Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Bryssel den 26 september 2006

Kommissionen bekräftar att Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i EU den 1 januari 2007 och kompletterar beslutet med ett strikt åtgärdspaket

Kommissionen antog i dag sin slutliga övervakningsrapport om Bulgariens och Rumäniens beredskap inför ett EU-medlemskap. Mot bakgrund av de solida framsteg som uppnåtts anser kommissionen att de båda länderna den 1 januari 2007 kommer att klara av att ikläda sig de rättigheter och skyldigheter som följer av ett EU-medlemskap. För att åtgärda det begränsade antal områden där ytterligare ansträngningar behövs föreslår kommissionen ett paket med strikta kompletterande åtgärder.

I maj 2006 ansåg kommissionen att ”Bulgarien och Rumänien bör vara redo för EU-medlemskap den 1 januari 2007, under förutsättning att de tar itu med ett antal olösta problem.” Sedan dess har de båda länderna gjort långtgående ansträngningar och tagit itu med många av dessa utmaningar, vilket har fått till följd att de nu i tillräcklig grad har kommit i nivå med de normer och den praxis som råder inom unionen. När det gäller det begränsade antal frågor som ännu återstår att lösa visar kommissionens rapport att EU förfogar över tillräckligt många medel för att se till att man kan skydda unionens och EU-medborgarnas intressen.

I en kommentar till kommissionens beslut säger ordföranden José Manuel Barroso: ”Jag gratulerar de bulgariska och rumänska folken och deras ledare för denna historiska framgång. Vår objektiva bedömning visar att den planenliga anslutningen av dessa två länder tillsammans med de kompletterande åtgärderna som vi föreslår erbjuder en möjlighet att slutföra EU:s femte utvidgning som har konsoliderat freden och ökat välståndet i Europa. Detta beslut är det rätta för Bulgarien och för Rumänien och det är det rätta beslutet för Europa.”

De två länderna har sedan i maj framgångsrikt tagit itu med ungefär hälften av de områden som fortfarande ansågs vara oavslutade. På grundval av den uppnådda reformhastigheten är det rimligt att tro att de flesta av de återstående frågorna kommer att lösas under de kommande månaderna.[1]

För att undvika eventuella risker har kommissionen fastställt ett antal åtgärder som skall åtfölja Bulgariens och Rumäniens anslutning. Kommissionen inför en mekanism för samarbete och kontroll av framstegen när det gäller reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet. För att skydda EU:s ekonomiska intressen har särskilda regler i dag antagits för jordbruksutgifter. EU:s regelverk tillåter omfattande åtgärder för att motverka risker på t.ex. livsmedelssäkerhetsområdet.[2]

Utvidgningskommissionären Olli Rehn tillägger: ”Vår hållning är rättvis och strikt. Den är rättvis eftersom vi erkänt de framsteg som uppnåtts och uttryckt vårt gillade när så varit påkallat. Den är strikt eftersom vi skapar den mekanism som – i de två ländernas eget intresse och EU:s intresse som helhet – behövs för att beledsaga Bulgarien och Rumänien i deras reformarbete.”

Om den ratificeringsprocess som pågår i fyra EU-medlemsstater[3] slutförs enligt tidtabellen kommer Bulgariens och Rumäniens anslutning den 1 januari 2007 att tillföra EU 30 miljoner människor. Den kompletterar därigenom EU:s historiska femte utvidgning och skapar en union med nära en halv miljard medborgare.
För ytterligare information se:
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] För närmare uppgifter om de resultat som uppnåtts och de brister som kvarstår, se MEMO/06/345 och MEMO/06/346

[2] För närmare uppgifter om de kompletterande åtgärderna, se MEMO/06/347

[3] Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike.


Side Bar