Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Brussel, 13 september 2006

RTE-T : bemoedigend eerste activiteitenverslag van de Europese coördinatoren

De Europese Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan de mededeling van vice-voorzitter Barrot waarin de voornaamste resultaten worden belicht van de activiteiten van de coördinatoren van het trans-Europees vervoersnetwerk (RTE-T). De zes vooraanstaande personen[1] die in juli 2005 werden benoemd om de vorderingen te evalueren die zijn geboekt bij bepaalde RTE-T-projecten, hebben eveneens aanbevelingen geformuleerd om deze prioritaire projecten doelmatig te kunnen uitvoeren. 

« Het feit dat de rol van de Europese coördinatoren nu duidelijk erkend wordt door de betrokken lidstaten en regio’s en binnen de spoorwegsector, vormt op zich al een succes. Bovendien zijn de eerste resultaten die de coördinatoren hebben bereikt zeer bemoedigend», aldus Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor vervoer.
De Europese coördinatoren hebben tot taak de prioritaire trajecten te analyseren waarvoor zij verantwoordelijk zijn en tegelijkertijd aanbevelingen te formuleren om deze grote projecten te kunnen verwezenlijken. Los van het project, zullen deze aanbevelingen goed van pas komen voor de Commissie bij de financiële planning van de trans-Europese vervoersnetwerken voor de periode 2007-2013. De Commissie krijgt hierdoor namelijk de beschikking over een analyse van de corridors in hun geheel.
Vier beginselen werden door de coördinatoren beschouwd als van fundamenteel belang voor de tenuitvoerlegging van de RTE-T-projecten. Deze beginselen die zijn opgenomen in de mededeling van de Commissie, luiden als volgt:

  • de beschikbare middelen dienen hoofdzakelijk te worden geconcentreerd op de grensoverschrijdende trajecten en op bepaalde belangrijke knelpunten, op projecten met een voor de Gemeenschap hoge toegevoegde waarde;
  • er dient reeds in de ontwerpfase rekening te worden gehouden met aspecten die verband houden met interoperabiliteit;
  • de hoogte van de steun dient een voldoende stimulerende werking te hebben om met de werkzaamheden aan de grensoverschrijdende trajecten en de knelpunten te kunnen beginnen;
  • de beschikbare middelen van de Gemeenschap dienen op optimale en billijke wijze te worden verdeeld

De heer Barrot wees voorts op de noodzaak van coördinatie bij de uitvoering van elk project, zowel op het gebied van de infrastructuurplanning, het vervoersbeleid als het beheer van de verkeersstromen. De coördinatoren zijn tevens met het voorstel gekomen inzake de ondertekening van intentieverklaringen en de oprichting van « intergouvernementele commissies » zodat de betrokken landen hun planning doelmatiger kunnen coördineren.
Op basis van deze eerste positieve resultaten heeft de heer Barrot de coördinatoren gevraagd hun opdracht voort te zetten.
De Europese coördinatoren zullen de komende weken worden gehoord door het Europees Parlement.

De volledige versie van de verslagen kan worden ingezien op:
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] De coördinatoren zijn:

  • De heer Karel Van Miert, voor prioritair project nr.1 (« spoorverbinding Berlijn-Verona/Milaan-Bologna-Napels-Messina-Palermo»)
  • De heer Etienne Davignon, voor prioritair project nr. 3 (« spoorlijn voor hoge snelheidstrein zuidwest Europa»)
  • Mevrouw Loyola de Palacio, voor prioritair project nr. 6 (« spoorverbinding Lyon-Triëste-Divaca/Koper-Divaÿa-Ljubljana-Boedapest-Oekraïnse grens»)
  • De heer Péter Balázs, voor prioritair project nr. 17 (« spoorverbinding Parijs-Straatsburg-Stuttgart-Wenen-Bratislava »)
  • De heer Pavel Telicka, voor prioritair project nr. 27 (“spoorverbinding «Rail Baltica» Warschau- Kaunas - Riga – Tallinn –Helsinki”)
  • De heer Karel Vinck voor het ERTMS-project.

Side Bar