Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1159

Přehlížení sociálního přínosu vzdělávání a odborné přípravy stojí EU ročně miliardy eur

Komise dnes přijala sdělení, v němž zdůrazňuje, že mají-li evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy dosáhnout nezbytné kvality a pomáhat při zajišťování vyššího růstu, tvorbě většího počtu pracovních příležitostí a docilování sociální soudržnosti, musí být účinné i spravedlivé. Proces modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy v členských státech ve velké míře pohání snaha dosáhnout větší účinnosti a lepšího poměru nákladů a užitku. Efektivní systémy jsou očividně předpokladem úspěchu, Komise nicméně tvrdí, že účinnosti nemusí být dosaženo na úkor spravedlnosti, a navrhuje členským státům, aby se zaměřily na čtyři hlavní oblasti činnosti.

Efektivní systémy vzdělávání a odborné přípravy mohou mít významný pozitivní dopad na naší ekonomiku a pro naší společnost“, prohlásil evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mnohojazyčnost Ján Figel’. „Nerovnosti ve vzdělávání a odborné přípravě však mají obrovské skryté náklady, které se zřídka projevují v systémech veřejných financí. Pomineme-li sociální rozměr vzdělávání a odborné přípravy, hrozí nám, že značné náklady na nápravu vzniknou později. Dnes přijaté sdělení vyzývá členské státy, aby zesílily své snahy o zlepšení účinnosti a spravedlnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy a všem občanům, a zejména znevýhodněným, zajistily možnost plně se zapojit do společnosti a podílet se na hospodaření.“

Více investovat do lidského kapitálu je podstatou lisabonské strategie k vytvoření většího počtu pracovních míst a k docílení většího růstu. Komise ve své analýze dospěla k závěru, že politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy by se měly zaměřit na zlepšování znalostí, dovedností a schopností jednotlivců, a to zejména těch, kteří jsou nejvíce znevýhodněni, a společnosti jako celku. Měly by zlepšit účinnost zvýšením průměrné úrovně dovedností u obyvatelstva a zmírnit nespravedlnost zlepšováním životních příležitostí těch, kteří to nejvíce potřebují, a zmenšováním rozdílů mezi nejlépe a nejhůře kvalifikovanými jedinci. Tyto cíle se však vzájemně nevylučují. Dosáhnout vysoké kvality nutně neznamená obětovat spravedlivé příležitosti, přístup, zacházení a výsledky jednotlivých Evropanů. Sdělení klade důraz na čtyři hlavní body:

  1. Členské státy by měly více investovat do předškolního vzdělávání. Výsledky v řadě členských států dokazují, že předškolní vzdělávání přináší největší návratnost ve smyslu úspěchu a sociální přizpůsobivosti dětí. Jedná se o nejefektivnější prostředek, jak položit základ dalšímu vzdělávání, zabránit předčasnému opouštění škol, docílit spravedlivějších výsledků a zvýšit celkovou úroveň dovedností.
  2. Členské státy by žáky neměly příliš brzy specializovat. Bylo zjištěno, že tento postup znásobuje dopad socio-ekonomického zázemí na úroveň dosaženého vzdělání a z dlouhodobého hlediska nezvyšuje efektivitu.
  3. Na rozdíl od všeobecného předpokladu bezplatné systémy vysokoškolského vzdělávání zcela financované státem nezaručují spravedlivý přístup ke vzdělávání a účast na něm. Systémy, které jsou plně financovány státem, mohou ve skutečnosti vést k opačnému přesměrování zatížení z chudých na bohaté, neboť náklady na systém hradí všichni daňoví poplatníci, včetně těch, kteří vysokoškolského vzdělávání nevyužili. Komise zdůrazňuje, že je důležité zvýšit objem investic do vysokoškolského vzdělávání z veřejných a soukromých zdrojů včetně školného v kombinaci s podporou zaměřující se na sociálně znevýhodněné studenty.
  4. Členské státy by měly vytvořit „kulturu hodnocení“. Při rozhodování o investičních prioritách musí být členské státy především seznámeny s tím, co se v jejich systémech vzdělávání a odborné přípravy děje, neboť to je základem důkazy podložené politiky. Vzhledem k tomu, že výsledky investic do vzdělávání a odborné přípravy se projeví až za určitou dobu, budou potřebovat statistickou infrastrukturu, která bude schopna shromažďovat příslušné údaje, a mechanismy hodnocení pokroku a měření úspěchu.

Evropská komise se zavázala, že členským státům pomůže při zlepšování formy a fungování politik vzdělávání a odborné přípravy usnadňováním výměn informací, údajů a osvědčených postupů prostřednictvím vzájemného učení a srovnávacího hodnocení. Hlavními tématy této práce bude účinnost a spravedlnost a EU bude klást zvláštní důraz na rozvoj kultury hodnocení a na výměny osvědčených postupů v souvislosti s otázkami, které byly nadneseny v tomto sdělení.

Další informace viz:

MEMO/06/321

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/back_gen_en.html


Side Bar