Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174


Briselē, 2006. gada 12. septembrī

Finanšu nozare: Komisijas tiesību akti, lai uzlabotu apstiprināšanas procedūru, ko uzraudzības iestādes izmanto, veicot apvienošanos un pārņemšanu novērtējumu

Eiropas Komisija ir iesniegusi priekšlikumu, kurā paredzēti stingrāki noteikumi saistībā ar procedūrām, kas jāievēro dalībvalstu uzraudzības iestādēm, veicot novērtējumu par iecerētām apvienošanās vai pārņemšanas darbībām banku, apdrošināšanas un vērtspapīru nozarēs. Šobrīd spēkā esošie ES noteikumi ļauj uzraudzības iestādēm bloķēt iecerēto apvienošanos vai pārņemšanu, ja tās uzskata, ka tā varētu apdraudēt pārņemamā uzņēmuma „pārdomātu un piesardzīgu vadību”. Ierosinātā jaunā direktīva, ar kuru tiek veikti grozījumi vairākās šajās nozarēs spēkā esošās direktīvas, precizēs kritērijus, pēc kuriem uzraudzības iestādēm jāvērtē iespējamās apvienošanās un pārņemšanas darbības. Tas palielinās uzraudzības iestāžu veiktā novērtējuma skaidrību un pārredzamību un palīdzēs nodrošināt saskaņotu izskatīšanas procedūru apvienošanās un pārņemšanas pieprasījumiem visā ES.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Charlie McCreevy teica: „Šie jaunie noteikumi nozīmē to, ka uzraudzības iestāžu rīcībai, novērtējot pārrobežu apvienošanās un pārņemšanas darbības, ir jābūt skaidrai, pārredzamai un konsekventai. Tie nepieļauj politisku iejaukšanos vai protekcionismu. Tādai jābūt turpmākajai virzībai, ja nopietni vēlamies palielināt izaugsmi un sniegt Eiropas finanšu sabiedrībām iespēju konkurēt pasaules mērogā.”

Jaunajā direktīvā paredzētās izmaiņas

Ierosinātajā direktīvā uzraudzības iestādēm ir noteikta skaidra un pārredzama lēmumu pieņemšanas un paziņošanas procedūra. Jo īpaši to nodrošina nepapildināms saraksts ar kritērijiem iegūstošās sabiedrības vērtēšanai — piemēram, potenciālā ieguvēja reputācija; visu to personu reputācija un pieredze, kuras varētu vadīt iestādi vai uzņēmumu pēc apvienošanās vai pārņemšanas; potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāte; atbilstība attiecīgajām ES direktīvām; nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas risks. Direktīva arī paredz saīsināt vērtēšanas periodu no trīs mēnešiem līdz 30 dienām un ļauj uzraudzības iestādēm pārtraukt vērtēšanu tikai vienu reizi un ar skaidriem nosacījumiem.

Ar to groza šādas spēkā esošās direktīvas: Banku direktīvu (2006/48/EK), Trešo nedzīvības apdrošināšanas direktīvu (92/49/EEK), Pārstrādāto dzīvības apdrošināšanas direktīvu (2002/83/EK), Pārapdrošināšanas direktīvu (2005/68/EK) un Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem.

Priekšvēsture

Jautājums par pārrobežu konsolidāciju finanšu nozarē tika apspriests ekonomikas un finanšu ministru (Ekonomikas un finanšu padomes) neformālā sanāksmē 2004. gada septembrī. Ministri lūdza Komisiju izskatīt iespējamos šķēršļus, ko pārrobežu apvienošanās un pārņemšanas veikšanai finanšu nozarē rada gan dažādās uzraudzības prakses, gan citi plašāki faktori. Šajā sakarā Komisija sāka pārskatīt ar uzraudzības iestāžu veiktiem līdzdalības novērtējumiem saistītos banku nozarē spēkā esošos noteikumus, kas ļauj dalībvalstīm piesardzības nolūkā bloķēt līdzdalības iegūšanu, tai pārsniedzot noteiktu līmeni. Tā kā tiesību akti šajā jomā ir ļoti līdzīgi attiecīgajiem tiesību aktiem vērtspapīru un apdrošināšanas nozarēs, tika atzīts par lietderīgu paplašināt pārskatu un iekļaut tajā arī minētās nozares, lai saglabātu un veicinātu turpmāku starpnozaru saskaņotību.

Lai uzzinātu ieinteresēto personu viedokli šajā jautājumā, Komisija 2006. gada pavasarī organizēja apspriešanos tiešsaistē (IP/06/320). Rezultāti liecināja par to, ka ES uzņēmumi apzinās ar uzraudzības iestāžu veiktā novērtējuma procedūru saistītās problēmas un atbalsta nepieciešamību ieviest skaidrākas procedūras un kritērijus, lai palielinātu saskaņotību.

Sīkāka informācija ir pieejama

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar