Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1043

Brussel, 20 Juli 2006

Staatssteun: Commissie vraagt België om uitleg over financiering van de Vlaamse publieke omroep VRT

De Europese Commissie heeft de Belgische autoriteiten om uitleg gevraagd over de definitie van de publieke opdracht en de financiering van de VRT, de Vlaamse publieke omroep. Na bestudering van klachten van verschillende klagers, neemt de Commissie het voorlopige standpunt in dat het huidige systeem van financiering niet langer in overeenstemming is met de EG-Verdragsregels op het gebied van staatssteun. Op grond van deze regels mogen lidstaten geen subsidies verstrekken die leiden tot een verstoring van de mededinging. De Belgische autoriteiten krijgen nu de gelegenheid om een standpunt in te nemen en te komen met voorstellen om het systeem van financiering te veranderen.

In 2004 uitten verschillende commerciële omroepen hun bezorgdheid over de publieke financiering van de VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroep), de publieke omroep van de Vlaamse Gemeenschap in België. De Commissie is een voorlopig onderzoek begonnen en heeft de Belgische regering vervolgens verzocht om informatie. Ondertussen hebben de autoriteiten al een aantal wijzigingen doorgevoerd in het juridische kader met betrekking tot de publieke omroep in Vlaanderen.

De Commissie verwelkomt die wijzigingen, die in 2005 en 2006 zijn ingevoerd. Toch vindt de Commissie dat een aantal punten moeten worden verduidelijkt of verder ontwikkeld. Dit geldt vooral ten aanzien van de definitie van de publieke omroepopdracht (ook in relatie tot nieuwe mediadiensten), effectief toezicht en effectieve controle, en mechanismen die voorkomen dat er een overcompensatie van de publieke dienst plaatsvindt. De lidstaat België krijgt nu de mogelijkheid om commentaar te geven op dit voorlopige standpunt. De Commissie en de Vlaamse autoriteiten zullen de samenwerking voortzetten met het doel om de financiering van de VRT in lijn te brengen met de staatssteunregels.

De staatssteun ten behoeve van de VRT wordt al verstrekt sinds de inwerkingtreding van het EEG-verdrag en moet derhalve worden gekwalificeerd als bestaande steun. De Commissie ageert niet tegen de steun die in het verleden is uitbetaald en moet worden teruggevorderd van de begunstigden, maar zij stelt als doel – in samenwerking met de betrokken lidstaat – het systeem van financiering voor de toekomst in lijn te brengen met de staatssteunregels.

Vergelijkbare onderzoeken met betrekking tot de financiering van de publieke omroepen in Duitsland, Nederland en Ierland lopen nog (zie IP/05/250). De Commissie heeft de onderzoeken in Frankrijk, Italië, Spanje (zie IP/05/458) en Portugal (see IP/06/349), met betrekking tot de publieke omroepen inmiddels gesloten, nadat deze lidstaten hun financieringssystemen hadden aangepast.

Deze onderzoeken geven het algemene beleid weer van de Commissie, dat erop is gericht om de proportionaliteit van de financiering te garanderen en door middel waarvan kan worden voorkomen dat activiteiten die geen onderdeel uitmaken van de publieke dienst worden gekruissubsidieerd, zoals vermeld staat in de Mededeling over staatssteun aan de publieke omroep van 2001 (zie IP/01/1429). De beoordeling van de Commissie stelt geen vraagtekens ten aanzien van het recht van de lidstaten om zelf kaders te bepalen voor de organisatie en financiering van de publieke omroepen, dat is vastgelegd in het Protocol van Amsterdam over financiering van publieke omroepen. Voor verdere uitleg over de toepassing van staatssteunregels op publieke omroepen wordt verwezen naar MEMO/05/73.


Side Bar