Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Bruksela, dnia 12 września 2006 r.

Sektor finansowy: Komisja podejmuje działania na rzecz ulepszenia procesu zatwierdzania fuzji i przejęć przez organy nadzoru

Komisja Europejska przedstawiła wniosek, mający na celu zaostrzenie procedur, których muszą przestrzegać organy nadzoru państw członkowskich przy ocenie planowanych fuzji i przejęć (M&A) w sektorach bankowości, ubezpieczeń i papierów wartościowych. Obowiązujące obecnie zasady unijne pozwalają organom nadzoru zablokować proponowane fuzje i przejęcia, jeśli uznają one, że w ich wyniku mogłoby zostać zagrożone „prawidłowe i ostrożne zarządzanie” przejmowanym przedsiębiorstwem. Proponowana nowa dyrektywa, która zmienia różne obowiązujące dyrektywy dotyczące wyżej wymienionych sektorów, wyjaśni przede wszystkim kryteria, według których organy nadzoru powinny oceniać ewentualne fuzje i przejęcia. Poprawi to jasność i przejrzystość oceny przeprowadzanej przez organy nadzoru i pomoże zapewnić spójne rozpatrywanie wniosków dotyczących fuzji i przejęć w całej UE.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Te nowe zasady oznaczają, że organy nadzoru będą musiały postępować w jasny, przejrzysty i spójny sposób przy ocenie transgranicznych fuzji i przejęć. Ingerencje polityczne czy protekcjonizm są tutaj wykluczone. Musimy przyjąć takie rozwiązanie, jeżeli naprawdę zależy nam na w pełni funkcjonalnym rynku wewnętrznym i wzmocnieniu pozycji europejskich firm finansowych na światowym rynku.”

Jakie zasady wprowadzi nowa dyrektywa

Proponowana dyrektywa zapewnia organom nadzoru jasną i przejrzystą procedurę podejmowania decyzji i powiadamiania. W szczególności ustanowiono wyczerpujący wykaz kryteriów, według których należy oceniać przedsiębiorstwo dokonujące przejęcia, takich jak renoma nabywcy, reputacja i doświadczenie osoby, która będzie kierowała instytucją lub przedsiębiorstwem utworzonym w wyniku przejęcia, bezpieczeństwo finansowe nabywcy, zgodność z odpowiednimi dyrektywami UE oraz ryzyko prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej. Ponadto dyrektywa skraca okres oceny z trzech miesięcy do 30 dni i zezwala organom nadzoru tylko na jednorazowe wstrzymanie procedury pod jasno określonymi warunkami.

Dyrektywa zmienia następujące obowiązujące dyrektywy: dyrektywę bankową (2006/48/WE), trzecią dyrektywę o ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie (92/49/EWG), przekształconą dyrektywę dotyczącą ubezpieczeń na życie (2002/83/WE), dyrektywę dotyczącą reasekuracji (2005/68/WE) i dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Podstawa

Kwestia niewielkiej transgranicznej konsolidacji sektora finansowego była przedmiotem debaty na nieformalnym posiedzeniu ministrów ds. gospodarki i finansów (ECOFIN) we wrześniu 2004 r. Ministrowie zwrócili się do Komisji o zbadanie ewentualnych przeszkód dla transgranicznych fuzji i przejęć w sektorze finansowym, wynikających z odmiennych procedur nadzoru i innych, szerszych czynników. W związku z tym Komisja rozpoczęła przegląd zasad obowiązujących w sektorze bankowości, dotyczących oceny udziałów dokonywanej przez organy nadzoru, które to zasady pozwalają państwom członkowskim na zablokowanie nabycia udziałów powyżej pewnych progów na podstawie zasady ostrożności. Z uwagi na fakt, że przepisy te są bardzo zbliżone do analogicznego prawodawstwa w sektorze papierów wartościowych i sektorze ubezpieczeń, uznano, że przegląd należy rozszerzyć również na te dwa sektory, tak aby utrzymać i wzmocnić spójność międzysektorową.

Wiosną 2006 r. Komisja przeprowadziła konsultacje internetowe w celu zebrania opinii zainteresowanych stron na ten temat (IP/06/320). Wyniki konsultacji wskazują, że przedsiębiorstwa w UE zdawały sobie sprawę z problemów związanych z procesem zatwierdzania fuzji i przejęć przez organy nadzoru, a także że popierają koncepcję wprowadzenia bardziej przejrzystych procedur i kryteriów oraz zwiększenia spójności.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar