Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

V Bruselu dne 8. února 2006

Komise dává nový impulz podpoře výroby biopaliv

Evropská komise dnes přijala ambiciózní strategii EU pro biopaliva, jejíž součástí je řada potenciálních tržních a právních opatření a opatření založených na výzkumu, na podporu výroby paliv ze zemědělských surovin. Dokument, který navazuje na akční plán pro biomasu přijatý v prosinci 2005, stanovuje tři hlavní cíle: podporovat biopaliva v EU i v rozvojových zemích; připravit rozsáhlé využívání biopaliv zlepšením jejich konkurenceschopnosti v oblasti nákladů a posílením výzkumu paliv „druhé generace“; podporovat rozvojové země, v nichž může výroba biopaliv podnítit udržitelný hospodářský růst. Zvýšené používání biopaliv přinese četné zisky, neboť se sníží závislost Evropy na dovozu fosilních paliv, omezí se emise skleníkových plynů, vytvoří se nová odbytiště pro zemědělce a otevřou se nové hospodářské možnosti v několika rozvojových zemích.

„Nikdy nebyla vhodnější doba pro nastolení otázky biopaliv,“ prohlásila Mariann Fischer Boelová, členka Komise pro zemědělství a rozvoj venkova. „Cena ropy zůstává vysoká. Kjótský protokol před nás staví striktní cíle. A současná kontroverzní situace ohledně dovozu plynu z Ruska zdůraznila význam zvyšování soběstačnosti Evropy v oblasti energií. Suroviny pro výrobu biopaliv rovněž představují potenciální nové odbytiště pro evropské zemědělce, kteří se díky reformě SZP mohli stát opravdovými podnikateli.“

Člen Komise pro rozvoj Louis Michel osvětlil potenciální příležitosti, které výroba biopaliv představuje pro rozvojové země, zejména ty, na něž měla dopad reforma v odvětví cukru. „Mnoho rozvojových zemí má přirozeně dobré předpoklady pro produkci surovin pro biopalivo, obzvláště pak ty země, které mají tradičně silné postavení v produkci cukru. Rozšiřující se trh EU pro biopaliva jim přinese nové možnosti vývozu. EU jim pomůže maximálně využít této příležitosti a podpoří předávání znalostí a rozvoj jejich tržního potenciálu.“

Strategie shromažďuje opatření, která Komise přijme na podporu výroby a využití biopaliv, a vytyčuje sedm hlavních os politiky.

1) Oživení poptávky po biopalivech

V roce 2006 bude zveřejněna zpráva o možném přezkumu směrnice o biopalivech; Členské státy musí být podněcovány k upřednostňování biopaliv (včetně výrobků druhé generace) a budou zohledněny závazky v oblasti biopaliv; Komise předložila návrh na podporu ekologických vozidel s nízkou spotřebou.

2) Dosahování ekologických zisků

Komise prozkoumá, jak mohou biopaliva nejlépe přispět k cílům v oblasti emisí, bude pracovat na zajištění udržitelnosti pěstování surovin na biopaliva a znovu přezkoumá limity obsahu biopaliv v benzínu a motorové naftě.

3) Rozvoj výroby a distribuce biopaliv

Komise navrhne zvláštní skupinu pro posouzení možností v oblasti biopaliv v programech rozvoje venkova a zvýší dohled nad zajištěním toho, aby nedocházelo k diskriminaci biopaliv.

4) Rozšiřování zásob surovin

Komise povolí, aby se na produkci cukru na bioethanol vztahovaly režimy podpory SZP, posoudí možnosti zpracování intervenčních zásob obilovin, bude financovat informační kampaň pro zemědělce a vlastníky lesů, předloží akční plán pro lesní hospodářství a prozkoumá možnosti využití vedlejších produktů živočišného původu a čistého odpadu.

5) Posílení obchodních možností
Komise posoudí možnosti předložení návrhu na samostatné celní kódy pro biopaliva; zachová vyvážený přístup při obchodních jednáních se zeměmi vyrábějícími ethanol a navrhne změny „normy pro bionaftu“.

6) Podpora rozvojových zemí

Komise zajistí, aby opatření určená pro země AKT s protokolem o cukru, na něž měla dopad reforma EU v odvětví cukru, mohla být použita na podporu rozvoje výroby bioethanolu; bude rozvíjet koherentní „balíček podpory v oblasti biopaliv“ pro rozvojové země a prověří, jak nejlépe napomáhat vnitrostátním a regionálním platformám pro biopaliva.

7) Výzkum a vývoj

Komise bude i nadále podporovat rozvoj technologické platformy pro biopaliva vedené průmyslem, která bude v tomto odvětví dávat doporučení pro výzkum. Biopaliva budou mít v 7. rámcovém programu vysokou prioritu, zejména koncepce „biologických rafinérií“ – nacházejících hodnotné využití všech částí rostliny – a biopaliva druhé generace. Prostřednictvím výzkumu by se výrobní náklady mohly po roce 2010 výrazně snížit. Pomocí programu „Inteligentní energie – Evropa“ podpoří Komise uvádění ověřených technologií na trh a jejich rozšiřování.

Souvislosti

V Evropské unii je doprava zodpovědná za téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů. Je proto důležité najít způsoby, jak emise v dopravě snížit.

Téměř veškerá energie používaná v dopravě pochází z ropy – z toho důvodu je EU výrazně závislá na dovozech.

Biopaliva zpracovaná z biomasy – obnovitelného zdroje – jsou přímou náhražkou fosilních paliv v dopravě a mohou být snadno začleněna do systémů dodávek paliva.

Podpora odvětví biopaliv rovněž nabízí nové možnosti příjmů ve venkovských oblastech a přispívá k dosažení cílů lisabonské agendy rozvojem dlouhodobého nahrazování fosilního paliva.

V určitém počtu rozvojových zemí by mohla výroba biopaliv znamenat hospodářský a ekologický prospěch, vytvářet pracovní místa, snižovat náklady na dovoz energie a otevírat potenciální vývozní trhy. Bioethanol by například mohl být vhodnou alternativou pro země produkující cukr, na něž měla dopad nedávná reforma EU v odvětví cukru.

EU musí rovněž nadále podporovat výzkum v oblasti druhé generace biopaliv, jako je např. ethanol získávaný z lignocelulózových surovin, bionafta získávaná na základě Fischer-Tropschovy syntézy a dimethylether z biomasy (bio-DME).

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar