Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Briuselis, 2006 m. rugsėjo 12 d.

Finansų sektorius. Komisija imasi tobulinti priežiūros institucijų leidimo sujungti arba įsigyti įmones tvarką

Europos Komisija pateikė pasiūlymą griežtinti tvarką, kurios turi laikytis valstybių narių priežiūros institucijos, vertindamos prašymus leisti sujungti ar įsigyti bankininkystės, draudimo ir vertybinių popierių sektorių įmones. Pagal dabartines ES taisykles priežiūros institucijos gali neleisti sujungti ar įsigyti įmonių, jeigu mano, kad gali kilti pavojus tokios bendrovės „patikimam riziką ribojančiam valdymui“. Siūlomoje naujoje direktyvoje, iš dalies keičiančioje įvairias šiuose sektoriuose galiojančias direktyvas, visų pirma bus aiškiai išdėstyti kriterijai, kuriuos taikydamos priežiūros institucijos turės vertinti galimus įmonių sujungimo ar įsigijimo veiksmus. Priežiūros institucijų vertinimas taps aiškesnis ir skaidresnis, o šios taisyklės bus nuosekliai taikomos visoje ES.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy sakė: „Taikydamos naująsias taisykles, priežiūros institucijos privalės aiškiai, skaidriai ir nuosekliai vertinti tarpvalstybinį įmonių sujungimą ar įsigijimą. Neliks vietos politiniam kišimuisi ir protekcionizmui. Bus žengtas dar vienas žingsnis į priekį, turint rimtų ketinimų sukurti sklandžiai veikiančią vidaus rinką ir sudaryti sąlygas Europos finansinėms bendrovėms konkuruoti pasaulyje.“

Kokių bus naujovių

Siūlomoje direktyvoje pateikiama aiški ir skaidri tvarka, kurios turės laikytis priežiūros institucijos priimdamos sprendimus ir siųsdamos pranešimus. Visų pirma joje pateikiamas baigtinis kriterijų, pagal kuriuos bus vertinamos kontrolinį paketą įsigyjančios bendrovės, sąrašas: bus vertinama pirkėjo reputacija, asmens, kuris valdys būsimą instituciją arba firmą, reputacija ir patirtis, pirkėjo finansinės padėties tvirtumas, atitiktis atitinkamoms ES direktyvoms, taip pat ar nėra pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo pavojaus. Be to, direktyvoje sutrumpinamas vertinimo laikotarpis nuo trijų mėnesių iki 30 dienų, priežiūros institucijai leidžiama „sustabdyti laikrodį“ tik vieną kartą ir tik aiškiomis sąlygomis.

Šia direktyva iš dalies keičiamos šios galiojančios direktyvos: Bankininkystės direktyva (2006/48/EB), Trečioji ne gyvybės draudimo direktyva (92/49/EEC), naujos redakcijos Gyvybės draudimo direktyva (2002/83/EB), Perdraudimo direktyva (2005/68/EB), Direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų.

Pagrindiniai faktai

2004 m. rugsėjo mėn. neoficialiame ekonomikos ir finansų ministrų (ECOFIN) susitikime buvo aptarta tarpvalstybinio konsolidavimo stokos finansų sektoriuje problema. Ministrai prašė Komisijos išnagrinėti, kokių kliūčių gali kilti tarpvalstybiniams finansų sektoriaus įmonių sujungimui ar įsigijimui dėl skirtingai vykdomos priežiūros ir kitų bendresnių faktorių. Todėl Komisija pradėjo iš naujo svarstyti bankininkystės sektoriuje taikomas taisykles, pagal kurias priežiūros institucijos vertina akcines bendroves ir kuriomis vadovaudamosi valstybės narės, siekdamos sumažinti riziką, gali neleisti įsigyti akcinių bendrovių, kurios neatitinka tam tikrų reikalavimų. Kadangi šis teisės aktas yra labai panašus į atitinkamus vertybinių popierių ir draudimo sektorių teisės aktus, manoma, kad būtų tikslinga į persvarstymą įtraukti šiuos sektorius, kad įvairiuose sektoriuose būtų išlaikytas ir sustiprintas nuoseklumas.

Siekdama sužinoti suinteresuotųjų grupių nuomonę šiuo klausimu 2006 m. pavasarį Komisija buvo surengusi konsultacijas internetu (IP/06/320). Jų rezultatai parodė, kad ES bendrovės gerai žino, kokios yra priežiūros institucijų leidimo tvarkos problemos, todėl pritarė, kad reikia aiškesnės tvarkos ir kriterijų bei didesnio nuoseklumo.

Daugiau informacijos pateikiama adresu:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar