Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Brysselissä 8. helmikuuta 2006

Komissio vauhdittaa biopolttoaineiden tuotantoa

Euroopan komissio hyväksyi tänään kunnianhimoisen biopolttoainestrategian, joka sisältää joukon markkinalähtöisiä, lainsäädännöllisiä ja tutkimukseen liittyviä toimenpiteitä maataloudesta saataviin raaka-aineisiin perustuvan biopolttoainetuotannon kehittämiseksi. Uudessa EU:n strategiassa, jonka perustana on joulukuussa 2005 hyväksytty biomassaa koskeva toimintasuunnitelma, asetetaan kolme päätavoitetta. Ensinnäkin pyritään edistämään biopolttoaineiden käyttöä sekä EU:ssa että kehitysmaissa. Toiseksi tarkoituksena on pohjustaa tietä biopolttoaineiden laajamittaiselle käytölle parantamalla niiden kustannuskilpailukykyä ja lisäämällä toisen sukupolven biopolttoaineiden tutkimusta. Kolmanneksi on määrä tukea kehitysmaita, joissa biopolttoaineiden tuotanto voi vauhdittaa kestävää talouskasvua. Biopolttoaineiden lisääntyneellä käytöllä saavutetaan lukuisia etuja: Euroopan riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista vähenee, kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, maanviljelijät saavat tuotteilleen uusia markkinoita ja monissa kehitysmaissa avautuu uusia taloudellisia mahdollisuuksia.

”Nyt on otollinen aika ajaa biopolttoaineiden asiaa”, totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. ”Raakaöljyn hinta on jatkuvasti korkealla, Kioton pöytäkirja asettaa meille tiukat tavoitteet ja äskettäinen venäläisen kaasun tuontia koskenut kiista on korostanut tarvetta lisätä Euroopan energiaomavaraisuutta. Biopolttoainetuotannon raaka-aineet tarjoavat myös uuden mahdollisen markkinakanavan Euroopan maanviljelijöille, joille YMP:n uudistus on antanut mahdollisuuden muuttua todellisiksi yrittäjiksi.”

Kehitysyhteistyökomissaari Louis Michel puolestaan korosti niitä mahdollisuuksia, joita biopolttoaineiden tuotanto tarjoaa kehitysmaille ja erityisesti sokeriuudistuksesta kärsimään joutuneille maille. ”Monet kehitysmaat soveltuvat luonnostaan hyvin biopolttoaineiden raaka-aineiden tuotantoon, erityisesti perinteisesti vahvat sokerintuottajamaat. EU:n laajentuvat biopolttoainemarkkinat tarjoavat niille uusia vientimahdollisuuksia. EU aikookin auttaa niitä käyttämään tämän tilaisuuden täysimittaisesti hyväkseen tukemalla osaamisen siirtämistä niille ja niiden markkinapotentiaalin kehittämistä”, Michel sanoi.

EU:n strategia käsittää seitsemän keskeistä toimintalinjaa, joihin on koottu ne toimenpiteet, jotka komissio aikoo toteuttaa biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistämiseksi.

1) Biopolttoaineiden kysynnän edistäminen

Vuoden 2006 aikana julkistetaan biopolttoainedirektiivin mahdollista tarkistamista koskeva raportti. Jäsenvaltioita kannustetaan suosimaan biopolttoaineita (toisen sukupolven polttoaineet mukaan luettuina), ja biopolttoaineiden käyttöä koskevia velvoitteita harkitaan. Komissio on myös antanut saastuttamattomien ja vähän kuluttavien ajoneuvojen kehittämistä koskevan ehdotuksen.

2) Ympäristöhyötyihin liittyvät toimenpiteet

Komissio tutkii, kuinka biopolttoaineet voivat parhaiten vaikuttaa päästötavoitteiden saavuttamiseen, ja pyrkii varmistamaan, että biopolttoaineiden raaka-aineiden viljely on ekologisesti kestävää. Lisäksi se aikoo ehdottaa bensiinin ja dieselpolttoaineen biopolttoainepitoisuutta koskevien raja-arvojen tarkistamista.

