Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Brusel 8. februára 2006

Komisia dáva nový impulz podpore výroby biopalív

Európska komisia dnes prijala ambicióznu stratégiu EÚ pre biopalivá spolu s radom možných trhových, legislatívnych a na výskume založených opatrení s cieľom podnietiť výrobu palív z poľnohospodárskych surovín. Dokument, ktorý vychádza z akčného plánu o biomase prijatého v decembri 2005, stanovuje tieto tri hlavné ciele: podpora biopalív v rámci EÚ aj v rozvojových krajinách; príprava na širokú škálu využitia biopalív vylepšením ich konkurencieschopnosti a rozšírením výskumu na palivá „druhej generácie“; podpora rozvojových krajín, v ktorých by výroba biopalív mohla byť stimulom trvalo udržateľného hospodárskeho rastu. Zvýšené využívanie biopalív prinesie mnoho výhod, zmenší sa závislosť Európy na dovoze fosílnych palív, zníži sa množstvo emisií skleníkových plynov, vytvoria sa nové odbytiská pre poľnohospodárov a otvoria sa nové hospodárske možnosti vo viacerých rozvojových krajinách.

„Nikdy nebola lepšia príležitosť na presadenie biopalív,“ povedala Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Cena surovej ropy zostáva vysoká. Čelíme prísnym cieľom, ktoré udáva Kjótsky protokol. Súčasná kontroverzná situácia v súvislosti s dovozom plynu z Ruska zdôraznila dôležitosť zvyšovania energetickej sebestačnosti Európy. Suroviny pre výrobu biopalív takisto poskytujú možné nové odbytiská pre európskych poľnohospodárov, ktorí sa vďaka reforme SPP stali skutočnými podnikateľmi.“

Komisár pre rozvoj Louis Michel zdôraznil možné príležitosti, ktoré výroba biopalív ponúka rozvojovým krajinám, najmä tým, ktoré sú dotknuté cukrovou reformou. „Mnoho rozvojových krajín má prirodzene dobré predpoklady pre výrobu východzích surovín pre biopalivá, najmä tie, ktoré sú už tradične silnými krajinami v oblasti výroby cukru. Rozširujúci sa trh EÚ pre biopalivá im poskytne nové možnosti vývozu. EÚ im pomôže maximálne využiť túto príležitosť a podporí odovzdávanie vedomostí a rozvoj ich trhových možností.“

Stratégia vyzdvihuje sedem kľúčových politických osí, v ktorých sú zhrnuté opatrenia, ktoré bude Komisia realizovať na podporu výroby a využitia biopalív.

1) Oživenie dopytu po biopalivách

V roku 2006 bude zverejnená správa o možnej revízii smernice o biopalivách. Je potrebné stimulovať členské štáty, aby uprednostnili biopalivá (vrátane produktov druhej generácie). Pozornosť bude venovaná aj povinnostiam spojeným s využívaním biopalív. Komisia predložila návrh podpory čistých vozidiel s nízkou spotrebou.

2) Zdôraznenie výhod pre životné prostredie

Komisia bude skúmať, ako môžu biopalivá čo najlepšie prispieť k cieľom stanoveným v oblasti emisií; bude pracovať na trvalej udržateľnosti pestovania východzích surovín na výrobu biopalív a opäť preskúma hraničné hodnoty obsahu biopaliva v benzíne a nafte.

3) Rozvoj výroby a distribúcie biopalív

Komisia navrhne zriadenie osobitnej skupiny zaoberajúcej sa možnosťami, ktoré prinášajú biopalivá v rámci programov rozvoja vidieka a zvýši intenzitu monitorovania s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k diskriminácii biopalív.

4) Rozšírenie zdrojov východzích surovín

Komisia povolí poskytovanie podpory v rámci schém pomoci SPP pre výrobu cukru na získanie bioetanolu a posúdi možnosti realizácie intervenčnej zásoby obilnín, finančnej a informačnej kampane pre poľnohospodárov a vlastníkov lesov. Predloží akčný plán lesného hospodárstva a bude skúmať možnosti využitia vedľajších produktov živočíšnej výroby a čistého odpadu.

5) Zlepšenie obchodných možností

Komisia posúdi možnosť predloženia návrhu osobitných colných kódov pre biopalivá, bude sa usilovať o vyvážený prístup pri obchodných rokovaniach s krajinami vyrábajúcimi etanol a navrhne zmeny a doplnenia „normy pre bionaftu“.

6) Podpora rozvojových krajín

Komisia zabezpečí, aby opatrenia zavedené pre krajiny AKT zúčastňujúce sa na protokole o cukre, ktorých sa týka cukrová reforma EÚ, mohli byť využité pri podpore rozvoja výroby bioetanolu. Vypracuje komplexný balík pomoci pre biopalivá určený pre rozvojové krajiny a bude skúmať, ako najlepšie podporiť vnútroštátne a regionálne platformy pre biopalivá.

7) Výskum a vývoj

Komisia bude pokračovať v podpore rozvoja „technologickej platformy pre biopalivá“ fungujúcej pod vedením odvetvia priemyslu, ktorá bude vývoju poskytovať odporúčania v tejto oblasti. V rámci 7. rámcového programu dostanú biopalivá vysokú prioritu, konkrétne koncept „biorafinérií“ – s cieľom nájsť vhodné využitie všetkých častí rastlín – a výskum biopalív druhej generácie. Vďaka výskumu by sa mohli po roku 2010 výrazne znížiť výrobné náklady. Prostredníctvom programu „Inteligentná energia – Európa“ bude Komisia podporovať šírenie overených technológií a ich uvádzanie na trh.

Súvislosti

V rámci EÚ je doprava zodpovedná za takmer jednu štvrtinu množstva emisií skleníkových plynov. Je preto dôležité nájsť spôsob, ako znížiť emisie spôsobené dopravou.

Takmer všetka energia využívaná v doprave pochádza z ropy. Tu je EÚ výrazne závislá na dovoze.

Biopalivá vyrobené z biomasy – obnoviteľného zdroja – priamo nahrádzajú fosílne palivá v doprave a môžu byť ľahko začlenené do dodávateľského systému palív.

Podpora sektora biopalív takisto ponúka novú možnosť príjmov vo vidieckych oblastiach a rozvojom dlhodobého nahradenia fosílnych palív prispieva k cieľom Lisabonskej agendy.

V niekoľkých rozvojových krajinách by výroba biopalív mohla priniesť hospodárske a enviromentálne výhody, vytvoriť pracovné miesta, znížiť náklady na dovoz energie a otvoriť potenciálne exportné trhy. Napríklad bioetanol by mohol byť prijateľnou alternatívou pre krajiny vyrábajúce cukor, ktorých sa týka súčasná cukrová reforma EÚ.

EÚ musí takisto pokračovať v podpore výskumu druhej generácie biopalív ako je lignocelulózový etanol, bionafta získavaná z Fischer-Tropschovej syntézy a dimetyléter z biomasy (bio-DME).

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar