Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Bruxelles, 8. februar 2006

Kommissionen foreslår nye bestræbelser på at fremme produktionen af biobrændstoffer

Europa-Kommissionen vedtog i dag en ambitiøs EU-strategi for biobrændstoffer med en række potentielle markedsbaserede, lovmæssige forskningsforanstaltninger til at fremme produktionen af brændstoffer af landbrugsråvarer. I dokumentet, der bygger på den i december 2005 vedtagne handlingsplan for biomasse, opstilles der tre hovedmål: at fremme biobrændstoffer i både EU og udviklingslande; at forberede en storstilet anvendelse af biobrændstoffer ved at forbedre deres omkostningseffektivitet og øge forskningen inden for anden generations brændstoffer; at støtte udviklingslande, hvor produktionen af biobrændstoffer kunne stimulere en bæredygtig økonomisk vækst. Øget anvendelse af biobrændstoffer vil indebære en lang række fordele, herunder begrænse Europas afhængighed af importerede fossile brændstoffer, begrænse udledningen af drivhusgasser, skabe nye afsætningsområder for landbrugerne og åbne nye økonomiske muligheder i mange udviklingslande.

“Der har aldrig været et bedre tidspunkt til at slå et slag for biobrændstoffer,” sagde Mariann Fischer Boel, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikterne. “Priserne for råolie er fortsat høje. Vi står over for strenge mål i forbindelse med Kyoto-protokollen. Og den nylige kontrovers om importen af russisk gas har understreget, hvor vigtigt det er at øge Europas selvforsyning af energi. Råvarer til fremstilling af biobrændstoffer er også et muligt nyt afsætningsområde for Europas landbrugere, som gennem reformen af den fælles markedsordning har fået frihed til at blive ægte entreprenører.”

Udviklingskommissær Louis Michel fremhævede de potentielle muligheder, som fremstillingen af biobrændstoffer giver udviklingslandene, herunder dem, der er berørt af sukkerreformen. “Mange udviklingslande er naturligt egnede til at producere foderafgrøder til biobrændstoffer, og navnlig dem, der traditionelt er store sukkerproducenter. Det stigende EU-marked for biobrændstoffer vil byde dem på nye eksportmuligheder. EU vil hjælpe dem med at opnå det maksimale udbytte af disse muligheder ved at støtte overførsel af viden og udvikling af deres markedspotentiel.”

Strategien omfatter syv vigtige politikfelter, der samler de foranstaltninger, som Kommissionen vil træffe for at fremme produktionen og anvendelsen af biobrændstoffer.

1) Efterspørgslen efter biobrændstoffer skal stimuleres

I 2006 vil der blive offentliggjort en rapport om en mulig revision af direktivet om biobrændstoffer. Medlemsstaterne skal tilskyndes til at fremme biobrændstoffer (inkl. anden generations produkter). Man vil se nærmere på biobrændstofforpligtelserne. Kommissionen har fremsat et forslag om at fremme rene og effektive køretøjer.

2) Miljøfordelene skal udnyttes

Kommissionen vil undersøge, hvordan biobrændstoffer bedst kan bidrage til emissionsmålene. Den vil arbejde på at sikre, at dyrkningen af foderafgrøder til biobrændstoffer er bæredygtig, og den vil igen se nærmere på grænserne for indholdet af biobrændstoffer i benzin og diesel.

3) Produktion og distribution af biobrændstoffer skal udvikles

Kommissionen vil foreslå oprettelse af en særlig gruppe, der skal se nærmere på biobrændstoffers muligheder i programmer for udvikling af landdistrikterne, og den vil øge overvågningen for at sikre, at biobrændstoffer ikke forskelsbehandles.

4) Større forsyninger af foderafgrøder

Kommissionen vil sørge for, at sukkerproduktion til bioethanol omfattes af støtteordningerne under den fælles landbrugspolitik. Den vil undersøge mulighederne for at forarbejde interventionslagre af korn. Den vil finansiere en informationskampagne for landbrugere og skovejere. Kommissionen vil forelægge en handlingsplan for skovene, og den vil se nærmere på mulighederne for at anvende animalske biprodukter og rent affald.

5) Handelsmulighederne skal øges

Kommissionen vil undersøge mulighederne for at fremsætte forslag om særskilte toldkoder for biobrændstoffer. Den vil indtage en afbalanceret holdning i handelssamtalerne med ethanolproducerende lande og foreslå ændringer af ”biodieselnormen”.

6) Udviklingslandene skal støttes

Kommissionen vil sørge for, at foranstaltningerne for de AVS-lande, der er omfattet af sukkerprotokollen og berøres af EU's sukkerreform, kan anvendes til at støtte udvikling af produktionen af biobrændstoffer. Den vil udarbejde en sammenhængende bistandspakke for biobrændstoffer for udviklingslandene, og den vil undersøge, hvordan man bedst kan understøtte nationale og regionale platforme for biobrændstoffer.

7) Forskning og udvikling skal støttes

Kommissionen vil fortsætte med at støtte udviklingen af en industriledet ”teknologiplatform for biobrændstoffer”, der fremsætter anbefalinger for forskning i denne sektor. Biobrændstoffer vil blive højprioriteret i det 7. rammeprogram, navnlig bioraffineringskonceptet, dvs. finde værdifulde anvendelser for alle plantedele, og i anden generations biobrændstoffer. Det anslås, at forskning og teknisk udvikling vil nedskære omkostningerne betydeligt efter 2010. Kommissionen vil gennem sit program for intelligent energi i Europa støtte markedsføring og udbredelse af afprøvede teknologier.

Baggrund

Transporten inden for EU er ansvarlig for næsten en fjerdedel af udledningen af drivhusgasser. Det er derfor vigtigt at finde metoder til at reducere emissionen fra transport.

Næsten al den energi, der anvendes til transport, stammer fra olie, hvis import EU er stærkt afhængig af.

Biobrændstoffer, der fremstilles af biomasse – en fornyelig ressource – er et direkte erstatningsprodukt for fossile brændstoffer i forbindelse med transport og kan nemt integreres i brændstofforsyningssystemer.

Støtte til biobrændstofsektoren indebærer også nye indkomstmuligheder i landdistrikterne og bidrager til Lissabon-agendaen ved at udvikle produkter, der på lang sigt kan afløse fossile brændstoffer.

I en række udviklingslande vil produktionen af biobrændstoffer kunne stimulere økonomiske og miljømæssige fordele, skabe arbejdspladser, reducere udgifterne til importeret energi og åbne op for potentielle eksportmarkeder. Bioethanol kunne f.eks. være et brugbart alternativ for de sukkerproducerende lande, der er berørt af EU’s nylige sukkerreform.

EU skal også fortsætte med at støtte forskningen inden for anden generations biobrændstoffer som f.eks. forarbejdning af træcellulose, Fischer-Tropsch biodiesel og biodimethylether (bio-DME).

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar