Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Bruksela, dnia 8 lutego 2006 r.

Komisja wzywa do podjęcia nowych działań na rzecz zwiększenia produkcji biopaliw

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła ambitną Strategię UE na rzecz biopaliw, obejmującą wachlarz potencjalnych środków legislacyjnych oraz środków bazujących na zasadach rynkowych i na badaniach naukowych w celu zwiększenia produkcji paliw z surowców rolniczych. Wspomniany dokument, który oparty jest na planie działania w sprawie biomasy przyjętym w grudniu 2005 r. określa trzy główne cele: promowanie biopaliw w UE oraz krajach rozwijających się; przygotowanie do stosowania biopaliw na szeroką skalę poprzez poprawę ich konkurencyjności cenowej oraz intensyfikację badań naukowych nad paliwami „drugiej generacji”; wspieranie krajów rozwijających się tam, gdzie produkcja biopaliw może pobudzić trwały wzrost gospodarczy. Zwiększone stosowanie biopaliw przyniesie rozliczne korzyści poprzez zmniejszenie uzależnienia Europy od importu paliw kopalnych, redukcję emisji gazów cieplarnianych, oferowanie rolnikom nowych rynków zbytu i stworzenie nowych możliwości gospodarczych w szeregu krajów rozwijających się.

„Nigdy jeszcze nie było tak sprzyjającego momentu do promocji biopaliw”, powiedziała Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. „Ceny ropy naftowej są nadal wysokie, a protokół z Kioto narzuca nam realizację ściśle określonych celów. Niedawne kontrowersje dotyczące importu gazu rosyjskiego uświadomiły nam, jak ważne jest zwiększenia energetycznej samowystarczalności Europy. Surowce do produkcji biopaliw stwarzają również potencjalny nowy rynek zbytu dla rolników europejskich, którzy w wyniku reformy WPR stanęli przed możliwością przekształcenia się w prawdziwych przedsiębiorców”.

Komisarz ds. rozwoju Louis Michel podkreślił potencjalne możliwości, jakie produkcja biopaliw oferuje krajom rozwijającym się, zwłaszcza krajom poszkodowanym w wyniku reformy systemu cukrowego UE. „Wiele krajów rozwijających się jest naturalnie predysponowanych do produkcji roślin energetycznych, zwłaszcza te kraje, które mają tradycyjnie silną pozycję w produkcji cukru. Rozszerzający się rynek biopaliw w UE dostarczy im nowych możliwości eksportowych. UE pomoże im maksymalnie wykorzystać owe możliwości poprzez popieranie transferu wiedzy i rozwijanie ich potencjału rynkowego.”

Powyższa strategia koncentruje się na siedmiu kluczowych osiach polityki oraz grupuje środki, które Komisja zamierza podjąć w celu promocji produkcji i stosowania biopaliw.

1) Pobudzanie zapotrzebowania na biopaliwa.

W 2006 r. zostanie opublikowane sprawozdanie w sprawie możliwej zmiany dyrektywy o biopaliwach. Państwa członkowskie będą zachęcane do preferencyjnego traktowania biopaliw (w tym produktów drugiej generacji) i uwzględniać się będzie realizację ich zobowiązań dotyczących biopaliw. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie promowania energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska pojazdów.

2) Wykorzystywanie ekologicznych zalet biopaliw.

Komisja zbada w jaki sposób biopaliwa mogą najlepiej przyczyniać się do osiągnięcia docelowych poziomów emisji, dążyć będzie do zapewnienia upraw roślin energetycznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz ponownie przeanalizuje kwestię ograniczenia zawartości biopaliw w ropie i oleju napędowym.

3) Rozwijanie produkcji i dystrybucji biopaliw.

Komisja zaproponuje powołanie specjalnej grupy w celu uwzględnienia w programach rozwoju obszarów wiejskich możliwości oferowanych przez biopaliwa oraz zwiększy monitoring by zagwarantować brak dyskryminacji biopaliw.

4) Zwiększanie podaży roślin energetycznych.

Komisja podjęła działania, w wyniku których produkcja cukru w celu uzyskania bioetanolu kwalifikuje się do otrzymania wsparcia w ramach programów WPR, rozważy też możliwości przetwarzania zapasów interwencyjnych zbóż, sfinansuje kampanię informacyjną adresowaną do rolników i właścicieli lasów, zaproponuje plan działania w sektorze leśnictwa oraz zbada możliwość wykorzystywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz czystych odpadów.

5) Zwiększanie możliwości handlowych.

Komisja rozważy możliwość przedstawienia wniosku w sprawie oddzielnych kodów nomenklatury celnej dla biopaliw, będzie dążyć do zajęcia zrównoważonego stanowiska podczas rozmów handlowych z krajami produkującymi etanol oraz zaproponuje zmiany do „normy jakości biodiesla”.

6) Wspieranie krajów rozwijających się.

Komisja zagwarantuje, że środki przewidziane dla krajów AKP objętych Protokołem w sprawie cukru, które zostały poszkodowane w wyniku reformy systemu cukrownictwa UE można będzie zastosować do wsparcia rozwoju produkcji bioetanolu, opracuje również spójny pakiet na rzecz wsparcia biopaliw adresowany do krajów rozwijających się oraz zbada w jaki sposób najlepiej wesprzeć krajowe i regionalne platformy biopaliwowe.

7) Badania i rozwój.

Komisja będzie nadal wspierać opracowywanie przez przemysł „platformy technologii biopaliwowej”, która opracuje zalecenia dotyczące badań w tym sektorze. Biopaliwom zostanie nadany wysoki stopień priorytetu w ramach siódmego programu ramowego, w szczególności koncepcji „biorafinerii”, obejmującej odpowiednie wykorzystanie wszystkich części rośliny oraz biopaliwom drugiej generacji. Dzięki prowadzonym badaniom możliwe byłoby znaczne zmniejszenie kosztów produkcji po 2010 r. Poprzez swój program „Inteligentna energia dla Europy” Komisja będzie wspierać wprowadzanie biopaliw na rynek i rozpowszechnianie sprawdzonych technologii.

Kontekst

W UE sektor transportu jest odpowiedzialny za prawie jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych. Zatem konieczne jest znalezienie sposobów redukcji emisji pochodzących z sektora transportu.

Prawie cała energia stosowana w transporcie pochodzi z ropy, a UE jest bardzo uzależniona od importu tego surowca.

Biopaliwa przetwarzane z biomasy, która jest źródłem odnawialnym, stanowią bezpośredni substytut paliw kopalnych i mogą być z łatwością zintegrowane z systemami zaopatrzenia w paliwa.

Wsparcie sektora biopaliw stwarza również nowe możliwości dochodowe w regionach wiejskich i przyczynia się do realizacji agendy lizbońskiej poprzez opracowywanie substytutów paliw kopalnych.

W szeregu krajów rozwijających się, produkcja biopaliw mogłaby przynieść korzyści dla gospodarki i środowiska naturalnego, przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, zmniejszyć rachunki za import energii i otworzyć potencjalne rynki eksportowe. Na przykład bioetanol mógłby stanowić realną alternatywę dla krajów będących producentami cukru, które zostały poszkodowane w wyniku niedawnej reformy systemu cukrownictwa UE.

Ponadto UE musi nadal wspierać badania nad biopaliwami drugiej generacji, takimi jak przetwarzanie ligninowo-celulozowe, biodiesel Fischera-Tropscha oraz eter dimetylowy.

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar