkorne reforme. „Veliko držav v razvoju ima dobre naravne možnosti za pridelavo osnovnih surovin, iz katerih se pridobiva biogorivo, zlasti tiste, ki imajo močno tradicijo proizvodnje sladkorja. Širitev trga EU z biogorivi jim bo zagotovila nove izvozne možnosti. EU jim bo pomagala izkoristiti to možnost s posredovanjem znanja in razvijanjem njihovega tržnega potenciala.“

Strategija ima sedem ključnih političnih osi, v katerih so zajeti ukrepi, ki jih bo Komisija izvajala za spodbujanje proizvodnje in rabe biogoriv.

1) Oživitev povpraševanja po biogorivih

Leta 2006 bo objavljeno poročilo o morebitni reviziji direktive o biogorivih. Države članice je treba spodbuditi, da bodo dajale prednost biogorivom (vključno s proizvodi druge generacije), in obravnavale se bodo obveznosti do biogoriv; Komisija je predložila predlog o spodbujanju čistih in učinkovitih vozil.

2) Izkoriščanje okoljskih prednosti

Komisija bo proučila, kako lahko biogoriva najbolje prispevajo k doseganju emisijskih ciljev; delala bo na zagotavljanju trajnostne pridelave osnovnih surovin, iz katerih se pridobiva biogoriva. Prav tako bo še enkrat preverila meje za vsebnost biogoriv v motornem bencinu in dizelskem gorivu.

3) Razvoj proizvodnje in oskrba z biogorivom

Komisija bo predlagala posebno skupino, ki bo proučila možnosti za biogoriva v programih za razvoj podeželja, ter okrepila spremljanje, da bi preprečila razlikovanje v prid ostalim gorivom.

4) Povečanje zalog osnovnih surovin

Komisija bo v okviru SKP zagotovila denarne podpore za proizvodnjo sladkorja, iz katerega se pridobiva bioetanol. Ocenila bo možnosti za predelavo intervencijskih zalog žita in financirala informativne kampanje za kmete in lastnike gozdov. Prav tako bo predložila akcijski načrt za gozdarstvo in proučila možnosti za uporabo stranskih živalskih proizvodov in čistih odpadkov.

5) Izboljšanje tržnih priložnosti

Komisija bo ocenila možnost predloga o ločenih carinskih zakonikih za biogoriva; razvila bo vsestranski pristop pri trgovinskih pogovorih z državami, ki proizvajajo etanol, in predlagala spremembe „biodizelskega standarda“.

6) Podpiranje držav v razvoju

Komisija bo zagotovila, da se lahko z ukrepi v okviru SKP za države podpisnice Protokola o sladkorju, ki čutijo posledice sladkorne reforme EU, spodbuja razvoj proizvodnje bioetanola. Razvila bo skladen paket za pomoč državam v razvoju na področju biogoriv in proučila, kako najbolje pomagati nacionalnim in regionalnim platformam za biogoriva.

7) Raziskave in razvoj

Komisija bo še naprej podpirala razvoj industrijsko vodene „tehnološke platforme za biogoriva“, ki bo dajala priporočila za raziskave v tem sektorju. Biogoriva bodo imela prednost v sedmem okvirnem programu, zlasti ideja o biorafineriji“ (o koristni uporabi vseh rastlinskih delov) in biogoriva druge generacije. Raziskave in tehnološki razvoj bodo proizvodne stroške od leta 2010 dalje bistveno zmanjšali. Komisija bo v okviru programa Inteligentna energija za Evropo podpirala vstop na trg in razširjanje ustaljenih tehnologij.

Ozadje

V EU nastane skoraj ena četrtina emisij toplogrednih plinov zaradi prometa. Zato je bistvenega pomena najti načine za zmanjšanje emisij, ki jih povzroča promet.

Skoraj vsa energija, ki se uporablja za promet, je proizvedena iz nafte, ki jo mora EU večinoma uvažati.

Ker so biogoriva proizvedena iz biomase, ki je obnovljiv vir, so na področju prometa neposredno nadomestilo za fosilna goriva in se lahko enostavno vključijo v sisteme za oskrbo z gorivom.

Spodbujanje sektorja biogoriv nudi v podeželskih območjih tudi nove možnosti zaslužka in prispeva k doseganju ciljev lizbonske agende, ker se tako razvijajo dolgoročna nadomestila za fosilna goriva.

V številnih državah v razvoju bi lahko proizvodnja biogoriv prinesla gospodarske in okoljske prednosti, ustvarila delovna mesta, zmanjšala stroške uvoza energije in odprla potencialne izvozne trge. Bioetanol bi lahko bil npr. možna alternativa za dežele, ki proizvajajo sladkor in čutijo posledice nedavne sladkorne reforme EU.

EU mora še naprej spodbujati raziskave o biogorivih druge generacije, kot so etanol iz lignoceluloze, biodizel, pridobljen po Fischer-Tropschovem postopku, in biodimetileter (bio-DME).

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar