Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Brüssel, 12. september 2006

Finantssektor: komisjon tegutseb, et parandada ühinemiste ja omandamiste järelevalvelist heakskiitmise korda

Euroopa Komisjon on esitanud ettepaneku, millega karmistatakse korda, mida liikmesriikide järelevalveasutused peavad järgima pangandus-, kindlustus- ja väärtpaberivaldkonnas esitatud ühinemiste ja omandamiste hindamisel. Olemasolevate Euroopa Liidu õigusaktidega lubatakse järelevalveasutustel kavandatavat ühinemist ja omandamist blokeerida, kui leitakse, et see võib ohustada sihtettevõtte arukat ja usaldusväärset juhtimist. Kavandatud uue direktiiviga, millega muudetakse mitmesuguseid olemasolevaid direktiive kõnealustes valdkondades, selgitatakse eelkõige kriteeriumeid, mille alusel järelevalveasutused peaksid hindama võimalikke ühinemisi ja omandamisi. See parandab järelevalvelise hindamise selgust ja läbipaistvust ja aitab kindlustada ühinemis- ja omandamistaotluste järjepidevat käsitlemist kogu ELis.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy avaldas oma arvamust järgmiselt: „Kõnealused eeskirjad tähendavad, et piiriüleste ühinemiste ja omandamiste hindamisel peavad järelevalveasutused olema selged, läbipaistvad ja järjepidevad. Nendega ei jäeta ruumi poliitilisele sekkumisele või protektsionismile. Selline peab olema siht, kui me tõeliselt soovime täielikult toimivat siseturgu ja tingimusi, mis võimaldavad Euroopa finantsettevõtetel maailmas konkureerida.“

Mida uue direktiiviga kehtestatakse

Kavandatava direktiiviga nähakse järelevalveasutustele ette selge ja läbipaistev otsustamis- ja teavitamismenetlus. Nüüd on olemas lõplik loetelu kriteeriumidest (sealhulgas kavandatava omandaja maine, tekkivat asutust või ettevõtet juhtima asuva iga isiku maine ja kogemus, kavandatava omandaja majanduslik usaldatavus, vastavus asjakohastele ELi direktiividele, rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud risk), mille kohaselt tuleks omandavat ettevõtet hinnata. Samuti vähendatakse direktiiviga hindamisperioodi kolmelt kuult 30 päevani ja võimaldatakse järelevalveasutusel „peatada aeg“ ainult üks kord selgetel tingimustel.

Sellega muudetakse järgmisi kehtivaid direktiive: panganduse direktiiv (2006/48/EÜ), kolmas kahjukindlustuse direktiiv (92/49/EMÜ), elukindlustuse direktiiv (2002/83/EÜ), edasikindlustuse direktiiv (2005/68/EÜ) ja direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta.

Taust

Finantssektori madala piiriülese konsolideerituse teemat arutati majandus- ja rahandusministrite mitteametlikul kohtumisel 2004. aasta septembris. Ministrid palusid komisjonil uurida piiriülestel ühinemistel ja omandamistel finantssektoris esinevaid võimalikke takistusi, mis tulenevad nii erinevatest järelevalvetavadest kui muudest laiematest teguritest. Sellest tulenevalt hakkas komisjon läbi vaatama pangandussektoris kehtivaid osaluse järelevalvelise hindamise eeskirju, mis võimaldavad liikmesriikidel ettevaatuspõhimõttega põhjendatult blokeerida osaluste omandamist üle teatava piirmäära. Kuna kõnealused õigusaktid on väga sarnased vastavate õigusaktidega väärtpaberi- ja kindlustussektoris, peeti asjakohaseks läbivaatamist laiendada ja kaasata valdkondadevahelise järjepidevuse säilitamiseks ja edendamiseks ka eespool nimetatud valdkonnad.

Sidusrühmade vaadete kogumiseks korraldas komisjon 2006. aasta kevadel sidusarutelu (IP/06/320). Tulemused näitasid, et ELi ettevõtted olid teadlikud järelevalvelise heakskiitmise korra probleemidest ja avaldasid toetust vajadusele kehtestada selgemad menetlused ja kriteeriumid ning parandada järjepidevust.

Lisateave on kättesaadav:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar