Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Brusel 26. septembra 2006

Komisia potvrdzuje pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ 1. januára 2007 doplnené balíkom prísnych sprievodných opatrení

Komisia dnes prijala svoju záverečnú monitorovaciu správu o pripravenosti Bulharska a Rumunska na členstvo v EÚ. Na základe výrazného pokroku, ktorý sa dosiahol, Komisia konštatuje, že obidve krajiny budú od 1. januára 2007 schopné prevziať na seba práva a povinnosti spojené s členstvom v EÚ. Na doriešenie obmedzeného počtu oblastí, v ktorých bude potrebná ďalšia práca, Komisia navrhuje balík prísnych sprievodných opatrení.

Komisia v máji 2006 usúdila, že „Bulharsko a Rumunsko by mali byť na členstvo v EÚ pripravené 1. januára 2007 za predpokladu, že vyriešia niekoľko nedoriešených otázok.“ Obidve krajiny odvtedy vyvinuli veľké úsilie a vyriešili mnohé z týchto otázok. Dostali sa tým v dostatočnej miere do súladu so všeobecnými normami a postupmi platnými v rámci Únie. Pokiaľ ide o obmedzený počet nevyriešených otázok, v správe Komisie sa uvádza, že EÚ má k dispozícii dostatočné nápravné opatrenia na zabezpečenie ochrany záujmov Únie a jej občanov.

V komentári k tomuto rozhodnutiu Komisie jej predseda José Manuel Barroso uviedol: „Blahoželám ľudu a vedúcim predstaviteľom Bulharska a Rumunska k tomuto historickému úspechu. Naše objektívne hodnotenie ukazuje, že pristúpenie týchto dvoch krajín podľa plánu so sprievodnými opatreniami, ktoré navrhujeme, je príležitosťou na dokončenie piateho rozšírenia EÚ. Týmto rozšírením sa upevnil mier a zvýšil blahobyt v Európe. Je to správne rozhodnutie pre Bulharsko a Rumunsko a je to správne rozhodnutie pre Európu.“

Obidve krajiny v podstate od mája úspešne vyriešili asi polovicu zo zistených otvorených oblastí. Na základe súčasnej dynamiky sa dá racionálne očakávať, že väčšina nevyriešených otázok sa vyrieši v priebehu nasledujúcich mesiacov[1].

S cieľom vyhnúť sa možným rizikám Komisia určila niekoľko opatrení, ktoré sprevádzajú pristúpenie Bulharska a Rumunska. Komisia stanoví mechanizmus spolupráce a overovania pokroku v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Na ochranu finančných záujmov EÚ sa dnes prijalo osobitné nariadenie o výdavkoch v poľnohospodárstve. Pravidlá EÚ upravujú komplexné opatrenia proti rizikám v takých oblastiach, ako je bezpečnosť potravín[2].

Komisár pre rozšírenie Olli Rehn dodal: „Náš prístup je spravodlivý a prísny. Je spravodlivý, pretože uznávame pokrok, ktorý sa dosiahol, a vyjadrujeme uznanie tam, kde to je náležité. Je prísny, pretože sme vytvorili potrebný mechanizmus, ktorý sprevádza Bulharsko a Rumunsko na ceste k reformám, v záujme týchto dvoch krajín aj v záujme EÚ ako celku.“

Pristúpením Bulharska a Rumunska, na ktoré sa ešte vzťahuje neukončený proces ratifikácie v 4 členských štátoch EÚ[3], pribudne 1. januára 2007 do EÚ 30 miliónov obyvateľov, čím sa ukončí historické piate kolo rozširovania EÚ a vznikne Únia, ktorá bude mať takmer pol miliardy občanov.
Ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] Podrobnejšie informácie o dosiahnutých výsledkoch a zostávajúcich nedostatkoch sa nachádzajú v MEMO/06/345 a MEMO/06/346.

[2] Ďalšie podrobnosti o sprievodných opatreniach sa nachádzajú v MEMO/06/347.

[3] V Belgicku, Dánsku, Nemecku a Francúzsku.


Side Bar