Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Bryssel, 12. syyskuuta 2006

Komissio haluaa parantaa rahoitusalan sulautumien ja yrityskauppojen valvonta- ja hyväksyntämenettelyä

Euroopan komission tekemällä ehdotuksella tiukennetaan menettelyjä, joita jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten on noudatettava arvioidessaan ehdotettuja sulautumia ja yrityskauppoja pankki-, vakuutus- ja arvopaperialoilla. Voimassa olevien EU:n sääntöjen mukaan valvontaviranomaiset voivat estää ehdotetun sulautuman tai yrityskaupan, jos ne katsovat, että kohdeyrityksen vakaa ja järkevä johtaminen saattaa vaarantua. Ehdotetulla uudella direktiivillä muutetaan useampaa näillä aloilla voimassa olevaa direktiiviä ja erityisesti selkeytetään perusteita, joilla valvontaviranomaisten olisi arvioitava mahdollisia sulautumia ja yrityskauppoja. Tällä selkeytetään valvontaan liittyvää arviointia, tehdään siitä avoimempaa ja autetaan osaltaan varmistamaan, että sulautumia ja yrityskauppoja koskevia ehdotuksia käsitellään johdonmukaisella tavalla koko EU:ssa.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy totesi: ”Nämä uudet säännöt merkitsevät, että valvontaviranomaisten on oltava selkeitä, avoimia ja johdonmukaisia arvioidessaan rajatylittäviä sulautumia ja yrityskauppoja. Uusien sääntöjen ansiosta poliittinen väliintulo tai protektionismi ei ole mahdollista. Meidän on toimittava näin, jos tosissamme pyrimme saamaan aikaan täysin toimivat sisämarkkinat ja antamaan Euroopan rahoitusyrityksille mahdollisuuden kilpailla maailmanlaajuisesti.”

Uudella direktiivillä tehtävät muutokset

Ehdotettu direktiivi asettaa valvontaviranomaisten käyttöön selkeän ja avoimen päätöksenteko- ja ilmoitusmenettelyn. Erityisesti direktiivissä säädetään nimenomaisista perusteista, joita hankkivan yhtiön arvioinnissa on käytettävä. Tällaisia ovat esimerkiksi hankkijaehdokkaan maine, muodostuvan laitoksen tai yhtiön johtajan maine ja kokemus, hankkijaehdokkaan taloudellinen vakaus, asiaa koskevien direktiivien noudattaminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi direktiivillä lyhennetään arviointijakso kolmesta kuukaudesta 30 päivään ja annetaan valvontaviranomaisille mahdollisuus pysäyttää määräajan kuluminen ainoastaan kerran selkein edellytyksin.

Direktiivillä muutetaan seuraavia voimassa olevia direktiivejä: pankkidirektiivi (2006/48/EY), kolmas vahinkovakuutusdirektiivi (92/49/ETY), uudelleenlaadittu henkivakuutusdirektiivi (2002/83/EY), jälleenvakuutusdirektiivi (2005/68/EY) ja rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi 2004/39/EY.

Tausta

Rahoitusalan vähäisestä rajatylittävästä konsolidoinnista keskusteltiin talous- ja valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallisessa kokouksessa syyskuussa 2004. Ministerit pyysivät komissiota tutkimaan, millaisia erilaisista valvontamenettelyistä ja muista laajemmista seikoista johtuvia mahdollisia esteitä rahoitusmarkkinoilla on rajatylittäville sulautumille ja yrityskaupoille. Komissio ryhtyikin tarkastelemaan pankkialalla voimassa olevia sääntöjä, jotka koskevat osakeomistuksen valvontaan liittyvää arviointia ja joiden perusteella jäsenvaltiot voivat toiminnan vakautta koskevista syistä estää tietyt raja-arvot ylittävän osakkuuksien hankinnan. Koska arvopaperi- ja vakuutusalojen vastaava lainsäädäntö on hyvin samanlaista, uudelleentarkastelu katsottiin aiheelliseksi ulottaa myös näihin aloihin, jotta eri alojen välinen johdonmukaisuus voitaisiin säilyttää ja sitä voitaisiin parantaa.

Komissio järjesti verkkokuulemisen keväällä 2006 (IP/06/320) kerätäkseen eri sidosryhmien näkemyksiä. Tulokset osoittivat, että EU:n yritykset ovat tietoisia valvonta- ja hyväksyntämenettelyyn liittyvistä ongelmista ja että ne kannattavat selkeämpien menettelyjen ja perusteiden käyttöönottoa sekä johdonmukaisuuden lisäämistä.

Lisätietoja on verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar