Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Briuselis, 2006 m. vasario 8 d.

Komisija ragina naujomis jėgomis skatinti biokuro gamybą

Šiandien Europos Komisija patvirtino svarbią ES biokuro strategiją, kurioje numatomos įvairios galimos rinkos, teisinės ir mokslinių tyrimų priemonės, kuriomis siekiama didinti kuro gamybą naudojant žemės ūkio žaliavas. Dokumente, kuris grindžiamas 2005 m. gruodžio mėn. priimtu biomasės veiksmų planu, nurodomi trys pagrindiniai tikslai: skatinti biokuro gamybą ir naudojimą ES ir besivystančiose šalyse; pasirengti naudoti biokurą dideliu mastu stiprinant jo konkurencingumą ir atliekant daugiau mokslinių „antrosios kartos“ biokuro tyrimų; remti besivystančias šalis, kuriose biokuro gamyba galėtų skatinti ilgalaikį ekonomikos augimą. Didėjantis biokuro naudojimas bus labai naudingas, nes bus mažinama Europos priklausomybė nuo iškastinio kuro importo, mažinama šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, atveriamos naujos rinkos ūkininkams ir kuriamos naujos ekonominės galimybės kai kuriose besivystančiose šalyse.

„Dabar yra pats palankiausias metas skatinti biokuro gamybą ir naudojimą", – sakė Mariann Fischer Boel, už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė. „Žalios naftos kainos išlieka aukštos. Privalome įgyvendinti griežtus Kioto protokolo tikslus. O nesenas ginčas dėl Rusijos dujų importo patvirtino, kaip svarbu padidinti Europos energetinį savarankiškumą. Be to, žaliava biokuro gamybai gali sukurti naują rinką Europos ūkininkams, kuriems BŽŪP reforma suteikė galimybę tapti tikrais verslininkais“.

Už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Louisas Michelis akcentavo galimybes, kurias biokuro gamyba teikia besivystančioms šalims, ypač šalims, kurios pajuto cukraus reformos poveikį. „Daugelis besivystančių šalių turi puikias sąlygas gaminti biokuro gamybos žaliavas, ypač šalys, kuriose tradiciškai stipri cukraus pramonė. Besiplečianti ES biokuro rinka suteiks šioms šalims naujas eksporto galimybes. ES padės joms maksimaliai išnaudoti šią galimybę, remdama žinių perdavimą ir šių šalių rinkų potencialo vystymą".

Strategijoje apibrėžtos septynios pagrindinės politikos kryptys, apibendrinančios priemones, kurių turi imtis Komisija biokuro gamybai ir naudojimui skatinti.

1) Biokuro paklausos skatinimas.

2006 m. bus paskelbta ataskaita apie numatomą biokuro direktyvos peržiūrą; būtina raginti valstybes nares sudaryti palankias sąlygas biokurui (įskaitant antrosios kartos produktus) atsižvelgiant į biokuro naudojimo įsipareigojimus; Komisija pateikė pasiūlymą dėl švarių ir energiją taupančių transporto priemonių populiarinimo.

2) Teigiamo poveikio aplinkai išnaudojimas.

Komisija išnagrinės, kaip galima geriausiai panaudoti biokurą siekiant sumažinti emisiją iki nustatytos apimties; stengsis užtikrinti biokurui reikalingų žaliavų auginimo tęstinumą; iš naujo peržiūrės biokuro kiekio benzine ir dyzeline ribines vertes.

3) Gamybos plėtra ir biokuro platinimas.

Komisija pasiūlys sudaryti konkrečią grupę, kuri išnagrinės, kaip galima panaudoti biokurą įgyvendinant kaimo plėtros programas; griežčiau kontroliuos, kad biokurui nebūtų taikomos diskriminacinės priemonės.

4) Geresnis aprūpinimas žaliavomis.

Komisija ketina taikyti BŪŽP paramos schemas cukrui, kuris skirtas bioetanolio gamybai; ji įvertins galimybes paruošti javų intervencines atsargas; finansuos informacinę kampaniją ūkininkams ir miškų savininkams; pristatys miškininkystės veiklos planą; išnagrinės galimybes naudoti gyvūninės kilmės šalutinius produktus ir švarias atliekas.

5) Prekybos galimybių gerinimas.

Komisija įvertins galimybę pateikti pasiūlymą dėl atskirų muitinės kodų biokurui; sieks subalansuoto požiūrio prekybos derybose su valstybėmis, kuriose gaminamas etanolis; pasiūlys „biodyzelino standarto“ pataisas.

6) Parama besivystančioms šalims.

Komisija užtikrins, kad cukraus protokolą pasirašiusioms AKR valstybėms, kurioms daro poveikį ES cukraus reforma, skirtos priemonės galėtų būti naudojamos bioetanolio gamybos vystymui; sukurs suderintą biokuro rėmimo priemonių paketą besivystančioms šalims; išnagrinės, kaip geriausiai paremti nacionalines ir regionines biokuro programas.

7) Moksliniai tyrimai ir plėtra.

Komisija ir toliau rems pramonės poreikiais grindžiamos „Biokuro technologijų programos“, kurioje bus pateiktos rekomendacijos dėl šios srities mokslinių tyrimų, kūrimą. Biokuras bus vienas pagrindinių 7-osios pagrindų programos prioritetų, itin didelį dėmesį skiriant „biologinio perdirbimo“ principui (visų augalo dalių naudingo pritaikymo būdams) ir antrosios kartos biokuro tyrimams. Moksliniai tyrimai galėtų padėti labai sumažinti gamybos sąnaudas po 2010 metų Komisija, įgyvendindama programą „Pažangi energetika Europai“, rems išbandytų technologijų pateikimą į rinką ir platinimą.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungoje transportas yra beveik ketvirčio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos priežastis. Todėl labai svarbu rasti būdus, kaip sumažinti transporto išmetamųjų dujų kiekį.

Beveik visa transporto naudojama energija gaminama iš naftos, o ES yra labai priklausoma nuo jos importo.

Gaminamas iš biomasės – atsinaujinančio šaltinio – biokuras tiesiogiai pakeičia iškastinį kurą transporte ir gali būti greitai integruotas į degalų tiekimo sistemas.

Remiant biokuro sektorių taip pat siūloma naujų pajamų šaltinių kaimo vietovėms ir prisidedama prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo, kuriant ilgalaikius iškastinio kuro pakaitalus.

Kai kuriose besivystančiose šalyse biokuro gamyba teiktų ekonominių pranašumų ir naudos aplinkai, didintų užimtumą, mažintų energijos importo sąskaitas ir atvertų kelią į galimas eksporto rinkas. Pavyzdžiui, bioetanolis galėtų būti alternatyvus produktas cukrų gaminančioms šalims, kurioms turėjo įtakos dabartinė ES cukraus reforma.

Be to, ES privalo ir toliau remti mokslinius tyrimus antrosios kartos biokuro srityje, pavyzdžiui, lignoceliuliozės etanolio, Fišerio-Tropšo biodyzelino ir biodimetilo eterio (bio-DME) tyrimus.

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar