Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1174

V Bruselu dne 12. září 2006

Finanční sektor: Komise podniká kroky ke zlepšení procesu schvalování fúzí a akvizic orgány dohledu

Evropská komise předložila návrh, jenž zpřísní postupy, jimiž se musí řídit orgány dohledu členských států při posuzování navrhovaných fúzí a akvizicí v bankovnictví, pojišťovnictví a v sektoru cenných papírů. Stávající předpisy EU umožňují orgánům dohledu zablokovat fúze a akvizice, pokud dospějí k názoru, že by mohlo být ohroženo "řádné a obezřetné řízení" cílové společnosti. Navrhovaná nová směrnice, jež pozměňuje různé stávající směrnice v uvedených sektorech, zvláště objasní kritéria, na jejichž základě by dohled měl posuzovat možné fúze a akvizice. Zlepší to jasnost a transparentnost při posuzování orgány dohledu a pomůže zajistit jednotné vyřizování žádostí o fúze a akvizice po celé EU.

Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy řekl: „Tyto nové předpisy znamenají, že orgány dohledu budou muset být při posuzování přeshraničních fúzí a akvizicí jasné, transparentní a důsledné. Neponechávají prostor pro politické zasahování nebo protekcionismus. Taková musí být cesta vpřed, míníme-li vážně slova o plně fungujícím vnitřním trhu a umožnění globální konkurenceschopnosti evropských finančních společností.“

Co by nová směrnice přinesla

Navrhovaná směrnice poskytuje orgánům dohledu jasný a transparentní proces rozhodování a oznamování. Stanoví zvláště přesný seznam kritérií pro posuzování nabývající společnosti, jako jsou pověst navrhovaného nabyvatele, pověst a zkušenosti všech osob, které budou řídit vzniklou instituci nebo společnost, finanční zdraví navrhovaného nabyvatele, soulad s příslušnými směrnicemi EU a riziko praní peněz a financování terorismu. Směrnice rovněž zkracuje období posuzování ze tří měsíců na 30 dnů a umožňuje orgánu dohledu "zastavit hodiny" pouze jednou, a to za jasných podmínek.

Mění tyto stávající směrnice: bankovní směrnici (2006/48/ES), třetí směrnici o neživotním pojištění (92/49/EHS), přepracovanou směrnici o životním pojištění (2002/83/ES), směrnici o zajištění (2005/68/ES) a směrnici 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů.

Souvislosti

O nízké míře přeshraniční konsolidace ve finančním sektoru se jednalo na neformálním setkání ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) v září 2004. Ministři požádali Komisi, aby prozkoumala možné překážky pro přeshraniční fúze a akvizice, které ve finančním sektoru vznikají v důsledku rozdílné praxe dohledu a dalších, širších činitelů. Komise pak začala přezkoumávat stávající předpisy v bankovním sektoru, podle nichž orgány dohledu posuzují akciové podíly a které umožňují členským státům z důvodu obezřetnosti zablokovat akvizici podílů přesahujících určité prahové hodnoty.

Vzhledem k tomu, že uvedené právní předpisy jsou velmi podobné odpovídajícím předpisům v sektorech cenných papírů a pojišťovnictví, považovalo se za vhodné rozšířit přezkoumání i na tyto sektory, aby se zachovala a dále posílila mezisektorový soulad.

S cílem shromáždit názory zúčastněných stran na uvedenou otázku provedla Komise na jaře 2006 konzultaci on-line (IP/06/320). Výsledky naznačily, že podniky EU si uvědomují potíže se schvalováním orgány dohledu a podporují zavedení jasnějších postupů a kritérií a větší soulad.

Další informace jsou přístupné na internetové adrese

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles


Side Bar