Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Bryssel den 13 september 2006

TEN-T: de europeiska samordnarnas första verksamhetsrapport är uppmuntrande

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett meddelande från vice ordförande Jacques Barrot, som innehåller de viktigaste resultaten från det arbete som gjorts av samordnarna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). De sex personer[1] som utsågs i juli 2005 för att utvärdera vissa TEN-T-projekt har också utarbetat rekommendationer för ett effektivt genomförande av dessa prioriterade projekt.

Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor, hade följande kommentar: ”Redan det faktum att de europeiska samordnarnas betydelse nu erkänns av både de berörda länderna och regionerna och inom järnvägssektorn är en stor framgång. Dessutom är de första resultat som samordnarna fått fram mycket uppmuntrande".

De europeiska samordnarna fick till uppgift att analyser de prioriterade områden som de hade ansvar för och samtidigt utarbeta rekommendationer för genomförandet av dessa omfattande projekt. Oavsett vilket projekt det rör sig om kommer samordnarnas rekommendationer att vara till stor hjälp för kommissionen vid den ekonomiska planeringen för det transeuropeiska transportnätet för perioden 2007—2013. Tack vare dem har kommissionen tillgång till en heltäckande analys av korridorerna.

Samordnarna ansåg att det fanns fyra principer som var grundläggande för genomförandet av TEN-T-projekt. Det rör sig om följande principer, som också finns med i kommissionens meddelande:

  • Att de disponibla medlen i första hand bör koncentreras till gränsöverskridande avsnitt, till ett antal allvarligare flaskhalsar och till projekt som har ett stort mervärde för gemenskapen.
  • Att man redan vid planeringen av projekten bör ta hänsyn till driftskompatibiliteten.
  • Att stödet bör vara tillräckligt högt för att fungera som incitament till att påbörja anläggningsarbeten för gränsöverskridande avsnitt och flaskhalsar.
  • Att de medel som avsätts av gemenskapen ska fördelas på ett optimalt och rättvist sätt.

Jacques Barrot underströk också att samordning krävs längs varje avsnitt när det gäller sådana frågor som planeringen av infrastruktur, transportpolitik och styrning av trafikflöden. Samordnarna föreslår att skriftliga åtaganden ska undertecknas och mellanstatliga kommittéer inrättas, vilket gör det lättare för de berörda länderna att samordna sin planering.

Med tanke på dessa uppmuntrande första resultat uppmanade Jacques Barrot samordnarna att fortsätta sitt arbete.

De europeiska samordnarna kommer att utfrågas av Europaparlamentet under de närmaste veckorna.
Hela rapporten kan läsas på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Samordnarna är

  • Karel Van Miert, för prioriterat projekt nr 1 (järnvägsförbindelsen Berlin–Verona/Milano–Bologna–Neapel–Messina–Palermo),
  • Etienne Davignon, prioriterat projekt nr 3 (järnvägsförbindelsen för höghastighetståg i sydvästra Europa),
  • Loyola de Palacio, prioriterat projekt nr 6 (järnvägsförbindelsen Lyon-Trieste-Divaca/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-ukrainska gränsen),
  • Péter Balázs, prioriterat projekt nr 17 (järnvägsförbindelsen Paris–Strasbourg–Stuttgart–Wien–Bratislava),
  • Pavel Telicka, prioriterat projekt nr 27 (järnvägsförbindelsen Rail Baltica, Warszawa-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsingfors),
  • Karel Vinck för ERTMS-projektet.

Side Bar