Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1148

Brysselissä 5. syyskuuta 2006

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen avulla tutkinnot selkeiksi kautta Euroopan

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi, jonka aiheena on tutkintojen eurooppalaisen viitekehyksen (EQF) vahvistaminen elinikäistä oppimista varten. Viitekehys tarjoaa tutkintojen kuvailemiseen yhteisen kielen, joka auttaa jäsenvaltioita, työntekijöitä ja yksittäisiä ihmisiä vertailemaan EU:n erilaisissa koulutusjärjestelmissä suoritettuja tutkintoja.

Koulutuksesta, kulttuurista ja monikielisyydestä vastaava komissaari Ján Figeľ: ”Eurooppalaiset kohtaavat turhankin usein erilaisia esteitä, kun he haluavat muuttaa toiseen maahan opiskelemaan tai töihin taikka täydentämään hankkimaansa koulutusta. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys tarjoaa tähän ratkaisun: se selkeyttää eri maissa hankittuja tutkintoja ja siten helpottaa pääsyä koulutukseen. Kehys lisää opiskeluun tai työntekoon liittyvää liikkuvuutta. Uskomme, että kehys on merkittävä keino luoda lisää työpaikkoja ja kasvua sekä auttaa eurooppalaisia vastaamaan yhä globaalimmaksi muuttuvan, osaamiseen perustuvan maailmantalouden haasteisiin.”

Ehdotus kuuluu Lissabonissa vuonna 2000 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen perustetun Koulutus 2010 -ohjelman konkreettisiin tuloksiin, ja se on tehty Eurooppa-neuvoston vuosien 2005 ja 2006 kevätkokouksen nimenomaisesta kehotuksesta. Ehdotuksen valmisteluissa kuultiin laajasti jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia ja muita sidosryhmiä. Se on osa yhteisön Lissabon-ohjelmaa eli komission toimia, joilla tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa maaliskuussa 2000 sovitut sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen tavoitteet.

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen EQF:n perusta muodostuu kahdeksasta viitetasosta, jotka kuvaavat oppijan taitoja, tietoja ja osaamista – hänen oppimistuloksiaan – riippumatta siitä, missä järjestelmässä tutkinto on suoritettu. EQF-viitetasot eivät siis painota perinteiseen tapaan opiskelupanoksia (kuten opintojen pituutta ja oppilaitostyyppiä). Kun keskitytään oppimistuloksiin,

  • saadaan työmarkkinoiden tarpeet (tiedot, taidot ja pätevyys) ja koulutuksen tarjonta kohtaamaan paremmin toisensa
  • helpotetaan epävirallisen ja arkioppimisen validointia
  • helpotetaan tutkintojen siirtoa ja käyttöä eri maissa ja eri koulutusjärjestelmissä.

Elinikäisen oppimisen edistäjänä EQF sisältää yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen sekä ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen. Sen kahdeksan viitetasoa kattavat koko tutkintojen kirjon oppivelvollisuuskoulutuksen päättymisestä korkeimpaan akateemisen ja ammatillisen koulutuksen tasoon.

Suositusluonnoksen mukaan jäsenvaltioiden olisi vahvistettava yhteydet oman tutkintojärjestelmänsä ja EQF-kehyksen välillä (vuoteen 2009 mennessä). Tällöin yksittäiset ihmiset ja työnantajat voisivat käyttää EQF-kehystä välineenä, jolla vertaillaan eri maiden ja eri koulutusjärjestelmien (esim. ammatti- ja korkeakoulutuksen) tuottamien tutkintojen tasoa. EQF toimii siis välineenä, joka auttaa selkeyttämään tutkintojen ja eri järjestelmien vastaavuuksia.

Kehys tekee Euroopan eri koulutusjärjestelmistä yleisön kannalta selkeämmät ja helpommin hahmotettavat.

Ehdotus viedään seuraavaksi neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi ja hyväksyttäneen vuoden 2007 loppuun mennessä.
Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html

Ks. myös MEMO/06/318


Side Bar