Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Bryssel den 19 juli 2004

Statligt stöd: Kommissionen antar riktlinjer för statligt stöd i syfte att främja riskkapitalinvestering i små och medelstora företag

Europeiska kommissionen har antagit riktlinjer för att fastställa när statligt stöd till riskkapitalinvestering i små och medelstora företag är förenligt med EG-fördragets regler om statligt stöd (artikel 87). Tack vare reglerna kommer finansieringen av små och medelstora företag i uppbyggnadsskedet att underlättas, i synnerhet om alternativa finansieringlösningar via finansmarknaderna saknas (marknadsmisslyckande). En ökad tillgång till kapital kommer att främja tillväxten i EU och skapa fler arbetstillfällen. Riktlinjerna är en del av kommissionens insatser, vilka tillkännagavs i handlingsplanen för statligt stöd (se IP/05/680 och MEMO/05/195), för att uppmuntra medlemsländerna att inrikta det statliga stödet på insatser som ökar konkurrenskraften hos företagen i EU, särskilt genom innovation, och som skapar hållbara arbetstillfällen, och samtidigt minskar snedvridningen av konkurrensen. Riktlinjerna innehåller ett ”safe harbour”-tröskelvärde på 1,5 miljoner euro per litet eller medelstort företag under varje tolvmånadersperiod (under vilket ett marknadsmisslyckande anses föreligga), en snabbgranskning i otvetydiga fall som uppfyller vissa villkor samt bedömningskriterier som garanterar att det statliga stödet leder till privata investeringar, inriktas på marknadsmisslyckanden och är proportionellt.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gav följande kommentar: ”De nya riktlinjerna för riskkapital kommer att ge medlemsstaterna det handlingsutrymme som de behöver för att ge de små och medelstora företagen en ökad tillgång till riskkapital, vilket i sin tur banar väg för ökad konkurrenskraft och fler arbetstillfällen.”

Riktlinjerna omfattar riskkapitalåtgärder för investering i små och medelsstora företag i uppbyggnadsskedet (grodd-, start- och expansionsfinansiering), då medel tillskjuts gemensamt av staten och privata investerare. Riktlinjerna ersätter 2001 års meddelande om statligt stöd och riskkapital. De kommer att främja tillgången till riskkapital, särskilt för innovativa företag. Ökade investeringar kan också medföra miljövänligare tillverkningsmetoder, till exempel genom energisparande åtgärder.

En viktig förändring i riktlinjerna är tröskelvärdet för investeringarna på 1,5 miljoner euro per litet eller medelstort företag under varje tolvmånadersperiod, vilket är en ökning med 50 % jämfört med det tidigare tröskelvärdet. I dessa fall godtar kommissionen att alternativa finansieringlösningar via finansmarknaderna saknas (dvs. ett marknadsmisslyckande föreligger). Ovanför detta tröskelvärde kommer kommissionen att göra en ingående granskning, på grund av den ökade risken för snedvridning av konkurrensen, och medlemsstaterna måste lägga fram bevis för marknadsmisslyckandet. Att olika typer av bedömning tillämpas beroende på den ekonomiska inverkan är en viktig förändring och är en tillämpning av handlingsplanens vidareutvecklade ekonomiska metod. En ingående granskning innebär inte nödvändigtvis att kommissionen inleder ett formellt granskningsförfarande enligt artikel 88 i EG-fördraget.

En snabbgranskning sker vid åtgärder som uppfyller följande villkor:

- Investeringar lägre än 1,5 miljoner euro per litet eller medelstort företag under varje tolvmånadersperiod.

- Finansiering t.o.m. expansionsfasen för små företag och för medelstora företag i stödområden, och t.o.m. startfasen för medelstora företag utanför stödområden.

- Minst 70 % av budgeten används till investeringar i eget kapital eller därmed likställt kapital, i motsats till skuldinstrument.

- Privata investerares deltar med minst 50 % utanför stödområden och minst 30 % i stödområden.

- Investeringsbesluten är vinstdrivna – dvs. involverar privat deltagande, bärkraftiga affärsplaner och en tydlig exitstrategi.

- Det måste ske en affärsmässig förvaltning av fonden – dvs. förvaltarens ersättning ska vara kopplad till fondens resultat, privata marknadsinvesterare ska delta, förvaltningen ska följa lämpliga regleringsnormer.

- En branschinriktning är möjlig för fonder som investerar i innovativ teknik eller innovativa branscher.

En ingående granskning sker vid följande åtgärder:

- Investeringar överstigande 1,5 miljoner euro per litet eller medelstort företag under varje tolvmånadersperiod.

- Finansiering under expansionsfasen av medelstora företag utanför stödområden.

- Uppföljningsinvesteringar till små och medelstora företag utöver inledande 1,5 miljoner euro och utöver finansieringen i deras tidiga tillväxtfas.

- Investeringar där det privata deltagandet är lägre än 50 % utanför stödområden eller lägre än 30 % i stödområden.

- Fokusering på groddkapital till små företag med begränsat eller obefintligt privat deltagande och/eller främst genom skuldinstrument.

- Åtgärderna omfattar investeringsinstrument (dvs. alternativa marknader).

- Åtgärden omfattar kostnader kopplade till kontroll av företag inför investeringar (kostnader för "scouting”).

I riktlinjerna beaktas ett fördjupat samråd och en extern studie om EU:s kapitalbrist, synpunkter på handlingsplanen för statligt stöd och meddelandet om statligt stöd till innovation, medlemsländernas synpunkter och skriftliga yttranden från berörda parter.

Riktlinjerna kompletterar övriga instrument för statligt stöd inriktade på små och medelstora företag:

- De nya riktlinjerna om regionalstöd (2007–2013 – se IP/05/1653), vilka omfattar ”företagsstöd” till små företag i stödområden för utvecklingen under startfasen och den tidiga tillväxtfasen.

- Ett generellt gruppundantag som är under utarbetande, och enligt vilket medlemsländerna inte behöver underrätta kommissionen om vissa åtgärder rörande små och medelstora företag.

- Kommande bestämmelser för statligt stöd rörande forskning, utveckling och innovation.
Riktlinjerna finns på:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

Se MEMO/06/295


Side Bar