Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1186

V Bruselu dne 13. září 2006

TEN-T: první zpráva o činnosti evropských koordinátorů je povzbuzující

Evropská komise dnes přijala sdělení místopředsedy Barrota, které představuje hlavní výsledky činnosti koordinátorů transevropské dopravní sítě (TEN-T). Těchto šest koordinátorů[1] určených v červenci 2005, jejichž úkolem bylo posouzení pokroku některých projektů TEN-T, také formulovalo doporučení týkající se účinného provádění těchto prioritních projektů.

„Skutečnost, že role evropských koordinátorů je nyní uznávána, a to na úrovni příslušných států a regionů i v rámci odvětví železnic, je již sama o sobě úspěchem. Navíc, první výsledky, které koordinátoři získali, jsou velice povzbuzující“, uvedl Jacques Barrot, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu.
Úkolem evropských koordinátorů bylo analyzovat prioritní osy, za které jsou odpovědní, a zároveň zpracovat doporučení pro realizaci těchto velkých projektů. Bez ohledu na to, na jakém projektu pracují, jsou jejich doporučení pro Komisi velice důležitá při finančním plánování transevropských dopravních sítí na období 2007-2013. Komise tak má k dispozici analýzu koridorů jako celku.
Při provádění projektů TEN-T brali koordinátoři v úvahu čtyři hlavní zásady, uvedené také ve sdělení Komise. Jedná se o:

  • koncentraci dostupných finančních prostředků v první řadě na přeshraniční úseky a některé hlavní úseky se sníženou průchodností, na projekty, které pro Společenství představují vysokou přidanou hodnotou;
  • zohlednění aspektů spojených s interoperabilitou již ve fázi návrhu projektů;
  • dostatečně motivující podporu, aby bylo umožněno zahájení prací na přeshraničních úsecích a úsecích se sníženou průchodností;
  • rozdělení dostupných prostředků Společenství optimálním způsobem, při zachování zásady spravedlnosti.

Jacques Barrot také zdůraznil potřebu koordinace po celé délce každé osy, ať se jedná o plánování infrastruktur, dopravních politik nebo řízení dopravních toků. Koordinátoři zejména stáli u podpisu prohlášení o společném záměru a u vytvoření „mezivládních komisí“, které umožní příslušným zemím lépe koordinovat jejich plánování.
Na základě těchto prvních kladných výsledků Jacques Barrot vřele povzbudil koordinátory k pokračování jejich práce.
V následujících týdnech budou mít evropští koordinátoři slyšení před Evropským parlamentem.

Úplné znění zpráv lze nalézt na této internetové stránce:
http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_en.htm


[1] Jedná se o tyto koordinátory:

  • P. Karel Van Miert pro prioritní projekt č. 1 („Železniční osa Berlín-Verona/Milán-Bologna-Neapol-Messina-Palermo“)
  • P. Etienne Davignon pro prioritní projekt č. 3 („Vysokorychlostní železniční osa v jihozápadní Evropě“)
  • Pí. Loyola de Palacio pro prioritní projekt č. 6 („Železniční osa Lyon-Terst-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapešť-ukrajinská hranice“)
  • P. Péter Balázs pro prioritní projekt č. 17 („Železniční osa Paříž-Štrasburk-Stuttgart-Vídeň-Bratislava“)
  • P. Pavel Telička pro prioritní projekt č. 27 („Železniční osa Rail Baltica Varšava-Kaunas-Riga-Talin-Helsinky“)
  • P. Karel Vinck pro projekt „ERTMS“.

Side Bar