Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

Bruxelles, den 13. september 2006

TEN-T: ovende start på de europæiske koordinatorers indsats

De vigtigste arbejdsresultater fra koordinatorerne for de transeuropæiske transportnet (TEN-T) fremlægges nu i en meddelelse fra næstformand for Kommissionen Jacques Barrot, som Europa-Kommissionen har godkendt i dag. Disse seks fremtrædende personer[1], der blev udpeget i juli 2005 for at vurdere, hvordan det gik med visse TEN-T-projekter, har også formuleret anbefalinger af, hvordan man mest effektivt kan gennemføre de højt prioriterede projekter.

"Allerede de berørte staters og regioners og jernbanesektorens anerkendelse af de europæiske koordinatorers rolle er i sig selv en succes. Oveni viser det sig, at koordinatorernes første resultater er særdeles opmuntrende", sagde Jacques Barrot, næstformand for Kommissionen med ansvar for transportpolitik.
De europæiske koordinatorer har fået til opgave at analysere hver deres højt prioriterede banestrækning og samtidig formulere anbefalinger af, hvordan disse store projekter bedst kan realiseres. Uanset hvilket projekt de arbejder med, vil deres anbefalinger være til stor nytte for Kommissionen, når den skal planlægge finansieringen af de transeuropæiske transportnet i perioden 2007-2013. Dermed råder Kommissionen over en helhedsanalyse af transportkorridorerne.
Koordinatorerne har opstillet fire principper som grundlæggende for iværksættelsen af TEN-T-projekterne. Dem har Kommissionen taget til sig i sin meddelelse, og de går ud på:

  • i første omgang at koncentrere de disponible midler om grænsestrækningerne og om visse særlig problematiske flaskehalse samt om projekter med særlig stor merværdi for Fællesskabet
  • at sigte mod interoperabilitet allerede i projekteringsfasen
  • at yde støtte med en sats, der giver et tilstrækkeligt incitament til, at arbejdet går i gang på grænsestrækningerne og flaskehalsene
  • at fordele de disponible fællesskabsmidler optimalt og ud fra rimelighedsbetragtninger.

Jacques Barrot fremhævede desuden, at der er brug for samordning langs hele strækningen i hvert projekt, det være sig af infrastrukturplanlægningen, transportpolitikken eller styringen af trafikstrømmene. Koordinatorerne har bl.a. taget initiativet til underskrivelse af hensigtserklæringer og oprettelse af "mellemstatslige fællesudvalg", som vil give de berørte lande bedre muligheder for at samordne deres planlægning.
På grundlag af disse første positive resultater har Jacques Barrot kraftigt opfordret koordinatorerne til at fortsætte deres indsats.
I løbet af de kommende uger vil Europa-Parlamentet høre de europæiske koordinatorer.

Redegørelserne foreligger i deres helhed på følgende adresse:
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Koordinatorerne er:

  • Karel Van Miert for projekt nr. 1 (jernbanestrækningen Berlin-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo)
  • Étienne Davignon for projekt nr. 3 (højhastighedsbane mod det sydvestlige Europa)
  • Loyola de Palacio for projekt nr. 6 (jernbanestrækningen Lyon-Trieste-Divaca/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-den ukrainske grænse)
  • Péter Balázs for projekt nr. 17 (jernbanestrækningen Paris-Strasbourg-Stuttgart-Wien-Bratislava)
  • Pavel Telicka for projekt nr. 27 (jernbanestrækningen Rail Baltica Warszawa-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsingfors)

Karel Vinck for ERTMS-projektet.


Side Bar