Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Brussel, 12 september 2006

Financiële sector: Commissie neemt stappen om het proces van goedkeuring door toezichthouders van fusies en overnames te verbeteren

De Europese Commissie is met een voorstel gekomen om de regels aan te scherpen die de toezichthouders van de lidstaten bij de beoordeling van voorgenomen fusies en overnames (F&O´s) in het bank-, het verzekerings- en het effectenbedrijf moeten volgen. Op grond van de huidige EU-regels kunnen toezichthouders voorgenomen F&O´s blokkeren die naar hun oordeel een "gezonde en prudente bedrijfsvoering" in gevaar kunnen brengen in de onderneming die het doelwit vormt. Het voorstel voor een nieuwe richtlijn, waarmee diverse bestaande richtlijnen in deze sectoren worden gewijzigd, geeft met name meer duidelijkheid over de criteria waarop toezichthouders mogelijke F&O´s mogen beoordelen. Dit zal de transparantie en duidelijkheid bij beoordelingen van toezichthouders ten goede komen en ertoe bijdragen dat F&O-verzoeken overal in de EU consistent worden behandeld.

Commissaris Charlie McCreevy, bevoegd voor interne markt en diensten, zei hierover: Deze nieuwe regels houden in dat toezichthouders duidelijk, transparant en consistent moeten zijn bij hun beoordeling van grensoverschrijdende fusies en overnames. De regels laten geen ruimte voor politieke bemoeienis of protectionisme. Als we serieus een optimaal functionerende interne markt willen hebben en ervoor willen zorgen dat de Europese financiële ondernemingen de wereldwijde concurrentieslag aankunnen, is dit dé weg.

Wat er met de nieuwe richtlijn verandert

Met het voorstel voor een nieuwe richtlijn wordt de toezichthouders een duidelijke en transparante besluitvormings- en kennisgevingsprocedure aan de hand gedaan. Met name is er nu een volledige lijst met criteria waarop de kandidaat-verwerver mag worden beoordeeld, zoals diens reputatie, de reputatie en ervaring van de personen die de resulterende instelling of onderneming mogelijk gaan leiden, de financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver, naleving van de relevante EU-richtlijnen en het risico op witwassen van geld en financiering van terrorisme. Ook brengt de richtlijn de beoordelingsperiode terug van drie maanden tot dertig dagen en mogen de toezichthouders deze slechts één keer en alleen onder bepaalde voorwaarden onderbreken.

De volgende bestaande richtlijnen worden gewijzigd: de bankrichtlijn (2006/48/EG), de derde richtlijn schadeverzekering (92/49/EEG), de herschikte levensverzekeringsrichtlijn (2002/83/EG), de herverzekeringsrichtlijn (2005/68/EG) en Richtlijn 2006/48/EG betreffende markten voor financiële instrumenten.

Achtergrond

Tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Financiën en de ministers Economische Zaken in september 2004 is de geringe grensoverschrijdende consolidatie in de financiële sector besproken. De ministers verzochten de Commissie te onderzoeken in hoever uiteenlopende praktijken van toezichthouders en andere, bredere factoren een mogelijke belemmering vormen voor grensoverschrijdende F&O´s in de financiële sector. Daarop is de Commissie begonnen met een evaluatie van de regels die momenteel in het bankwezen gelden voor beoordelingen door toezichthouders van deelnemingen en die lidstaten de mogelijkheid bieden om de verwerving van een deelneming van een bepaalde omvang om prudentiële redenen te blokkeren. Aangezien deze wetgeving veel overeenkomsten vertoont met die voor het effecten- en het verzekeringsbedrijf, werd het wenselijk geacht de evaluatie uit te breiden naar deze sectoren om de sectoroverschrijdende consistentie in stand te houden en verder te vergroten.

In het voorjaar van 2006 heeft de Commissie in een raadpleging op internet de mening van de belanghebbenden gepeild (IP/06/320). Daaruit is gebleken dat de EU-ondernemingen de problemen met de procedure voor goedkeuring door toezichthouders onderkennen en het ermee eens zijn dat er duidelijkere regels en criteria moeten komen en dat meer consistentie noodzakelijk is.

Voor meer informatie zie:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar