Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Brusel 12. septembra 2006

Finančný sektor: Komisia podniká kroky na zlepšenie schvaľovacieho procesu orgánov dohľadu nad fúziami a akvizíciami

Európska komisia predložila návrh sprísňujúci postupy, ktoré musia orgány dohľadu členských štátov dodržiavať pri schvaľovaní navrhovaných fúzií a akvizícií (M&A) v sektoroch bankovníctva, poisťovníctva a cenných papierov. Súčasné pravidlá EÚ umožňujú orgánom dohľadu blokovať navrhované M&A, ak dospejú k názoru, že by mohlo byť ohrozené „riadne a prezieravé riadenie“ príslušnej spoločnosti. Navrhovaná nová smernica, ktorou sa menia a dopĺňajú rôzne smernice existujúce v týchto sektoroch, predovšetkým vyjasní kritériá, podľa ktorých by mali orgány dohľadu hodnotiť možné operácie M&A. To zvýši jasnosť a transparentnosť hodnotenia orgánmi dohľadu a pomôže zabezpečiť konzistentné vybavovanie žiadostí o schválenie M&A v rámci celej EÚ.

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy vyhlásil: „Tieto nové pravidlá znamenajú, že orgány dohľadu budú musieť postupovať pri hodnotení cezhraničných fúzií a akvizícií jasne, transparentne a konzistentne. Nezostáva nijaký priestor pre politické zasahovanie či protekcionizmus. Musíme takto postupovať, ak to myslíme vážne s budovaním plne funkčného vnútorného trhu a chceme európskym finančným spoločnostiam umožniť globálnu súťaž.“

Čo prinesie nová smernica

Navrhovanou smernicou sa poskytuje orgánom dohľadu jasný a transparentný proces rozhodovania a notifikácie. Prináša najmä konečný zoznam kritérií, podľa ktorých by sa mala spoločnosť posudzovať, ako napríklad povesť navrhovaného akvizítora, povesť a skúsenosti každej osoby, ktorá by mohla riadiť vzniknutú inštitúciu alebo firmu, finančná stabilita navrhovaného akvizítora, súlad s príslušnými smernicami EÚ a riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V smernici sa tiež skracuje obdobie hodnotenia z troch mesiacov na 30 dní a umožňuje sa orgánom dohľadu „zastaviť hodiny“ iba raz, za jasne definovaných podmienok.

Smernicou sa menia a dopĺňajú tieto existujúce smernice: smernica o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (2006/48/ES), tretia smernica o neživotnom poistení (92/29/EHS), smernica o životnom poistení (2002/83/ES), smernica o zaistení (2005/68/ES) a smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi.

Východisková situácia

O otázke nízkej cezhraničnej konsolidácie vo finančnom sektore sa diskutovalo na neformálnom stretnutí ministrov hospodárstva a financií (ECOFIN) v septembri 2004. Ministri požiadali Komisiu, aby preskúmala možné prekážky cezhraničných fúzií a akvizícií vo finančnom sektore vyplývajúce z rozdielnych zaužívaných postupov dohľadu a iných, širších faktorov.

Následne Komisia začala skúmať existujúce pravidlá týkajúce sa hodnotenia akcionárskych podielov orgánmi dohľadu v bankovom sektore, ktoré členským štátom umožňujú z dôvodu obozretnosti blokovať akvizície akcionárskych podielov presahujúce istý limit. Keďže sú tieto právne úpravy veľmi podobné zodpovedajúcim právnym úpravám v sektoroch cenných papierov a poisťovníctva, zdalo sa vhodné rozšíriť prieskum aj na tieto sektory, aby sa udržala a posilnila medzisektorová konzistentnosť.

Komisia na jar 2006 uskutočnila internetové konzultácie, aby získala názory zúčastnených strán (IP/06/320). Výsledky naznačili, že spoločnosti v EÚ si uvedomujú problémy s procesom schvaľovania orgánmi dohľadu a pociťujú potrebu zavedenia jasnejších postupov a kritérií i zlepšenia konzistentnosti.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar