Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουάριος 2006

Η Επιτροπή δίνει νέα πνοή στην προώθηση της παραγωγής βιοκαυσίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα, με μια σειρά μελλοντικών μέτρων βασιζόμενων στην αγορά, νομοθετικών μέτρων και μέτρων για την έρευνα, με σκοπό την προώθηση της παραγωγής καυσίμων από πρώτες ύλες γεωργικής προέλευσης. Το έγγραφο, το οποίο στηρίζεται στο πρόγραμμα δράσης για τη βιομάζα που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, θέτει τρεις κύριους στόχους: την προώθηση των βιοκαυσίμων τόσο στην ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες· την προετοιμασία για ευρείας κλίμακας χρήση των βιοκαυσίμων, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους ως προς το κόστος και ενισχύοντας την έρευνα όσον αφορά τα καύσιμα ‘δεύτερης γενιάς’· τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στις οποίες η παραγωγή βιοκαυσίμων θα μπορούσε να τονώσει την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, μειώνοντας την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, παρέχοντας νέες αγορές στους γεωργούς και ανοίγοντας νέες οικονομικές δυνατότητες σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

‘‘Ποτέ δεν υπήρξε καταλληλότερη στιγμή για την προώθηση της υπόθεσης των βιοκαυσίμων’’, δήλωσε η κυρία Mariann Fischer Boel, επίτροπος αρμόδια για θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. ‘‘Οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν υψηλές. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο επιδιώκουμε αυστηρούς στόχους. Η δε πρόσφατη διένεξη για τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ενεργειακής αυτάρκειας της Ευρώπης. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων παρέχουν επίσης μια νέα δυνητική αγορά για τους Ευρωπαίους γεωργούς στους οποίους η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ επιτρέπει τώρα να μετατραπούν σε πραγματικούς επιχειρηματίες’’.

Ο επίτροπος Louis Michel, αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης, υπογράμμισε τις δυνητικές ευκαιρίες που παρέχει η παραγωγή βιοκαυσίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως σε αυτές που θίγονται από τη μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης. ‘‘Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται φυσικώ τω τρόπω σε ευνοϊκή θέση για την παραγωγή πρώτων υλών για βιοκαύσιμα, ιδίως εκείνες που έχουν παραδοσιακά ισχύ στην παραγωγή ζάχαρης. Η επεκτεινόμενη αγορά βιοκαυσίμων της ΕΕ θα τους παράσχει νέες εξαγωγικές δυνατότητες. Η ΕΕ θα τις βοηθήσει να μεγιστοποιήσουν αυτή την ευκαιρία υποστηρίζοντας τη μεταφορά γνώσεων και την ανάπτυξη του δυναμικού της αγοράς τους.’’

Η στρατηγική καθορίζει επτά κύριους άξονες πολιτικής, συνενώνοντας τα μέτρα τα οποία θα λάβει η Επιτροπή για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων.

1) Τόνωση της ζήτησης βιοκαυσίμων.

Το 2006 θα δημοσιευθεί μια έκθεση για την ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τα βιοκαύσιμα· τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να προωθήσουν τα βιοκαύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δεύτερης γενιάς) και θα πρέπει να εξεταστούν οι υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση βιοκαυσίμων· η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση προώθησης των καθαρών και αποδοτικών οχημάτων.

2) Επίτευξη περιβαλλοντικού οφέλους.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα βιοκαύσιμα θα συμβάλλουν με τον βέλτιστο τρόπο στην επίτευξη των στόχων όσον αφορά τις εκπομπές, θα εργαστεί προκειμένου να διασφαλίσει την αειφορία της παραγωγής πρώτων υλών για βιοκαύσιμα και θα επανεξετάσει τα όρια όσον αφορά την περιεκτικότητα της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης σε βιοκαύσιμα.

3) Ανάπτυξη της παραγωγής και της διανομής βιοκαυσίμων.

Η Επιτροπή θα προτείνει μια ειδική ομάδα προκειμένου να εξετάσει τις δυνατότητες που παρέχουν τα βιοκαύσιμα στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και θα ενισχύσει τα μέτρα επίβλεψης ώστε να διασφαλίσει την αποφυγή διακρίσεων κατά των βιοκαυσίμων.

4) Επέκταση του εφοδιασμού σε πρώτες ύλες.

Η Επιτροπή πρόκειται να καταστήσει την παραγωγή ζάχαρης για βιοαιθανόλη επιλέξιμη για ενίσχυση στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ· θα αξιολογήσει τις δυνατότητες μετατροπής των αποθεμάτων παρέμβασης σιτηρών· θα χρηματοδοτήσει μια ενημερωτική εκστρατεία υπόψη των γεωργών και των κατόχων δασικών εκτάσεων· θα υποβάλει ένα δασοκομικό σχέδιο δράσης· και θα εξετάσει τις δυνατότητες χρήσης των ζωικών υποπροϊόντων και των καθαρών αποβλήτων.

5) Ενίσχυση των εμπορικών ευκαιριών.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη δυνατότητα υποβολής πρότασης για ξεχωριστούς τελωνειακούς κώδικες για τα βιοκαύσιμα· θα υιοθετήσει για ισόρροπη προσέγγιση στις εμπορικές συνομιλίες με χώρες παραγωγούς αιθανόλης και θα προτείνει τροποποιήσεις του ‘‘προτύπου βιοντίζελ’’.

6) Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι τα μέτρα για τις χώρες ΑΚΕ που είναι υπογράφοντα μέρη του πρωτοκόλλου της ζάχαρης και θίγονται από την μεταρρύθμιση της ΕΕ στον τομέα της ζάχαρης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ανάπτυξης της παραγωγής βιοαιθανόλης· θα αναπτύξει μια συνεκτική Δέσμη Μέτρων Παροχής Βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα των βιοκαυσίμων· και θα εξετάσει πώς θα βοηθήσει με τον βέλτιστο τρόπο τις εθνικές και περιφερειακές παλφόρμες για τα βιοκαύσιμα.

7) Έρευνα και ανάπτυξη.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας ‘Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τα Βιοκαύσιμα’ με την καθοδήγηση της βιομηχανίας, η οποία θα διατυπώσει συστάσεις για έρευνα στον εν λόγω τομέα. Τα βιοκαύσιμα θα έχουν υψηλό βαθμό προτεραιότητας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, ιδίως η έννοια ‘βιοδιυλιστήριο’- εξεύρεση βέλτιστων χρήσεων για όλα τα μέρη του φυτού- και τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Μέσω της έρευνας το κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί σημαντικά μετά το 2010. Μέσω του οικείου προγράμματος «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη», η Επιτροπή θα υποστηρίξει την εισαγωγή στην αγορά και τη διάδοση τεχνολογιών αποδεδειγμένης αξίας.

Ιστορικό

Στην ΕΕ, οι μεταφορές ευθύνονται σχεδόν για το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικό να εξευρεθούν τρόποι μείωσης των εκπομπών που προέρχονται από τις μεταφορές.

Σχεδόν όλη η ενέργεια που χρησιμοποιείται στις μεταφορές προέρχεται από το πετρέλαιο, για το οποίο η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές.

Παραγόμενα από βιομάζα –έναν ανανεώσιμο πόρο- τα βιοκαύσιμα αποτελούν άμεσο υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στα συστήματα εφοδιασμού καυσίμων.

Η στήριξη του τομέα των βιοκαυσίμων παρέχει επίσης νέες δυνατότητες εσόδων στις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος δράσης της Λισσαβόνας ενισχύοντας μακροπρόθεσμα την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων.

Σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες η παραγωγή βιοκαυσίμων θα μπορούσε να αποφέρει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, να μειώσει το λογαριασμό των εισαγωγών ενέργειας και να ανοίξει νέες μελλοντικές εξαγωγικές αγορές. Η βιοαιθανόλη θα μπορούσε παραδείγματος χάριν να αποτελέσει εφικτή εναλλακτική λύση για τις χώρες παραγωγούς ζάχαρης που επηρεάστηκαν από την πρόσφατη κοινοτική μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεχίσει να υποστηρίζει την έρευνα στον τομέα των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, όπως η αιθανόλη λιγνοκυτταρίνης, το βιοντίζελ Fischer-Tropsch και ο βιοδιμεθυλαιθέρας (bio-DME).

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar