Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Bryssel den 12 september 2006

Finanssektorn: Kommissionen vidtar åtgärder för att förbättra tillsynsförfarandet för godkännande av sammanslagningar och förvärv

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag som kommer att skärpa de förfaranden som medlemsstaternas tillsynsmyndigheter måste följa när de bedömer föreslagna sammanslagningar och förvärv inom bank-, försäkrings- och värdepapperssektorerna. Enligt EU:s nuvarande bestämmelser får tillsynsmyndigheterna stoppa föreslagna sammanslagningar och förvärv om de bedömer att dessa kan skada målföretagets ”sunda och ansvarsfulla ledning”. Det föreslagna nya direktivet, som ändrar flera befintliga direktiv inom dessa sektorer, kommer i synnerhet att tydliggöra vilka kriterier som tillsynsmyndigheterna ska använda för att bedöma möjliga sammanslagningar och förvärv. Detta kommer att öka tydligheten och insynen i tillsynsmyndigheternas bedömningar och bidra till att en enhetlig behandling av ansökningar av sammanslagningar och förvärv kan garanteras i hela EU.

Charlie McCreevy, kommissionär för inre marknaden och tjänster, säger följande i en kommentar: “De nya bestämmelserna innebär att tillsynsmyndigheterna måste vara tydliga, öppna och enhetliga i sina bedömningar av gränsöverskridande sammanslagningar och förvärv. Bestämmelserna lämnar inget utrymme för politisk inblandning eller protektionism. Det här är det enda sättet som vi kan gå vidare på om vi verkligen menar allvar när det gäller att skapa en fullt fungerande inre marknad och göra det möjligt för Europas finansföretag att konkurrera på världsmarknaden.”

Följder av det nya direktivet

Genom det föreslagna direktivet får tillsynsmyndigheterna ett tydligt och öppet förfarande för beslutsfattande och anmälan. Framför allt införs ett begränsat antal kriterier för bedömningen av det förvärvande företaget, t.ex. vilket anseende det föreslagna förvärvande företaget har, vilket anseende och vilken erfarenhet de personer har som kan komma att styra den institution eller det företag som blir resultatet, det föreslagna förvärvande företagets finansiella bärkraftighet, överensstämmelse med relevanta EU-direktiv och risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Direktivet medför också att bedömningsperioden kortas från tre månader till 30 dagar och att tillsynsmyndigheterna får ”stanna klockan” bara en gång, på tydliga villkor.

Direktivet ändrar följande befintliga direktiv: bankdirektivet (2006/48/EG), det tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring (92/49/EEG), det omarbetade livförsäkringsdirektivet (2002/83/EG), återförsäkringsdirektivet (2005/68/EG) och direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument.

Bakgrund

Frågan om låg gränsöverskridande konsolidering i finanssektorn diskuterades vid ekonomi- och finansministrarnas (Ekofin) informella möte i september 2004. Ministrarna bad kommissionen att undersöka möjliga hinder för gränsöverskridande sammanslagningar och förvärv inom finanssektorn, till följd av både olika tillsynsförfaranden och andra mer övergripande faktorer. Kommissionen påbörjade därför en översyn av bestämmelserna för tillsynsmyndigheternas bedömningar av aktieinnehav inom banksektorn, som gör det möjligt för medlemsstaterna att av försiktighetsskäl stoppa förvärv av aktier över vissa trösklar. Eftersom lagstiftningen är mycket lik motsvarande lagstiftning i försäkrings- och värdepapperssektorerna, ansågs det lämpligt att låta översynen omfatta även de sektorerna, för att upprätthålla och ytterligare förbättra enhetligheten över sektorsgränserna.

För att få de berörda parternas syn på saken genomförde kommissionen ett Internetsamråd våren 2006 (IP/06/320). Resultatet visade att EU-företagen var medvetna om problemen med tillsynsförfarandet för godkännande, och höll med om behovet av att införa tydligare förfaranden och kriterier för att öka enhetligheten.

Ytterligare information finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar