Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Brusel 13. septembra 2006

TES-D: povzbudzujúca prvá správa o činnosti európskych koordinátorov

Európska komisia dnes schválila oznámenie podpredsedu Barrota, v ktorom predstavuje základné výsledky činnosti koordinátorov transeurópskej dopravnej siete (TES-D). Šesť osobností[1] vymenovaných v júli 2005 s cieľom zhodnotiť napredovanie niektorých projektov TES-D sfromulovalo aj odporúčania, pokiaľ ide o účinnú implementáciu týchto prioritných projektov.

„Skutočnosť, že úloha európskych koordinátorov sa odteraz uznáva na úrovni príslušných členských štátov i regiónov, ako aj v rámci železničného odvetvia, už sama osebe predstavuje úspech. Okrem toho prvé výsledky, ktoré koordinátori dosiahli, sú veľmi povzbudivé,“ vyhlásil Jacques Barrot, podpredseda Komisie, ktorý zodpovedá za dopravu.
Európski koordinátori dostali za úlohu analyzovať prioritné osi, za ktoré zodpovedajú, a zároveň vypracovať odporúčania na realizáciu týchto významných projektov. Odporúčania koordinátorov, bez ohľadu na projekt, na ktorom pracujú, budú pre Komisiu veľmi užitočné pri finančnom plánovaní transeurópskych dopravných sietí na obdobie rokov 2007 – 2013. Komisia má k dispozícii analýzu koridorov v ich celistvosti.
Koordinátori mali na zreteli štyri zásady, ktoré sú pri implementácii projektov TES-D podstatné. Ide o tieto zásady, ktoré sa nachádzajú aj v oznámení Komisie:

  • sústrediť dostupné zdroje v prvom rade na cezhraničné úseky a na niektoré významné problematické miesta, na projekty, ktoré predstavujú pre Spoločenstvo vysokú pridanú hodnotu;
  • už od fázy návrhu projektov zohľadniť aspekty súvisiace s interoperabilitou;
  • poskytnúť dostatočne stimulujúcu výšku podpory, aby sa mohla začať výstavba na cezhraničných úsekoch a v problematických oblastiach;
  • dostupné zdroje Spoločenstva prideľovať optimálne a spravodlivo.

Pán Barrot zdôraznil aj potrebu koordinácie na každej osi, či už ide o plánovanie infraštruktúry, politiku dopravy alebo riadenie dopravných tokov. Koordinátori predovšetkým iniciovali podpis vyhlásení o úmysle a vytvorenie „medzivládnych výborov”, ktoré umožnia príslušným krajinám efektívnejšie koordinovať svoje plánovanie.
Pán Barrot na základe týchto prvých pozitívnych výsledkov povzbudil koordinátorov v pokračovaní ich úlohy.
V nasledujúcich týždňoch si európskych koordinátorov vypočuje Európsky parlament.

Úplné znenie správ je dostupné na tejto adrese:
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Ide o týchto koordinátorov:

  • pán Karel Van Miert pre Prioritný projekt č. 1 („Železničná os Berlín-Verona/Miláno-Bologna-Neapol-Messina-Palermo“)
  • pán Etienne Davignon pre Prioritný projekt č. 3 („Vysokorýchlostná železničná os v juhozápadnej Európe“)
  • pani Loyola de Palacio pre Prioritný projekt č. 6 („Železničná os Lyon-Terst-Divača/Koper-Divača-Ľubľana-Budapešť-ukrajinská hranica“)
  • pán Péter Balázs pre Prioritný projekt č. 17 („Železničná os Paríž-Štrasburg-Štuttgart-Viedeň-Bratislava“)
  • pán Pavel Telička pre Prioritný projekt č. 27 („Železničná os Rail Baltica Varšava- Kaunas - Riga - Talin –Helsinki“)

pán Karel Vinck pre projekt „ERTMS“.


Side Bar