Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

Bruxelles, den 12. september 2006

Finanssektoren: Kommissionen griber ind og forbedrer tilsynsgodkendelsesprocessen for fusioner og virksomhedsovertagelser

Europa-Kommissionen har fremsat et forslag, som vil skærpe de procedurer, medlemsstaternes tilsynsmyndigheder skal følge, når de vurderer fusioner og virksomhedsovertagelser i bank-, forsikrings- og værdipapirsektoren. De gældende EU-regler tillader tilsynsmyndighederne at blokere for påtænkte fusioner og virksomhedsovertagelser, hvis de mener, at der derved kan opstå tvivl om, hvorvidt der vil blive en “sund og forsigtig forvaltning” af det selskab, der er målet for transaktionen. Det foreslåede nye direktiv, som ændrer en række gældende direktiver inden for disse sektorer, præciserer bl.a. de kriterier, som tilsynsmyndighederne skal lægge til grund ved vurderingen af påtænkte fusioner og virksomhedsovertagelser. Derved opnås større klarhed og gennemsigtighed i den tilsynsmæssige vurdering, og de nye regler medvirker også til at sikre, at påtænkte fusioner og virksomhedsovertagelser behandles ensartet overalt i EU.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Charlie McCreevy, udtalte: "Disse nye regler betyder, at tilsynsmyndighederne skal udvise klarhed, gennemsigtighed og konsekvens, når de vurderer grænseoverskridende fusioner og virksomhedsovertagelser. De levner ikke mulighed for politisk indblanding eller protektionisme. Dette er den eneste vej frem, hvis vi er seriøse med at have et velfungerende indre marked og give Europas finansielle virksomheder mulighed for at konkurrere globalt."

Hvad det nye direktiv indfører

Ved det foreslåede direktiv indføres en klar og gennemsigtig beslutningstagnings- og underretningsproces til brug for tilsynsmyndighederne. Bl.a. foreligger der nu en udtømmende liste af kriterier, på grundlag af hvilke det erhvervende selskab bør vurderes, bl.a. den påtænkte erhververs omdømme, omdømmet og erfaringen hos lederen af instituttet eller selskabet efter transaktionen, den påtænkte erhververs finansielle sundhed, overholdelsen af relevante EU-direktiver og risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Endvidere nedsætter direktivet vurderingsperioden fra tre måneder til 30 dage og giver kun tilsynsmyndigheden mulighed for at “sætte uret i stå” én gang, under klare betingelser.

Det ændrer følgende gældende direktiver: bankdirektivet (2006/48/EF), tredje skadesforsikringsdirektiv (92/49/EØF), det omarbejdede livsforsikringsdirektiv (2002/83/EF), genforsikringsdirektivet (2005/68/EF) og direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter.

Baggrund

Problematikken i forbindelse med det ringe omfang af grænseoverskridende konsolidering i finanssektoren blev drøftet på økonomi- og finansministrenes (Økofin) uformelle møde i september 2004. Ministrene bad Kommissionen om at undersøge, hvilke hindringer for grænseoverskridende fusioner og virksomhedsovertagelser der måtte være i finanssektoren som følge af både forskelligartet tilsynsmæssig praksis og andre, bredere faktorer. Kommissionen indledte derfor en gennemgang af de gældende regler i banksektoren om tilsynsmæssig vurdering af kapitalandele, som giver medlemsstaterne mulighed for ud fra en tilsynsmæssig begrundelse at blokere for erhvervelser af kapitalandele over bestemte tærskler. Da denne lovgivning er meget lig den tilsvarende lovgivning inden for værdipapir- og forsikringssektoren, blev det anset for hensigtsmæssigt at udvide gennemgangen til også at omfatte disse sektorer, så der kunne bibeholdes og endog opnås en forbedret konsekvens i lovreglerne på tværs af sektorerne.

For at indhente interesserede parters synspunkter om spørgsmålet gennemførte Kommissionen en online-høring i foråret 2006 (IP/06/320). Resultatet heraf viste, at EU-selskaberne er klar over problemerne med tilsynsgodkendelsesprocessen og støtter behovet for at indføre klarere procedurer og kriterier og for at opnå større konsekvens.

For yderligere oplysninger, se:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar