Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Briselē, 2006. gada 8. februārī

Komisija mudina ar jaunu sparu sekmēt biodegvielu ražošanu

Eiropas Komisija šodien pieņēma vērienīgu ES stratēģiju par biodegvielām, kurā paredzēta virkne iespējamu uz tirgu orientētu, likumdošanas un pētniecības pasākumu, lai sekmētu degvielu ražošanu, izmantojot lauksaimniecības izejvielas. Dokumenta pamatā ir 2005. gada decembrī pieņemtais rīcības plāns par biomasas izmantošanu, un tajā noteikti trīs galvenie mērķi: sekmēt biodegvielu izmantošanu gan ES, gan jaunattīstības valstīs; sagatavoties biodegvielu izmantošanai lielos apjomos, uzlabojot to izmaksu konkurētspēju un pastiprināti veicot pētījumus par „otrās paaudzes” degvielām; atbalstīt jaunattīstības valstis, kurās biodegvielas ražošana varētu sekmēt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi. Aizvien plašāka biodegvielu izmantošana radīs vairākas priekšrocības, samazinot Eiropas atkarību no fosilās degvielas importa, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, nodrošinot lauksaimniekus ar jaunu noieta tirgu un radot jaunas ekonomiskās iespējas vairākās jaunattīstības valstīs.

„Šis ir vispiemērotākais brīdis, lai mudinātu uzlabot situāciju biodegvielu jomā”, sacīja Marianna Fišere Bēla, ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre. Jēlnaftas cenas joprojām ir augstas. Mums ir jāīsteno obligātie mērķi, kas noteikti Kioto protokolā. Turklāt nesenais strīds par Krievijas gāzes importu uzskatāmi liecina, cik svarīgi ir palielināt Eiropas enerģētisko neatkarību. Tāpat biodegvielu ražošanas izejvielas, iespējams, radīs jaunu noieta tirgu Eiropas lauksaimniekiem, kuriem, pateicoties KLP reformai, ir iespēja kļūt par īstiem uzņēmējiem."

Attīstības komisārs Luī Mišels īpaši minēja potenciālās iespējas saistībā ar biodegvielu ražošanu jaunattīstības valstīs, jo īpaši tajās, kuras ir ietekmējusi cukura reforma. „Daudzām jaunattīstības valstīm ir biodegvielu izejvielu ražošanai labvēlīgs ģeogrāfiskais izvietojums, jo īpaši tām, kurās jau tradicionāli pastāv augsti attīstīta cukura ražošana. Strauji augošais biodegvielu tirgus ES nodrošinās minētajām valstīm jaunas eksporta iespējas. ES palīdzēs tām vairot šo iespēju, atbalstot zināšanu izplatīšanu un to tirgus potenciāla attīstīšanu.”

Stratēģijā izraudzīti septiņi galvenie politikas virzieni, apkopojot pasākumus, kurus īstenos Komisija, lai sekmētu biodegvielu ražošanu un izmantošanu.

1) Biodegvielu pieprasījuma veicināšana

2006. gadā tiks publicēts ziņojums par biodegvielu direktīvas iespējamu pārskatīšanu. Jāmudina dalībvalstis dot priekšroku biodegvielām (tostarp arī otrās paaudzes produktiem), kā arī tiks apsvērta iespēja ieviest obligātās prasības biodegvielu izmantošanā. Komisija ir iesniegusi priekšlikumu par videi nekaitīgu un energoefektīvu transportlīdzekļu veicināšanu.

2) Vides ieguvumu sekmēšana

Komisija izpētīs, kādā veidā ar biodegvielām var vislabāk veicināt emisijas mērķu sasniegšanu, strādās, lai nodrošinātu biodegvielu izejvielu audzēšanas ilgtspējīgumu, un vēlreiz pārskatīs biodegvielu satura ierobežojumus benzīnā un dīzeļdegvielā.

3) Biodegvielu ražošanas un izplatīšanas veicināšana

Komisija ierosinās izveidot īpašu grupu, lai apsvērtu biodegvielu iespējas lauku attīstības programmās, un pastiprinās uzraudzību, lai nodrošinātu, ka biodegvielai netiek piemēroti diskriminējoši nosacījumi.

4) Izejvielu nodrošinājuma palielināšana

Komisija nodrošinās, ka cukura ražošanai ar mērķi iegūt bioetanolu tiks piešķirts finansējums atbilstīgi KLP atbalsta shēmām. Tā izvērtēs iespējas pārstrādāt intervences labības krājumus, finansēs reklāmas kampaņu lauksaimniekiem un mežu īpašniekiem, iesniegs rīcības plānu par mežsaimniecību, un izskatīs iespējas izmantot dzīvnieku blakusproduktus un videi nekaitīgus atkritumus.

5) Tirdzniecības iespēju uzlabošana

Komisija izvērtēs iespēju iesniegt priekšlikumu par atsevišķiem biodegvielu muitas kodiem, izmantos līdzsvarotu pieeju tirdzniecības pārrunās ar valstīm, kuras ražo etanolu, un ierosinās grozījumus „biodīzeļdegvielas standartos”.

6) Atbalsts jaunattīstības valstīm

Komisija nodrošinās to, lai pasākumus, kas paredzēti ĀKK cukura protokola valstīm, kuras ir ietekmējusi ES cukura reforma, varētu izmantot bioetanola ražošanas attīstības veicināšanai. Tā izstrādās saskaņotu Biodegvielu palīdzības pasākumu kopumu jaunattīstības valstīm un izpētīs, kā vislabāk palīdzēt valstu un reģionālajām biodegvielu platformām.

7) Pētniecība un attīstība

Komisija turpinās atbalstīt nozares virzītu „biodegvielu tehnoloģijas platformu”, kas sniegs ieteikumus pētījumiem šajā nozarē. Biodegvielām, jo īpaši „biorafinēšanas” koncepcijai (visu auga daļu vērtīga izmantošana) un otrās paaudzes biodegvielām, būs noteikta augsta prioritāte 7. pamatprogrammā. Pateicoties pētniecībai, ražošanas izmaksas varētu ievērojami samazināt pēc 2010. gada. Eiropas Komisija, izmantojot savu programmu „Saprātīga enerģija Eiropai”, atbalstīs drošu tehnoloģiju ieviešanu tirgū un izplatīšanu.

Vispārēja informācija

Eiropas Savienībā gandrīz vienu ceturto daļu siltumnīcefekta gāzu emisiju izraisa transports. Tādēļ ir būtiski rast risinājumus transporta emisiju samazināšanai.

Gandrīz visa transportam izmantotā enerģija tiek iegūta no naftas, un ES ir lielā mērā atkarīga no tās importa.

Biodegvielas, ražotas no atjaunojamiem resursiem – biomasas –, ir tiešas fosilo degvielu aizstājējas transportā, un tās var viegli integrēt degvielas padeves iekārtās.

Atbalstot biodegvielu nozari, tiek rastas arī jaunas ieņēmumu iespējas lauku reģionos un sekmēta Lisabonas stratēģija, attīstot fosilās degvielas ilgtermiņa aizstājējus.

Daudzās jaunattīstības valstīs ar biodegvielu ražošanu varētu vairot ekonomiskos un vides ieguvumus, radīt jaunas darba vietas, samazināt enerģētikas importa īpatsvaru un atvērt potenciālus eksporta tirgus. Piemēram, bioetanols varētu būt iespējama alternatīva valstīm, kuras ražo cukuru un kuras ir ietekmējusi nesenā ES cukura reforma.

ES tāpat ir jāturpina atbalstīt pētījumus par otrās paaudzes biodegvielām, piemēram, lignocelulozes etanolu, Fischer-Tropsch biodīzeļdegvielu un biodimetilēteri (bio-DME).

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar