Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Brüssel, 8. veebruar 2006.

Komisjon soovitab edendada biokütuste tootmist

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi ambitsioonika biokütuste strateegia koos hulga potentsiaalsete turupõhiste, seadusandlike ja teadusmeetmetega, et hoogustada kütuste tootmist põllumajanduslikest toorainetest. Selles dokumendis, milles arendatakse edasi 2005. aastal vastuvõetud biomassi käsitlevat tegevuskava, püstitatakse kolm peamist eesmärki: edendada biokütuste tootmist nii ELis kui arengumaades; valmistuda biokütuste laiaulatuslikuks kasutamiseks, parandades nende kulutasuvust ja suurendades nn teise põlvkonna kütustega seotud uuringuid; toetada arengumaid, kus biokütuste tootmine võiks hoogustada jätkusuutlikku majanduskasvu. Biokütuste suurenenud kasutamine toob palju kasu, vähendades Euroopa sõltuvust fossiilkütuse impordist, vähendades kasvuhoonegaaside heitkoguseid, luues uusi turustusvõimalusi talupidajatele ja avades uusi majanduslikke võimalusi mitmel arengumaal.

„Kunagi ei ole olnud paremat hetke biokütuste küsimuse tõstatamiseks,“ ütles põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fisher Boel. „Toornafta kõrge hind püsib. Kyoto protokolliga on meile seatud ranged eesmärgid. Ning hiljutised Vene gaasi impordiga seotud lahkarvamused on rõhutanud Euroopa energiavarustuse iseseisva toimetuleku suurendamise tähtsust. Biokütuse tootmiseks vajalikud toorained pakuvad uusi turustusvõimalusi ka Euroopa talunikele, kellele ühise põllumajanduspoliitika reformiga anti vabadus saada tõelisteks ettevõtjateks.

Arenguvolinik Louis Michel rõhutas võimalusi, mida biokütuse tootmine pakub arengumaadele, eriti neile, keda puudutab suhkrureform. „Paljudel arengumaadel on head looduslikud eeldused biokütuste lähteainete kasvatamiseks, eriti tugevate suhkrutootmistraditsioonidega riikidel. ELi laienev biokütuste turg loob neile uusi ekspordivõimalusi. EL aitab neil seda võimalust maksimaalselt ära kasutada, toetades teadmiste edastamist ja nende riikide turupotentsiaali arendamist.“

Kõnealuses strateegias tuuakse välja seitse poliitikavaldkonda eesmärgiga koondada meetmed, mida komisjon võtab biokütuste tootmise ja kasutamise edendamiseks.

1. Biokütuste nõudluse soodustamine

2006. aastal avaldatakse aruanne biokütuseid käsitleva direktiivi võimaliku läbivaatamise kohta. Liikmesriike tuleb julgustada eelistama biokütuseid (sh teise põlvkonna tooteid) ning kaalutletakse biokütuse osalise kasutamise kohustuse sisseseadmist. Komisjon on esitanud ettepaneku edendada keskkonnahoidlikke ja energiatõhusaid sõidukeid.

2. Keskkonnakasu mõõtmine

Komisjon uurib, kuidas saavad biokütused kõige edukamalt kaasa aidata heitkoguste eesmärgi saavutamisele, töötab biokütuste lähteaine kasvatamise jätkusuutlikkuse tagamise huvides ja vaatab veel kord üle biokütuse sisalduse piirnormid bensiinis ja diislikütuses.

3. Biokütuste tootmise ja tarnimise arendamine

Komisjon teeb ettepaneku luua erirühma, kes uurib biokütuste võimalusi maaelu arenguprogrammides ja suurendab järelevalvet, et tagada biokütustele võrdsed võimalused.

4. Lähteainevarude suurendamine

Komisjon tagab, et bioetanooli tarbeks suhkru tootmine on abikõlblik ühise põllumajanduspoliitika toetuskavade raames, ta annab hinnangu teravilja sekkumisvarude töötlemise võimalustele, rahastab talupidajatele ja metsaomanikele suunatud teabekampaaniat, esitab metsamajanduse tegevuskava ning uurib loomsete kõrvalsaaduste ja sorteeritud jäätmete kasutamise võimalusi.

5. Kaubandusvõimaluste suurendamine

Komisjon annab hinnangu võimalusele esitada ettepanek biokütustele eraldi tollikoodide sisseseadmiseks; ta järgib kaubandusläbirääkimistel etanooli tootvate riikidega tasakaalustatud lähenemisviisi ning teeb ettepanekuid bioloogilise diislikütuse standardi suhtes.

6. Arengumaade toetamine

Komisjon tagab, et meetmeid, mis hõlmavad ELi suhkrureformiga seotud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna suhkruprotokolli riike, saaks kasutada bioetanooli tootmise arendamiseks ning koostab arengumaadele ühtse biokütuste abimeetme ning uurib, kuidas kõige paremini toetada biokütuste riiklike ja piirkondlike platvormide väljaarendamist.

7. Teadus- ja arendustegevus

Komisjon jätkab tööstusharude juhitava biokütuste tehnoloogilise platvormi väljaarendamise toetamist, mis annab soovitusi teadusuuringuteks kõnealuses sektoris. Biokütustel on seitsmendas teadustegevuse raamprogrammis suur tähtsus, eelkõige seoses nn biorafineerimise kontseptsiooniga – leides suure väärtusega kasutusviise kõikidele taimeosadele – ja seoses teise põlvkonna biokütustega. Teadusuuringute tulemusel on 2010 aastaks võimalik tootmiskulusid tunduvalt vähendada. Oma programmi „Arukas energeetika – Euroopa programm“ kaudu toetab komisjon turule sisenemist ja läbiproovitud tehnoloogia levitamist.

Taust

ELis langeb transpordi arvele peaaegu üks neljandik kasvuhoonegaaside heitkogustest. Seepärast on oluline otsida mooduseid transpordist tulenevate heitkoguste vähendamiseks.

Peaaegu kogu transpordis kasutatav energia saadakse naftast, mille puhul EL sõltub olulisel määral impordist.

Biomassist – taastuvast loodusvarast – toodetavad biokütused asendavad otseselt transpordis kasutatavaid fossiilseid kütuseid ning neid on võimalik hõlpsasti kasutusele võtta mootori toitesüsteemis.

Biokütuste sektori toetamine pakub samuti uusi sissetulekuvõimalusi maapiirkondades ja aitab kaasa Lissaboni tegevuskava elluviimisele, arendades pikaajalisi asendusaineid fossiilsetele kütustele.

Paljudes arengumaades võiks biokütuste tootmine tuua majandus- ja keskkonnaalast kasu, luua töökohti, vähendada energia importimise kulusid ja avada potentsiaalseid eksporditurge. Bioetanool võiks näiteks olla teostatav alternatiiv nende suhkrut tootvate maade jaoks, keda mõjutas ELi hiljutine suhkrureform.

EL peab samuti jätkama selliste teise põlvkonna biokütuste, nagu lignotselluloos-etanool, Fischer-Tropsch’i biodiisel ja biodimetüüleeter (bio-DME), uuringute toetamist.

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar