Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/06/119

Βρυξέλλες, 03 Φεβρουαρίου 2006

Καθορισμός ανώτατων ορίων για τις διοξίνες και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) σε ζωοτροφές και τρόφιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα νέα εκτελεστική νομοθεσία, στην οποία καθορίζονται τα ανώτατα όρια διοξινών και παρόμοιων με διοξίνες πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB) σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Ήδη από τον Ιούλιο του 2002 εφαρμόζονται ανώτατα όρια διοξινών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε όλες τις ζωοτροφές. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων και επιστημονικών πληροφοριών εκείνη την εποχή, δεν καθορίστηκαν όρια για τα παρόμοια με διοξίνες PCB. Από το 2002 και μετά κατέστησαν διαθέσιμα νέα στοιχεία σχετικά με τα παρόμοια με διοξίνες PCB και η νομοθεσία που εκδόθηκε σήμερα καθορίζει υποχρεωτικά όρια για το συνδυασμένο επίπεδο διοξινών και παρόμοιων με διοξίνες PCB. Από το Νοέμβριο του 2006, κάθε τρόφιμο ή ζωοτροφή στην οποία το άθροισμα των διοξινών και των παρόμοιων με διοξίνες PCB υπερβαίνει αυτά τα ανώτατα όρια δεν θα επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά της ΕΕ. Η μείωση των ανθεκτικών χημικών ουσιών, όπως είναι οι διοξίνες και τα παρόμοια με διοξίνες PCB, στην τροφική αλυσίδα αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών της ΕΕ. Οι διοξίνες και τα PCB έχουν τοξικές ιδιότητες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ένα σύνολο προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου, των διαταραχών του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος, της βλάβης του ήπατος και της στειρότητας. Τα ανώτατα όρια που εγκρίθηκαν σήμερα συμβάλλουν στη συνεκτική στρατηγική της Κοινότητας, που εισήχθη το 2001,για τη μείωση του επιπέδου των διοξινών και των PCB στο περιβάλλον, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή, κ. Μάρκος Κυπριανού, δήλωσε: «Με τον καθορισμό αυτών των ανώτατων ορίων, η Επιτροπή λαμβάνει ακόμα ένα μέτρο προς την κατεύθυνση της προστασίας του καταναλωτή της ΕΕ από τις επιβλαβείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κατανάλωσης διοξινών και παρόμοιων με διοξίνες PCB. Θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε τη συνεκτική μας στρατηγική για τον περιορισμό αυτών των επιβλαβών ουσιών, επανεξετάζοντας συνεχώς τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε την ανθρώπινη έκθεση σε αυτές. Επαφίεται πλέον στις εθνικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι η παρακολούθηση πραγματοποιείται σωστά, έτσι ώστε οι πολίτες σε όλα τα κράτη μέλη να μπορούν να βασίζονται στο ίδιο επίπεδο προστασίας από αυτές τις μολυσματικές ουσίες.”

Προστασία του καταναλωτή της ΕΕ

Οι διοξίνες και τα PCB είναι τοξικές χημικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία, όπως π.χ. καρκίνο, ορμονικές διαταραχές, μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής, δερματική τοξικότητα και διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι ουσίες αυτές είναι εξαιρετικά ανθεκτικές σε οποιαδήποτε διαδικασία αποικοδόμησης, γεγονός που σημαίνει ότι παραμένουν στο περιβάλλον και συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα. Σε μια προσπάθεια να μειωθεί η ανθρώπινη έκθεση στις εν λόγω τοξίνες, έχουν εφαρμοστεί ανώτατα όρια διοξινών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε όλες τις ζωοτροφές από τον Ιούλιο του 2002 και μετά. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων και επιστημονικών πληροφοριών εκείνη την εποχή, δεν καθορίστηκαν όρια για τα παρόμοια με διοξίνες PCB. Από το 2002 και μετά κατέστησαν διαθέσιμα νέα στοιχεία σχετικά με τα παρόμοια με διοξίνες PCB και η νομοθεσία που εκδόθηκε σήμερα καθορίζει υποχρεωτικά όρια για το συνδυασμένο επίπεδο διοξινών και παρόμοιων με διοξίνες PCB, βάσει των συντελεστών τοξικής ισοδυναμίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τις εν λόγω ουσίες. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών έχουν πρωταρχική ευθύνη για να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται τα ανώτατα όρια, ενώ οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να πραγματοποιούν ελέγχους και να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τα πορίσματά τους. Η Επιτροπή προτίθεται να επανεξετάσει περαιτέρω τα ανώτατα όρια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, με σκοπό την περαιτέρω σημαντική μείωσή τους.

Προβλεπόμενοι στόχοι

Προβλέπεται επίσης να εκδώσει η Επιτροπή την προσεχή Δευτέρα σύσταση, η οποία καθορίζει “επίπεδα δράσης” και προβλέπει “επίπεδα στόχων” για διοξίνες και PCB σε ζωοτροφές και τρόφιμα. Τα επίπεδα δράσης θα αποτελέσουν το μέσο για την έγκαιρη ανίχνευση υψηλότερων από τα επιθυμητά ορίων διοξινών σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Έχουν καθοριστεί σε χαμηλότερο επίπεδο από τα ανώτατα όρια και, εάν γίνει υπέρβαση του επιπέδου δράσης, πρέπει να πραγματοποιείται έρευνα σχετικά με την αιτία της παρουσίας διοξινών. Μόλις εντοπιστεί η αιτία, πρέπει στη συνέχεια να ληφθούν μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψή της. Αυτό αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της παρουσίας διοξινών και PCB σε ζωοτροφές και τρόφιμα. Τα επίπεδα στόχων, τα οποία θα καθορίζονται επακόλουθα, είναι τα επίπεδα που πρέπει τελικά να επιτυγχάνονται προκειμένου να επιτευχθεί ανθρώπινη έκθεση κάτω από τη συνιστώμενη ανεκτή λήψη. Τα επίπεδα στόχων θα δράσουν ως κινητήρια δύναμη για τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Memo/06/54


Side Bar