3) Biopolttoaineiden tuotannon ja jakelun kehittäminen

Komissio ehdottaa erityisen työryhmän perustamista arvioimaan biopolttoaineiden tarjoamia mahdollisuuksia osana kansallisia maaseudun kehittämisohjelmia. Komissio aikoo myös lisätä seurantaa varmistaakseen, ettei biopolttoaineiden syrjintää esiinny.

4) Raaka-ainetarjonnan lisääminen

Komissio aikoo tehdä mahdolliseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmien mukaisen tuen myöntämisen bioetanolin valmistukseen tarkoitetun sokerin tuotannolle. Se aikoo myös arvioida viljan interventiovarastojen jalostamismahdollisuudet, rahoittaa maanviljelijöille ja metsänomistajille suunnatun tiedotuskampanjan, esittää metsätalouden toimintasuunnitelman ja tutkia mahdollisuuksia käyttää raaka-aineina puhtaita jätteitä ja eläimistä saatavia sivutuotteita.

5) Kaupankäyntimahdollisuuksien parantaminen

Komissio aikoo arvioida, voitaisiinko biopolttoaineille ehdottaa erillisiä tullikoodeja. Lisäksi se pyrkii oman tuotannon ja tuonnin tasapainoon meneillään olevissa kauppaneuvotteluissa, joita käydään etanolia tuottavien maiden kanssa, Se aikoo myös ehdottaa muutoksia biodieseliä koskevaan standardiin.

6) Kehitysmaiden tukeminen

Komissio aikoo varmistaa, että EU:n sokerijärjestelmän uudistuksesta kärsimään joutuvien maiden hyväksi toteutettavia toimenpiteitä voidaan käyttää bioetanolin tuotannon kehittämiseen. Tämä koskee ns. sokeripöytäkirjan allekirjoittaneita Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maita. Komissio aikoo myös suunnitella kehitysmaille johdonmukaisen biopolttoaineiden tukipaketin ja tutkia, kuinka se voisi parhaiten tukea kansallisia ja alueellisia biopolttoainehankkeita.

7) Tutkimus- ja kehitystyö

Komissio jatkaa tukeaan teollisuusvetoisen biopolttoaineita käsittelevän teknologiayhteisön (Biofuel Technbology Platform) kehittämiselle. Teknologiayhteisön tehtävänä on antaa alan tutkimusta koskevia suosituksia. Biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa myös EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa. Erityisen tärkeitä ovat ”biojalostamo”-konsepti, jonka avulla pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti kaikkia kasvien osia, sekä toisen sukupolven biopolttoaineet. Tutkimustyön tavoitteena on, että tuotantokustannukset voisivat laskea merkittävästi vuoden 2010 jälkeen. Komissio tukee testattujen teknologioiden markkinoille tuloa ja leviämistä ”Euroopan älykäs energiahuolto” -ohjelman avulla.

Taustaa

Liikenteen osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on lähes neljännes. Sen vuoksi on erittäin tärkeätä löytää keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Lähes kaikki liikenteessä käytettävä energia on peräisin öljystä, jonka osalta EU on voimakkaasti riippuvainen tuonnista.

Biopolttoaineilla, jotka ovat biomassasta jalostettavia uusiutuvia energiatuotteita, voidaan suoraan korvata fossiilisia polttoaineita liikenteessä. Lisäksi ne voidaan helposti ottaa mukaan polttoaineiden jakelujärjestelmiin.

Biopolttoainealan tukeminen tarjoaa myös uusia tulonlähteitä maaseudulle ja edistää osaltaan Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamista tarjoamalla fossiilisille polttoaineille korvaavia vaihtoehtoja pitkällä aikavälillä.

Biopolttoaineiden tuotanto voisi monissa kehitysmaissa hyödyttää sekä taloutta että ympäristöä, luoda työpaikkoja, pienentää energian tuonnista aiheutuvaa laskua ja myös avata vientimahdollisuuksia. Esimerkiksi bioetanolin tuotanto voisi olla varteenotettava vaihtoehto sokerintuottajamaille, jotka ovat joutuneet kärsimään EU:n sokerijärjestelmän äskettäisestä uudistuksesta.

EU:n on myös jatkettava toisen sukupolven biopolttoaineita, kuten Fischer-Tropsch -biodieseliä ja biodimetyylieetteriä (bio-DME), koskevan tutkimuksen tukemista.

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar