Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI PL

IP/06/1326

Bryssel den 6 oktober 2006

Att tolka dagens medieinnehåll: Kommissionen inleder ett offentligt samråd om mediekompetens

Tack vare den nya informations- och kommunikationstekniken blir det allt lättare för vem som helst att publicera, sända och kommunicera material. Därmed blir ”mediekompetensen”, alltså förmågan att bedöma medieinnehållets rätta värde och göra medvetna val, allt viktigare för deltagandet i samhällslivet och för demokratin. Europeiska kommissionen vill satsa på att bygga upp och förbättra mediekompetensen i den digitala tidsåldern och inledde därför i dag en EU-täckande undersökning om fungerande arbetsmetoder inom detta område. De resultat och förslag som man får fram kommer att redovisas i ett meddelande under 2007. Frågeformuläret syftar till att kartlägga allmänhetens syn på mediekompetens i samband med digital teknik och information om olika initiativ inom kommersiell kommunikation, film och onlinevärlden. Tidsgränsen för svar är den 15 december.

”I dagens värld är mediekompetensen central för den som vill vara en aktiv samhällsmedborgare, precis som läs- och skrivkunnigheten var i början av 1800-talet”, konstaterar Viviane Reding, kommissionär med ansvar för informationssamhället och medier. “Mediekompetensen är också mycket viktig när man ska gå in i den nya bredbandsmiljön, där innehåll finns tillgängligt överallt och när som helst. Jag väntar mig därför att det här samrådet ska ge oss kunskap om fungerande arbetsmetoder och nya idéer till framtida initiativ.”

Mediekompetensen berör alla medier, även tv och film, radio och inspelad musik, tryckta medier, videospel, Internet och annan ny digital kommunikationsteknik. Tack vare ny teknik kan vem som helst att publicera sig. Därmed har också förmågan att tolka de olika mediebudskap som vi bombarderas med varje dag fått stor betydelse, med tanke på den enorma mängd information och innehåll som nu finns tillgänglig via bredbandsnät. Mediekompetens handlar om att veta hur man får tillgång till, analyserar och värderar bilder, ljud och budskap och att kunna använda sig av den förmågan i valsituationer. Mediekompetensen hjälper alltså medborgarna att se hur medierna filtrerar intryck och åsikter, formar populärkulturen och påverkar de val som görs av enskilda människor. Mediekompetensen ger medborgarna verktygen för kritiskt tänkande och kreativ problemlösning, så att de blir upplysta konsumenter och producenter av innehåll.

Mediekompetensen är också viktig för yttrandefriheten och rätten till information och bidrar därmed till att bygga upp och stärka demokratin. Det finns också en koppling mellan mediekompetens och bättre lagstiftning, eftersom medborgarna i ett mediekompetent samhälle klarar att göra egna bedömningar och väl underbyggda val och därmed har mindre behov av detaljerade skyddsregler.

Denna kompetens måste dock vårdas och syftet med det här frågeformuläret är att få fram de bästa arbetsmetoderna för detta. Frågeformuläret har fyra delar: den första delen omfattar allmänna frågor om mediekompetens medan de andra tre inriktas på att samla in information om initiativ och projekt som avser kommersiell kommunikation, audiovisuella verk och onlinevärlden.

Samrådet, som kompletterar experternas pågående arbete under ledning av Europeiska kommissionen, kommer att pågå fram till den 15 december. Resultaten kommer att tjäna som underlag för diskussioner, framför allt inom expertgruppen för mediekompetens. De kommer att mynna ut i ett meddelande som kommissionen planerar att anta under andra halvåret 2007. Samrådet är öppet för alla aktörer, t.ex. medieorganisationer och mediebranschen, formella utbildningsinstitutioner och andra former av utbildning, innehållsföretag och producenter, forsknings- och kulturinstitutioner, beslutsfattare och medborgar- och konsumentorganisationer.

Kommissionens initiativ om mediekompetens är ett led i dess allmänna politik för att förbättra tilltron till och spridningen av onlineinnehåll (se IP/06/672 och IP/05/98).
Ytterligare information om det offentliga samrådet och samrådsdokumentet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm


Side Bar